Interpellation/fråga

Interpellation angående hyressättning i LSS-boenden