Pressmeddelande

Kommunen säger nej till bergtäkt i Vänge

Kommunstyrelsen i Uppsala avråder från att anlägga en bergtäkt strax utanför Vänge. Detta med hänvisning till att den tilltänkta lokaliseringen kan ge negativa konsekvenser i form av buller och andra hälso- och miljöstörningar för boende i området. Dessutom står det i strid med översiktsplanen för utvecklingen av Vänge tätort och ett antal natur- och friluftsvärden i området.

– Vi tycker att det är viktigt att Vängeborna har en god närmiljö. Den tilltänkta bergtäkten står i strid med det och därför säger vi nu nej till förslaget. Men vi ser fortsatt behov av en ny bergtäkt och kommer därför att se över en alternativ placering, säger kommunalråd Erik Pelling (S).

Enligt det yttrande som kommunen kommer att skicka in till Mark- och miljödomstolen finns ett antal hinder för den ansökta verksamheten.

Yttrandet säger att en förläggning av en bergtäkt vid den tilltänkta platsen riskerar att medföra negativa konsekvenser i form av buller och andra hälso- och miljöstörningar för närboende samt att verksamheten kan medföra buller som överskrider Naturvårdsverkets rekommenderade gräns för buller i friluftsområde i det grönområde som översiktsplanen anger öster om Vänge tätort. Utöver detta framhäver yttrandet att den tilltänkta bergtäkten förhindrar en framtida utbyggnad av tätorten österut längs järnvägen samt en ökad belastning på väg 72.

– Vi är inte emot bergtäkter. Men just här i Vänge behöver vi istället bygga bostäder, utveckla friluftsområden och satsa på lokalisering av småföretag i anslutning till det framtida stationsläget, säger kommunalråd Maria Gardfjell (MP).

Beslutet fattades av en enig kommunstyrelse. Kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd kommer att yttra sig separat, utifrån sitt myndighetsansvar för miljö-och hälsoskyddsfrågor. Miljö- och hälsoskyddsnämnden förväntas i sitt yttrande bidra med närmare synpunkter i fråga om den ansökta verksamhetens miljö- och hälsoskyddskonsekvenser.

– Vi vill utveckla Vänge och göra det möjligt för fler att bo och arbeta här samtidigt som området fortsatt är attraktivt för de som idag bor i bygden. Uppsala behöver trafiksäkra och framkomliga vägförbindelser och god tillgång till natur- och rekreationsområden. Därför bör en ny bergtäkt etableras i annat läge, säger kommunalråd Therez Olsson (M).

För mer information

Erik Pelling, kommunalråd (S)
Telefon: 018- 727 13 18
E-post: erik.pelling@uppsala.se

Maria Gardfjell, kommunalråd (MP)
Telefon: 018-727 16 81
E-post: maria.gardfjell@uppsala.se

Therez Olsson, kommunalråd (M)
Telefon: 072-547 43 87
E-post: therez.olsson@uppsala.se

Presskontakt
Erik Boman, presschef
Telefon: 018-727 18 99
E-post: erik.boman@uppsala.se