Interpellation/fråga

Interpellation om hyressättning