Pressmeddelande

Kommunen stärkte sitt ekonomiska resultat

Förra året gjorde Uppsala kommun ett resultat på 381 miljoner kronor. Kommunen har nått de finansiella målen och årets verksamhet har därmed bidragit till att stärka kommunens ekonomiska ställning.

– Bakom det förbättrade resultatet ligger mycket hårt arbete i kommunens verksamheter. Utmaningarna är fortfarande stora men med god kontroll över utgifterna skapar vi förutsättningar att trygga och utveckla morgondagens välfärd åt Uppsalaborna. Vi har en hög tillväxt i kommunen, låg arbetslöshet och en stor inflyttning av nya kommuninvånare, säger Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande.

Uppsala är inne i en stark tillväxtperiod vilket medför stora behov av investeringar. Det handlar bland annat om fler bostäder, idrottsanläggningar, ombyggda skolfastigheter och en anpassad vatten- och avfallshantering. År 2016 uppgick kommunkoncernens investeringar till 2 273 miljoner kronor.

– Kommunen har stora utmaningar framöver i form av att andelen yngre och äldre blir större. Detta ställer krav på fortsatta effektiviseringar i den kommunala verksamheten. För att möta den framtida utmaningen och samtidigt kunna behålla en god ekonomisk ställning behöver en större andel av investeringarna framöver finansieras med egna medel, säger Ola Hägglund, ekonomidirektör i Uppsala kommun.

Uppsala kommuns ekonomi i siffror 2016

  • Det ekonomiska resultatet blev 381 miljoner kronor, att jämföra med budgeterade 99 miljoner kronor.
  • Kommunens intäkter (skatter och kommunalekonomisk utjämning) ökade med 8,6 procent till 10 580 miljoner kronor.
  • Nettokostnaderna (justerade för jämförelsestörande poster) ökade med 2,5 procent till 10122 miljoner kronor.
  • De totala investeringarna i kommunkoncernen uppgick till 2 273 miljoner kronor. 

Uppsala kommuns årsredovisning och bokslut ska antas av kommunfullmäktige 24 april.

För mer information

Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 018-727 13 34
E-post: marlene.burwick@uppsala.se

Ola Hägglund, ekonomidirektör
Telefon: 018-727 19 00
E-post: ola.hagglund@uppsala.se

Presskontakt

Erik Boman, presschef
Telefon: 072-423 56 28