Interpellation/fråga

Interpellation om tillgänglighet i kommunens lokaler