Pressmeddelande

Kommunfullmäktige har antagit den nya översiktsplanen

Kommunfullmäktige har på måndagen antagit en ny översiktsplan. Planen innebär bland annat underlättad bygglovshantering i vissa avseenden.

Översiktsplanen, som ger en ram för hur kommunen ska växa, antogs på kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december. Planen möjliggör att Uppsala kommun år 2050 kan ha 350 000 invånare – 135 000 fler än idag. I planen underlättas bygglovshanteringen i vissa avseenden, till exempel vad gäller möjligheten att bygga bostäder på landsbygden, jämfört med tidigare översiktsplan.

Översiktsplanen är kommunens samlade strategi för hur mark, vatten och bebyggelse ska användas, utvecklas och bevaras. Den pekar ut en riktning för hur kommunen ska utvecklas på lång sikt och vägleder också beslut här och nu.

Befolkning och arbetsplatser förväntas öka i snabbare takt än tidigare. För att möta de behov som uppstår om kommunen har 135 000 fler invånare behövs 3 000 nya bostäder per år, och 2 000 nya arbetstillfällen årligen. Det innebär att det behövs upp till 70 000 fler arbetsplatser år 2050, och ställer stora krav på att kommunen är attraktiv för företag att etablera sig och expandera i.

– Redan idag är Uppsala en stor tillväxtkommun, många vill bo, leva och arbeta här. Det ger oss fantastiska möjligheter och det är en spännande utmaning att möta alla förväntningar och behov, säger Erik Pelling (S), ordförande i Plan- och byggnadsnämnden.

Översiktsplanen innebär att bostäder, verksamheter och service koncentreras i noder och vissa stråk. De flesta nya bostäderna och arbetsplatserna förväntas i staden och i kommunens prioriterade tätorter. Många ska ha nära till det man behöver i vardagen och till en stor arbetsmarknad. Samtidigt värnas grönområden och vatten.

– Landsbygden, tätorterna och staden ska kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar och behöver kopplas samman med stråk för snabb kollektivtrafik. En tydlig översiktplan som denna är ett nödvändigt stöd i den processen, säger Erik Pelling.

Översiktsplanen ska vara en ram och ett stöd inte bara för Uppsala kommun när beslut ska fattas om bostäder, arbetsplatser och infrastruktur, utan även för andra myndigheter och till exempel byggföretag.

– Den nya översiktplanen ska stärka förutsättningarna för boende och företagande på landsbygden och är i flera delar tydligare och mer tillåtande än den tidigare. Lättnader har genomförts nära staden för att göra det möjligt att bygga i mindre känsliga lägen och utveckla landsbygdsnäringar.

Det är ett lagstadgat krav att en kommun ska ha en översiktsplan och den nu antagna planen ska revideras återkommande.

För mer information

Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden
Telefon: 018- 727 13 18
E- post: erik.pelling@uppsala.se

Katarina Fehler, projektledare
Telefon: 018: 727 13 20
E- post: katarina.fehler@uppsala.se

Presskontakt
Maria Hasselgren, PR-strateg
Telefon: 018- 727 65 27
E- post: maria.hasselgren@uppsala.se