Pressmeddelande

Ombyggnad påbörjas av trafikplats Fullerö och väg 290

Kommunstyrelsen har godkänt ett medfinansieringsavtal mellan Trafikverket och Uppsala kommun. Avtalet innebär att en vägplan för trafikplats Fullerö ska tas fram och att en gångpassage på väg 290 ska byggas. Åtgärderna ska öka säkerheten vid trafikplatsen.

Södra Storvreta ska utvecklas till ett område med en attraktiv boendemiljö med närhet till kollektivtrafik, grönområden och god tillgång till förskolor och grundskola. Fram till 2040 beräknas det byggas cirka 2 000 nya bostäder samt service, skolor och arbetsplatser i området. Genom avtalet säkras möjligheten till den långsiktiga utveckling av Storvreta som kommunen nu satsar stort på.

- Väg 290 är en hårt trafikerad väg och situationen vid Fullerö är idag ohållbar. Nu säkerställer vi att de boende säkert ska kunna korsa vägen för att resa kollektivt, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

De åtgärder som görs på grund av bristande kapacitet i den nuvarande trafikplatsen bekostas av Trafikverket. Uppsala kommun bekostar åtgärder som behövs för att klara trafikförsörjningen till redan genomförda och framtida exploateringar i området.

Trafikverket har redovisat följande tidplan för sitt arbete med trafikplatsen:

- Arbetet med vägplan för trafikplats Fullerö beräknas påbörjas under december 2019 och bedöms kunna genomföras på två till tre år.

- Arbetet med byggande av projektering och byggande av gångpassage på väg 290 beräknas kunna påbörjas under 2020 och har en uppskattad genomförandetid på cirka ett år. 

För mer information