Pressmeddelande

Så ska våld i nära relationer stoppas

Uppsala kommun har tagit fram ett program mot kvinnofridskränkningar och våld i nära relationer samt en handlingsplan som säkerställer att kommunens verksamhet inom området är systematisk, utvecklas och säkras.

– Våld mot kvinnor är ett av våra stora jämställdhetsproblem. Våld kan drabba alla men vissa grupper är extra utsatta, till exempel hbtq-personer, unga som lever i ett hedersrelaterat förtryck, personer med funktionsnedsättning och äldre. Nu antar vi Sveriges bästa och modernaste program mot våld i nära relationer, säger Ilona Szatmari Waldau (V), kommunalråd med ansvar för sociala frågor och jämställdhet.

Programmet som omfattar fem år, 2016 – 2020, innehåller delmål inom fem områden:
1. Styrning, organisering, samordning och uppföljning
2. Kunskap, kompetens och metodutveckling
3. Våldsförebyggande arbete
4. Skydd, stöd och behandling
5. Stöd och behandling för våldsutövare

Handlingsplanen omsätter målen i åtgärder. Kommunfullmäktige föreslås anta program och plan på sitt sammanträde den 5 september.

– Alla har rätt att själva få bestämma över sitt liv och sin kropp och ingen i Uppsala ska behöva bli utsatt för våld i en nära relation. För att förebygga och bekämpa våldet krävs kunskap, men också en samsyn vad gäller ansvar och förväntningar, därför är det är viktigt att vi även involverar det civila samhället och ideella krafter, säger Ilona Szatmari Waldau (V).

Några exempel på åtgärder i handlingsplanen:
• Kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck
• Utveckla samarbetet med bland annat skola, fritid och socialförvaltning för att tidigt upptäcka barn i riskzon för hedersrelaterat våld och förtryck
• Fortsatta utbildningsinsatser för berörda yrkesprofessioner
• Dialog och samverkan med sjukvård, rättsväsende och ideella och privata organisationer
• Öka tillgången till skydd, stöd och behandling
• Information till våldsutsatta om vilka möjligheter till stöd och hjälp som finns
• Stärka kunskapen om manligt våldsbeteende
• Säkerställa insatser för att förhindra att individer utövar våld i nära relationer

Mer information

Ilona Szatmari Waldau (V), kommunalråd
Telefon: 018-727 08 52

Presskontakt
Erik Boman, presschef
Telefon: 073-423 56 28