Pressmeddelande

Ökad investeringsram och lägre hyreskostnader i stadshusprojektet

Inför om- och tillbyggnationen av stadshuset har Uppsala kommun gjort en översyn av projektet och dess investeringsram. Ambitionen har varit att öka antalet arbetsplatser i stadshuset från att idag vara cirka 350 till att uppgå till 1 500. I samband med att projektet varit i ett kalkylskede har ökade byggpriser inarbetats. Dessutom har det visat sig att byggnaden är i sämre skick än väntat. Den fördjupade fastighetsutredningen, som skett i kalkylskedet, visar också på att det är möjligt att utöka antalet arbetsplatser med ytterligare 20 procent, vilket motsvarar 300 arbetsplatser. Därför justeras investeringsramen. Sammantaget innebär förändringarna att kommunen kan sänka sina hyreskostnader med tio miljoner kronor per år.

– Att renovera och bygga ut stadshuset är en stor investering. Men det kommer ändå att bli en god affär för kommunen eftersom vi minskar våra hyreskostnader och kan arbeta mer effektivt när de centrala förvaltningarna samlas under ett tak. Det nya stadshuset kommer också bli mer tillgängligt för kommuninvånarna, säger stadsdirektör Joachim Danielsson.

I förslaget till mål och budget för 2018 finns en utökad investeringsram med för stadshusprojektet på 193 miljoner kronor. Den nuvarande ramen på 825 miljoner kronor sattes i 2015 års prisläge, utan indexuppräkning. Hänsyn har därför inte tagits till den kraftiga prisutvecklingen de senast åren på den regionala byggmarknaden. Stadshuset nuvarande skick har också visat sig vara sämre än förväntat. För att möta detta har en översyn av projektet gjorts.

En grundförutsättning för projektet har varit att den totala hyreskostnaden inte får öka. Översynen har visat att kapaciteten i huset kan utökas med 20 procent, vilket motsvarar 300 arbetsplatser. Kommunen kommer därmed kunna avveckla andra centralt belägna hyreskontrakt och minska sina hyreskostnader med tio miljoner kronor årligen, trots den ökade investeringsramen.

Investeringen bedöms således medföra en långsiktig kostnadsbesparing för kommunen. Därtill bedöms fastighetens marknadsvärde överstiga den utökade investeringsramen.

För att säkerställa att det komplicerade byggprojekt ska ha förutsättningar att genomföras på den centrala och trafikerade platsen föreslås kommunfullmäktige även att medge ett tillägg på 80 miljoner kronor i investeringsram för oförutsedda kostnader.

Renoveringen och ombyggnaden av stadshuset planeras att påbörjas i november 2017 och stå klart under 2020. Under hösten 2021 är planen att 1 800 av kommunens cirka 13 000 medarbetare ska ha sin arbetsplats in i husets kontorsdel. I bottenvåningen ska Uppsalarummet, ljusgård, café och restaurang vara tillgänglig för allmänheten.

Mer information om projektet

För mer information

Joachim Danielsson, stadsdirektör
Telefon: 018-727 12 00
E-post: joachim.danielsson@uppsala.se

Carl Ljunggren, fastighetschef och huvudprojektledare
Telefon: 018-727 10 85
E-post:carl.ljunggren@uppsala.se

Presskontakt
Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon: 018-727 65 27
E-post: maria.hasselgren@uppsala.se