Nyhet

Bygglovsansökan för islamiskt center i Stenhagen

I september kommer plan- och byggnadsnämnden att behandla en bygglovsansökan för ett islamiskt center i Stenhagen. Under den senaste tiden har kommunen fått frågor om vad ansökan gäller och hur själva processen går till. Här nedan följer information om detta.

Ansökan gäller en församlingsbyggnad

Bygglovsansökan gäller en församlingsbyggnad i Stenhagen. Byggnaden ska vara i två våningar och användas för föreningsverksamhet. Marken ägs av Dawa-stiftelsen som har ansökt om bygglov. Det är även stiftelsen som ska betala bygget. Uppsala kommun bidrar inte med några pengar utan tar ut en bygglovsavgift från fastighetsägaren.

Kommunen prövar ett bygglov, inte en verksamhet

Plan- och byggnadsnämnden prövar byggnaders lämplighet utifrån plan- och bygglagen. I denna prövning ingår inte en bedömning av själva verksamheten, då detta inte ingår i bedömningen enligt plan- och bygglagen. Från kommunens håll är det därför enbart en fråga om bygglov.

Det plan- och byggnadsnämnden bedömer är om bygglovsansökan överensstämmer med innehållet i den fastställda detaljplanen för området. Kommunen har en skyldighet att behandla alla bygglovsansökningar som kommer in, och kan inte ta hänsyn till om verksamheten är av religiös, politisk, ideell eller vinstdrivande karaktär.

Vad gäller enligt detaljplanen?

I den gällande detaljplanen, som vann laga kraft 14 november 2013, är bestämt att marken får användas för "centrumverksamhet". Boverket beskriver centrumverksamhet som en samlingsanvändning som är lämplig att använda där syftet är att det ska finnas en blandning av verksamheter. I begreppet ingår även byggnader för religiösa ändamål, föreningslokaler, samlingslokaler med mera.

Länk till Boverkets text

Läs detaljplanen för del av kvarteret Stenåkern, Berthåga 11:33 (PDF, 681 KB)