Nyhet

Kommunfullmäktige beslutade om Mål och budget för 2019-2021

Vid kommunfullmäktiges möte 11 december beslutades Mål och budget 2019 med plan för 2020- 2021. Nämndernas och bolagsstyrelsernas presidier utsågs vid mötet 10 december.

På mötet debatterade kommunfullmäktige om både mittenstyrets, Uppsalaalliansens och de övriga partiernas förslag till budget.

Innehållet i handlingen Mål och budget har kvalitetssäkrats av samtliga nämnder och bolagsstyrelser i den gemensamma beredningen under våren 2018. Handlingen har sedan efter valet i september beretts av det nya minoritetsstyret där omprioriteringar gjorts.

För att kunna möta framtidens utmaningar, inte minst de demografiska, behövs en ekonomisk hållbarhet. Den ekonomiska planeringen för planperioden har därför fokus på ekonomisk styrning i syfte att stärka Uppsala kommuns finansiella ställning både på lång och kort sikt. Detta har åstadkommits dels genom en omfördelning av resurser i enlighet med de förändrade behoven, dels genom en anpassning av kostnaderna till Uppsalas strukturella förutsättningar.

Kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling sammanfattade innehållet i budgeten efter mötet:
- Mittenstyrets budget för Uppsala bygger vidare på vår kommuns styrkor och adresserar problemen som vi måste ta tag i. Vi vill minska klyftorna i Uppsala och bygga ett starkare samhälle. Den största ekonomiska satsningen görs på skolan för att ingen ung Uppsalabo ska lämnas efter och att alla elever ska få det stöd de behöver. Budgeten innehåller också reformer och satsningar för bland annat ökad trygghet på gator och torg, att Uppsala ska vara ledande i klimatomställningen och för en bättre välfärd till kommunens äldre.

Läs Mål och budget 2019 med plan för 2020-2021 (S), (L), (MP)

Val av presidier i nämnder och bolagsstyrelser

Presidierna i nämnder 2019-2022

Valnämnden
Ordförande: Johan Pelling (S)
Förste vice ordförande: Jan-Erik Ågren (KD)

Utbildningsnämnden
Ordförande: Helena Hedman Skoglund (L)
Förste vice ordförande: Ulrik Wärnsberg (S)
Andre vice ordförande: Jonas Segersam (KD)
Tredje vice ordförande: Hanna Victoria Mörk (V)

Socialnämnden
Ordförande: Eva Christiernin (S)
Förste vice ordförande: Åsa Strahlemo (MP)
Andre vice ordförande: Alexandra Steinholtz (M)
Tredje vice ordförande: Per-Olof Forsblom (V)

Namngivningsnämnden
Ordförande: Monica Östman (S)
Förste vice ordförande: Anna-Karin Westerlund (M)

Arbetsmarknadsnämnden
Ordförande: Mohammad Hassan (L)
Förste vice ordförande: Klas-Herman Lundgren (S)
Andre vice ordförande: Robin Kronvall (M)

Gatu- och samhällsmiljönämnden
Ordförande: Rickard Malmström (MP)
Förste vice ordförande: Hilde Klasson (S)
Andre vice ordförande: Jonas Petersson (C)

Idrotts- och fritidsnämnden
Ordförande: Gustaf Lantz (S)
Förste vice ordförande: Anders Wallin (L)
Andre vice ordförande: Markus Lagerquist (M)
Tredje vice ordförande: Karolin Lundström (V)

Kulturnämnden
Ordförande: Linda Eskilsson (MP)
Förste vice ordförande: Patrik Hedlund (S)
Andre vice ordförande: Sarah Havneraas (KD)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ordförande: Klara Ellström (MP)
Förste vice ordförande: Kerstin Westman (S)
Andre vice ordförande: Mats Åhlund (C)

Omsorgsnämnden
Ordförande: Angelique Prinz Blix (L)
Förste vice ordförande: Loa Mothata (S)
Andre vice ordförande: Carolina Bringborn (M)

Plan- och byggnadsnämnden
Ordförande: Ylva Stadell (S)
Förste vice ordförande: Anders A. Aronsson (L)
Andre vice ordförande: Therez Almerfors (M)
Tredje vice ordförande: Ingela Ekrelius (V)

Äldrenämnden
Ordförande: Caroline Hoffstedt (S)
Förste vice ordförande: Johan Edstav (MP)
Andre vice ordförande: Rigmor Stenmark (C)
Tredje vice ordförande: Tobias Smedberg (V)

Räddningsnämnden
Ordförande: Patrik Kjellin (S)
Förste vice ordförande: Jan Ulmander (C)

Överförmyndarnämnden
Ordförande: Bertil Brunn (S)
Förste vice ordförande: Heikki Tiitinen (KD)

Kommunrevisionen
Ordförande: Per Davidsson (M)
Förste vice ordförande: Lars-Olof Lindell (S)

Presidierna i bolagsstyrelser 2019-2022

Uppsalahem AB
Ordförande: Elnaz Alizadeh (S)
Förste vice ordförande: Paul Eskilsson (MP)
Andre vice ordförande: Cecilia Fors (M)
Tredje vice ordförande: Per Markus Risman (V)

AB Uppsala Kommuns Industrihus
Ordförande: Peder Granath (S)
Förste vice ordförande: Thomas Tjäder (M)

Uppsala kommun förvaltningsfastigheter AB
Ordförande: Peder Granath (S)
Förste vice ordförande: Thomas Tjäder (M)

Uppsala Kommuns Fastighets AB
Ordförande: Bedo Kaplan (S)
Förste vice ordförande: Jakob von Engeström (C)

Uppsala Kommun Skolfastigheter AB
Ordförande: Helena Ersson (S)
Förste vice ordförande: Cecilia Hamenius (KD)

Uppsala Kommun Sport- och rekreationsfastigheter
Ordförande: Mats Dafnäs (L)
Förste vice ordförande: Curt Malmenstedt (C)

Uppsala Parkerings AB
Ordförande: Peter Nordgren (L)
Förste vice ordförande: Gunnar Hedberg (M)

Uppsala Vatten och Avfall AB
Ordförande: Rafael Waters (S)
Förste vice ordförande: Bengt Fladvad (MP)
Andre vice ordförande: Lars Harlin (M)

Fyrishov AB
Ordförande: Björn Wall (S)
Förste vice ordförande: Ismail Kamil (L)
Andre vice ordförande: Madeleine Andersson (M)

Uppsala Stadsteater AB
Ordförande: Agneta Gille (S)
Förste vice ordförande: Mats Hansén (M)

Uppsala Konsert och Kongress AB
Ordförande: Niclas Malmberg (MP)
Förste vice ordförande: Hans-Birger HB Ekström (M)

Uppsala Bostadsförmedling AB
Ordförande: Mattias Kristensson (S)
Förste vice ordförande: Thord Hägg (M)

Destination Uppsala AB
Ordförande: Erik Pelling (S)

Läs om alla valärenden och andra ärenden på mötet