Pressmeddelande

Förslag till en likvärdig modell för tilläggsbelopp

Utbildningsnämnden tar 25 september ställning till förslaget att införa ett system där alla skolformer, fristående som kommunala, söker och tilldelas tilläggsbelopp på samma villkor. Förskolor och skolor kan ansöka om tilläggsbelopp för barn och elever med extraordinära behov. Förslaget innebär också att tilläggsbeloppet höjs till 200 kronor per timme.

Dagens modell innebär att tilläggsbeloppet varierar både mellan olika skolformer – förskola, skola och särskola – och beroende av om det är en kommunal eller fristående huvudman för verksamheten.

– Alla skolor, oavsett huvudman, ska ha likvärdiga förutsättningar att kunna ge stöd till barn och elever som har extraordinära behov. Därför vill vi se ett nytt system där alla skolformer, oavsett om de är kommunala eller fristående, tilldelas tilläggsbelopp på samma villkor, säger Caroline Hoffstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden.

Utbildningsförvaltningen har utrett den nuvarande modellen för tilläggsbelopp och sett att den behöver förändras för att skapa större tydlighet, transparens och likvärdighet mellan olika skolformer och olika skolhuvudmän.

Det förslag till beslut som utbildningsnämnden tar ställning till den 25 september innebär dels att ansökningar till tilldelning görs på samma villkor, dels att tilläggsbeloppet höjs till 200 kronor per timme oavsett skolform.

I utbildningsnämndens verksamhetsplan och budget för 2017 anges att den nuvarande modellen för ersättning till barn och elever med extraordinära behov av stöd ska ses över.

Förändringen ska gälla från och med höstterminen 2018.

För mer information

Caroline Hoffstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden
Telefon: 018-727 13 51
E-post: caroline.hoffstedt@uppsala.se

Presskontakt:
Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon: 018-727 65 27