Interpellation/fråga

Fråga om hur det är inom fritidshemmen