Nyhet

Uppsala kommun har en ny organisation

Från 1 januari 2017 har Uppsala kommun en ny organisation. Det interna köp och säljsystemet med beställar- och produktionsförvaltningar avskaffas. De nya förvaltningarna är på plats och produktionsförvaltningarna har avvecklats.

Beslutet om den nya organisationen fattades av kommunfullmäktige 13 juni 2016. Syftet med den nya organisationen är att få en mer begriplig och tillgänglig kommun för uppsalaborna. Den politiska genomslagskraften blir större när nämnderna får ett helhetsansvar och beslutsprocessen blir snabbare och smidigare. En effektivare styrning ger också bättre förutsättningar för en ekonomi i balans.

Kommunens verksamheter styrs från 1 januari 2017 av nämnder som har helhetsansvar för såväl myndighetsutövning, upphandlad verksamhet och verksamhet som bedrivs i egen regi. Det innebär till exempel att äldrenämnden ansvarar för all verksamhet inom äldreomsorgen – äldreboenden, hemtjänst, biståndsbedömning och övrig myndighetsutövning.

Styrelsen Uppsala Vård & omsorg och Styrelsen för teknik & service har avvecklats. Ansvaret för de verksamheter som Vård & omsorg bedrivit flyttas till omsorgsnämnden, socialnämnden och äldrenämnden.

Ansvaret för de verksamheter som Teknik & service bedrivit flyttas till stadsbyggnadsförvaltningen. Intern service inom kommunen, bland annat måltidsservice, städ och felanmälan, organiseras som en stab i kommunledningskontoret och styrs av ett utskott till kommunstyrelsen.

Även inom utbildningsområdet renodlas rollerna. Arbetsmarknadsförvaltningen, som tidigare köpt utbildning från utbildningsförvaltningen, får nu helhetsansvaret för vuxenutbildningen.

Organisationschema över den nya organsiationen (PDF, 37 KB)