Pressmeddelande

Kvarteret Hugin ska få mer liv och rörelse

Uppsala kommun planerar för stora förändringar i kvarteret Hugin där Livsmedelsverket, Skattemyndigheten och tills nyligen även Länsstyrelsen har haft sina lokaler. Nu planeras för ett mer varierat stadsliv i området med 400 nya bostäder, nya lokaler för handel, kontor och förskola samt ett nytt parkstråk hela vägen från järnvägen till Fyrisån.

Bebyggelsen i kvarteret Hugin har sedan 1970-talet använts för kontorsverksamhet och byggnaderna har varit anpassade för stora hyresgäster som Livsmedelsverket, Skattemyndigheten och Länsstyrelsen.

Det nya planprogrammet som Uppsala kommun har tagit fram innebär att man tar ett helhetsgrepp på området, ersätter de befintliga byggnaderna och ger kvarteret en helt ny struktur. Kvarteret går från att vara ett renodlat kontorsområde, till att få mer liv och rörelse i och med att 400 nya lägenheter ska byggas. En förändring som välkomnas av många av de som yttrat sig under samrådstiden.

– Nu får vi goda förutsättningar att bygga ut innerstan söderut och koppla ihop stadskärnan med Kungsängen. Det rimmar väl med målet att få en större, levande innerstad och knyta samman stadens olika delar, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Kvarteret Hugin ligger centralt och närheten till Resecentrums södra uppgång ger möjligheter för att pendla både till och från andra delar av Mälarregionen.

– Det går bra för Uppsalas företag och vi behöver bygga fler kontor och andra lokaler för att möta efterfrågan och nå vårt mål om 2 000 nya arbetstillfällen per år. Hugin ligger i ett attraktivt område, centralt i staden. Här kommer många att vilja bo och arbeta, säger Erik Pelling.

Under samrådstiden våren 2016 kom 25 yttranden in till kommunen. De flesta ser positivt på den föreslagna parken och förändringen av gatustrukturen, som stärker innerstadens koppling till Kungsängen.

Om planprocessen går som planerat kan den första detaljplanen för kvarteret Hugin antas 2019 och först därefter blir det aktuellt att börja genomföra förändringen av kvarteret.

För mer information

Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden
Telefon: 018-727 13 18
E-post: erik.pelling@uppsala.se

Presskontakt
Erik Boman, presschef
Telefon: 018- 727 18 99