Interpellation/fråga

Interpellation om könssegregerade badtider på Gottsundabadet