Pressmeddelande

Kommunen satsar 9,4 miljoner för att fler elever ska få gymnasiebehörighet

Uppsala kommun har tilldelats 9,4 miljoner i statsbidrag inom ramen för satsningen Ökad jämlikhet. Pengarna ska gå till insatser som ökar antalet elever som blir behöriga till gymnasieskolans nationella program, med särskilt fokus på skolor som idag har de svagaste resultaten.

Stödet ska utformas efter respektive skolas behov och förutsättningar. Merparten av pengarna går till satsningar på de nio högstadieskolor där fler än 20 procent av eleverna inte når behörighet till de nationella gymnasieprogrammen.

– Mitt mål är att alla elever, oavsett bakgrund, ska klara skolans kunskapskrav och utmanas i sitt lärande. Med den här satsningen kan vi ge alla skolor bättre förutsättningar att utveckla undervisningen så att fler unga ges rätt stöd och kan nå gymnasieexamen, säger Caroline Hoffstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden.

För att lyfta resultaten ska skolan bli bättre på individanpassad undervisning. Det gynnar alla elever men framför allt elever i behov av extra anpassningar. Det kan handla om elever med funktionsnedsättningar, särskilt begåvade elever och nyanlända. En del i den satsningen är ökad tillgång till datorer, men främst att skolor ska få centralt pedagogiskt stöd för digitaliserat lärande, utbildningsinsatser och pedagogiska stödpersoner till skolledning och lärare under vårterminen 2018.

I och med att kommunen investerar i digitala lärresurser, som är tillgängliga för alla skolor, kommer satsningen att gynna alla elever, oavsett vilken skola de går på.

– Självklart kan inte digitalisering ensamt leda till att fler elever når gymnasiebehörighet. Men de digitala lärresurserna gör det möjligt att i större utsträckning individualisera och anpassa undervisningen och innehållet. Forskning visar att rätt använt kan digitala lärverktyg höja elevernas resultat i matematik och språk, så det här är en välkommen satsning, säger Birgitta Pettersson, utbildningsdirektör.

Den resterande delen av satsningen kommer att gå till att stärka flerspråkiga elevers språkkunskaper i både svenska och i sitt modersmål. Det är viktigt för att fler ska nå minst godkända betyg i kärnämnena svenska, engelska och matematik, vilket krävs för att nå behörighet till gymnasiet. En del av detta är upprättandet av ett kompetensteam som alla skolor kan dra nytta av.

De pilotskolor som får ta del av statsbidraget ska dela med sig av erfarenheter och framgångsfaktorer under 2018. På så sätt ska framgångsrika sätt att arbeta spridas genom organisationen till alla skolor, rektorer och lärare.

De skolor som får del av bidraget är Björkvallsskolan, Västra Stenhagenskolan, Gottsundaskolan, Eriksbergsskolan, Stordammens skola, von Bahrs skola, Gränbyskolan, Ärentunaskolan och Palmbladsskolan.

Uppsala kommun får 9,4 miljoner av de 500 miljoner som Skolverket har avsatt att fördela under 2017 inom ramen för satsningen Ökad jämlikhet.

För mer information

Caroline Hoffstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden
Telefon: 018-727 13 51
E-post: caroline.hoffstedt@uppsala.se

Birgitta Pettersson, utbildningsdirektör
Telefon: 018-727 70 07
E-post: birgitta.pettersson@uppsala.se

Presskontakt
Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon: 018-727 65 27