Nyhet

Utställning av förslag till fördjupad översiktsplan för Södra staden

Den fördjupade översiktsplanen för Södra staden handlar om de framtida vägledande planerna för natur, vatten, stadsutveckling och trafik i området. Planen ger vägledning för hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras inom Södra staden. Förslaget till fördjupad översiktsplan för Södra staden är på utställning 16 december–3 mars 2017.

Samråd om ett förslag till fördjupad översiktplan för Södra staden hölls juni–september 2015. Förslaget sänds nu ut på ytterligare en remissrunda, den så kallade utställningen i enlighet med plan- och bygglagen. Till förslaget hör en miljökonsekvensbeskrivning som har tagits fram enligt reglerna om miljöbedömningar. Efter utställningen kommer mindre justeringar att göras innan kommunfullmäktige antar planen.

Läs mer om förslaget till fördjupad översiktsplan.
Lämna dina synpunkter senast 3 mars 2017.

Välkommen på öppna möten för allmänheten
Öppna möten kommer att hållas 31 januari och 2 februari 2017.
Tid: 18.00
Plats: Meddelas senare på kommunens hemsida.