Interpellation/fråga

Interpellation om fler praktikplatser inom offentligt finansierad verksamhet