Pressmeddelande

Planerna för 900 bostäder i kvarteret Vapenhuset går vidare

Plan- och byggnadsnämnden fattade 27 april beslut om att genomföra plansamråd för kvarteret Vapenhuset där målet är att bygga 900 nya lägenheter och minst 700 kvadratmeter ytor för handel, restauranger och annan centrumservice. En viktig åtgärd som bidrar till att skapa de 2 000 nya arbetsplatser årligen som är ett av kommunens mål.

Illustration av kvarteret Vapenhuset. Illustration: Metod Arkitekter.

Illustrationen visar hur de tillkommande byggnaderna skulle kunna se ut vid ett genomförande av detaljplanen. Illustration: Metod Arkitekter.

I planen föreslås nya hus längs med Vattholmavägen och Råbyvägen och nya flerbostadshus på bostadsgårdar vid de hus som redan finns på platsen. Sammantaget handlar det om 900 nya lägenheter. I bottenvåningarna längs Råbyvägen och Vattholmavägen ska det finnas lokaler för handel och centrumverksamhet.

– Vi behöver en större innerstad som står i proportion till att Uppsala är Sveriges fjärde storstad. Det här beslutet bidrar till att nå kommunens mål om 3 000 nya bostäder per år, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Vattholmavägen och Råbyvägen framhålls i Uppsala kommuns översiktsplan som ett stadsstråk, ett stråk som binder samman innerstaden och olika delar av stadens ytterområden och är även huvudstråk för kollektivtrafiken. Längs stadsstråken vill kommunen se fler bostäder och lokaler för vardagsservice, restauranger och butiker.

Det gröna stråk som går från Gamla Uppsala in mot innerstaden där bland annat Kapellgärdesparken ingår ska bevaras och utvecklas. Målet är att skapa ett grönt stråk mellan innerstaden och von Bahrska-stråket via Kapellgärdesparken och Bellmansparken.

Dessutom föreslås att en förskola rivs och ersätts med flerfamiljshus. För att kompensera för förskolan och på sikt skapa fler förskoleplatser i området föreslås två nya tomter för förskolor.

Mer information

Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden
Telefon: 076-137 78 79
E-post: erik.pelling@uppsala.se

Presskontakt
Maria Hasselgren, pressansvarig 
Telefon: 018-727 65 27
E-post: maria.hasselgren@uppsala.se