Pressmeddelande

Kommunen överklagar dom om syskonförtur

Förvaltningsrätten meddelade i mitten av september två domar vari kommunens beslut om att låta syskonförtur gå före närhet vid skolplacering upphävs. Nu väljer kommunen att gå vidare och överklaga förvaltningsrättens domar till Kammarrätten i Stockholm. Utbildningsnämnden kommer vid sitt sammanträde i oktober att fatta beslut om syskonförturen ska vara kvar inför skolvalet 2018.

Vid placering i skola placeras eleven i första hand i utifrån sina önskemål. Om man inte har registrerat önskemål, placeras eleven i närmsta kommunala skola där det finns plats. När det är många som vill gå i samma skola, har yngre syskon, efter ett beslut i utbildningsnämnden hösten 2016, förtur om de bor inom en radie av två kilometer från skolan och har ett syskon som går i förskoleklass eller i årskurs 1,2 eller 3.

Nämndens beslut att återinföra syskonförtur innebär att syskon får företräde till plats före barn som enligt principen om relativ närhet, skulle haft rätt till platsen.

– För många familjer blir det tufft att lägga vardagspusslet om barnen hamnar på olika skolor, därför vill vi ha syskonförtur, säger Caroline Hoffstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden.

I skolvalet 2017 var det 25 barn som med stöd av syskonförturen fick plats på en skola där de annars inte skulle ha fått plats. Av dem är det tre vårdnadshavare som överklagat kommunens placering till förvaltningsrätten.

De familjer som överklagat till förvaltningsrätten menar att kommunen gjort fel som gett skolplats till syskon, trots att de klagande familjernas barn bor närmare skolan. Förvaltningsrätten går i två fall på deras linje och skriver att syskonförtur inte får gå före relativ närhet eftersom det senare regleras i skollagen.

– Vi förstår hur de resonerar men lagstiftningen är oklar på det här området och det finns kommuner som har infört syskonförtur och fått behålla det efter rättslig prövning. Syskonförtur är en viktig fråga för Uppsalas familjer och därför väljer vi att överklaga, säger Caroline Hoffstedt.

Inför att en enig utbildningsnämnd skulle fatta sitt beslut om syskonförtur påtalade kommunens jurister att det skulle kunna leda till överklaganden där kommunens placeringsbeslut skulle rivas upp.

Vid nämnden i oktober fattas beslut om syskonförturen inför skolvalet 2018.

För mer information

Caroline Hoffstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden
Telefon: 018-727 18 51
E-post: caroline.hoffstedt@uppsala.se

Presskontakt

Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon: 018-727 65 27