Pressmeddelande

Bra resultat för Uppsalas förskolor och skolor i enkät

Nöjdheten med Uppsalas skolor och förskolor blir allt större bland grundskole- och gymnasieelever och föräldrar till förskolebarn i såväl kommunala som fristående förskolor och skolor. Det visar en enkät som Uppsala kommun genomför varje år. I år har svarande för första gången kunnat ange annat kön än flicka eller pojke

Pojke som målar

Uppsala kommun har bra förskolor och skolor visar den årliga enkät som fylls i av föräldrar och elever.

Enkäten vänder sig till föräldrar med barn i förskola och till elever i årskurs 5 och 8 i grundskolan och elever i gymnasiets årskurs 2. Alla kommunala skolor är med och nästan samtliga av de fristående förskolorna och skolorna.

– Vi har i flera år sett en positiv utveckling inom förskolan där 87,4 procent av föräldrarna idag är nöjda med barnens förskola – det är en förbättring med fyra procentenheter sedan 2013. Det är viktigt att barnen får en bra start på sin utbildning och allt pekar på att de får det i Uppsala kommun, säger Caroline Hoffstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden.

De flesta elever är nöjda med kulturen på sin skola. Med det menas bland annat att de känner sig trygga, tycker att de blir bemötta på ett respektfullt och jämställt sätt och att vuxna uppmärksammar och tar tag i konflikter och mobbning.

I Uppsala kommun är hbtq-frågor prioriterade och i år är det första gången som elever har kunnat ange ett annat kön än flicka eller pojke i enkäten.

– Vi kommer från och med i år att få ett underlag som visar hur denna grupp elever uppfattar sin skolkultur, säger Birgitta Pettersson, utbildningsdirektör.

De senaste åren har pojkar i gymnasieskolan svarat alltmer positivt på frågor om likabehandling och numera är pojkarna mer nöjda än flickorna.

– Det är positivt med pojkarnas utveckling men tyvärr finns en nedåtgående trend för flickorna som vi behöver följa upp, säger Birgitta Pettersson.

Resultaten i enkäten bryts ner på enskild skola och klass, och varje förskolechef och rektor får den generella rapporten och en rapport om sin skola eller förskola.

– Enkäten är en del av det omfattande kvalitetsarbete Uppsala kommun gör för att förbättra skolorna. Rapporten är en hjälp för förskolecheferna och rektorerna att se vad de behöver ta tag i för att förbättra verksamheten ytterligare, säger Birgitta Pettersson.

Enkäterna genomfördes i mars och april. Förskoleenkäterna skickades per brev till föräldrarna och 54 procent svarade. I grundskolan var svarsfrekvensen väsentligt högre med 90 procent i årskurs 5 och 83 procent i årskurs 8. För gymnasieskolan var svarsfrekvensen 74 procent. De höga svarsfrekvenserna i grundskola och gymnasieskola gör att kommunen kan få en totalbild av hur eleverna uppfattar sin skolmiljö.

För mer information

Caroline Hoffstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden
Telefon: 018- 727 13 51
E-post: caroline.hoffstedt@uppsala.se

Birgitta Pettersson, utbildningsdirektör
Telefon: 018-727 70 07
E-post: birgitta.pettersson@uppsala.se

Märit Gunneriusson Karlström, enhetschef för utveckling och analys
Telefon: 018-727 86 58
E-postmarit.gunneriusson-k@uppsala.se

Presskontakt
Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon: 018-727 65 27
E-post: maria.hasselgren@uppsala.se