Nyhet

Främre Boländerna och nytt pris till ”lantreprenör” på kommunstyrelsens möte

Kommunstyrelsen sammanträder den 6 mars. På agendan står bland annat projektdirektiv för Främre Boländerna och riktlinje för pris till årets landsbygdsaktör ("lantreprenör").

Kort introduktion till detta urval av kommunstyrelsens ärenden:

Projektdirektiv för Främre Boländerna
Stadsdelen främre Boländerna ska omvandlas till en aktiv och blandad del av Uppsalas innerstad med fokus på företag och verksamheter med ett blandat verksamhetsinnehåll, kontakt- och kunskapsintensivt näringsliv och en struktur av kvarter, parker, gator och platser.

Främre Boländerna omfattar området mellan Strandbodgatan, Museijärnvägen, Björkgatan samt rangerbangården. Området är en del av Uppsalas innerstad enligt innerstadsstrategin och ska vara en plats med liv dygnet runt med bidrag från restauranger och hotell utöver områdets särprägel som kontors och verksamhetsområde.  

Uppsalas innerstadstrategi pekar ut Bergsbrunnagatan, Säbygatan, Björkgatan och Strandbodgatan/Strandbodkilen som stadsstråk med plats för stadsliv.
Projektet inbegriper även frågeställningar med anledning av trafikverkets planering för en utbyggnad av ökad spårkapacitet (fyrspår) längs Boländerna, av ett utvecklat Resecentrum i anslutning till Uppsala Centralstation och områdets relation till västra sidan om järnvägen.

Förslag till beslut är att godkänna reviderat projektdirektiv för främre Boländerna, enligt ärendets bilaga 1 och att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att i projektet Främre Boländerna göra justeringar till etapp 1 när så förvaltningen finner lämpligt.

Riktlinje för pris till årets landsbygdsaktör ("lantreprenör")
I samband med att kommunfullmäktige antog landsbygdsprogrammet antogs också en handlingsplan med insatser som skulle genomföras. Ett av uppdragen i handlingsplanen är att ”årligen utse en förening eller ett företag som gjort extra mycket för att nå målet att bli en av Sveriges bästa landsbygdskommuner.”

I arbetet med att nå detta mål är kommunen beroende av lokalt engagemang. Att uppmuntra landsbygdens aktörer genom utnämningar eller priser kan vara ett sätt att skapa drivkraft för lokal utveckling och erkänna det ideella engagemang som ligger bakom en god landsbygdsutveckling. Det är också ett sätt att lyfta goda lokala exempel på landsbygdsutveckling.

Priset är ett sätt att bygga förtroende för kommunens landsbygdsinsatser och det ska utgå från målen i kommunens landsbygdsprogram.

Priset består av ett diplom. Aktören som prisas kommer också lyftas i kommunens kommunikation kring landsbygdsutvecklingsfrågor. Juryn består av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Kriterier för bedömning: aktören som får priset ska ha bidragit till landsbygdsutveckling enligt kommunens landsbygdsprogram. Insatsen ska ha skett i närtid och bidragit till ökad ekonomisk, social eller ekologisk hållbarhet i alla eller någon av kommunens landsbygder. Aktören bör ha sin bas i alla eller någon av kommunens landsbygder. Verksamheten som prisas bör ha gynnat allmänheten i berörd bygd.  

Förslag till beslut är att anta riktlinje för pris till årets landsbygdsaktör.

Läs alla handlingar till mötet

För mer information

Stefan Berg, pressansvarig
Telefon: 072-4683683
E-post: stefan.berg@uppsala.se