Pressmeddelande

Gottsundas stadsutveckling fram till 2035 har klubbats

Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna ett projektdirektiv för Gottsunda/Valsätra som behandlar stadsutvecklingen i området fram till år 2035. Projektdirektivet anger målen, åtgärderna och formerna för den fortsatta utvecklingen av området.

Visionsbild över Gottsunda torg och centrala delarna av Gottsundaområdet

Direktivet innebär att arbetet med att genomföra de förändringar som beslutats i Planprogram för Gottsundaområdet, officiellt kan starta. Sedan tidigare planläggs det redan för den nya Gottsundaskolan där detaljplanen är på samråd och en rad andra åtgärder har sedan länge pågått för att stärka området. Planprogrammet bygger på kommunens översiktsplan från 2016. Projektdirektivet avgränsas i tid till 2035 och omfattar utbyggnad av ungefär hälften av de nya bostäder som planeras i området som helhet.

Projektdirektivet föreslår att planläggning och utbyggnad fram till 2035 koncentreras till centrumområdet i Gottsunda och att ett särskilt fokus läggs på området kring Bandstolsvägen och Linrepevägen.

- Med en kombination av fysiska och sociala åtgärder och samverkan mellan många aktörer ska området bli en levande, trygg och trivsam stadsnod. Ambitionerna är högt satta och på sikt ska Gottsunda utvecklas till hjärtat i södra staden, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Gottsundaområdet ska utvecklas som en del av stadsnoden Gottsunda-Ultuna med 5000–7000 nya bostäder samt nya arbetsplatser. Delar av den utveckling som anges i planprogrammet ingår också i Uppsalapaketet, det vill säga det avtal mellan Uppsala kommun, staten och regionen angående samordnad strategisk planering och utbyggnad av bostäder och övergripande infrastruktur för kollektivtrafik.

För mer information