Pressmeddelande

Bondkyrko hembygdsförening får kulturarvspriset 2019

Bondkyrko hembygdsförening får årets kulturarvspris av Uppsala kommun för bevarandet av kulturmiljön Stabby prästgård. Tack vare föreningen är Stabby prästgård en mötesplats som skapar en gemensam identitet och ett sammanhang för kommunens invånare.

Stabby Prästgård. Bild: Carin Ax

Priset delas ut vid Kulturnattens invigning den 14 september. Kulturnämndens motivering: Uppsala kommuns kulturarvspris om 20 000 kronor tilldelas Bondkyrko hembygdsförening som med sin verksamhet främjar och tillgängliggör ett levande kulturarv i kommunen. Kulturmiljön Stabby prästgård är en stor tillgång och en mötesplats som skapar gemensam identitet och sammanhang för kommunens invånare.

Tack vare Bondkyrko hembygdsförening har miljön bevarats och utvecklats till glädje och inspiration för alla och envar.

– Det är viktigt att visa uppskattning till dem som lägger ned tid och kraft på att vårda, sprida kunskap om och tillgängliggöra våra värdefulla kulturmiljöer i Uppsala. Årets pristagare bidrar genom sitt arbete till att Stabby prästgård är ett intressant och roligt utflyktsmål för såväl Uppsalabor som de som är här på besök, säger Elisabeth Ståhle, ordförande i kulturnämndens stipendieutskott.

Bondkyrko hembygdsförening bildades 1953 och har alltid haft Stabby prästgård som centrum. Föreningen har 400 medlemmar och en verksamhet med program, evenemang och uthyrning av byggnaderna för invånarnas olika behov av sammankomster.

Föreningens mål är att bevara och vårda prästgårdens byggnader och trädgård, att medverka till att bevara kulturlandskapet och naturen omkring och göra miljöerna till mötesplatser för så många människor som möjligt.

Stabby prästgård ligger i bortre Luthagen intill Stabby backe. Det är ett välbesökt friluftsområde. Husen uppfördes på 1800-talet men prästgården har anor från 1500-talet.

År 2009 köpte hembygdsföreningen hela fastigheten Stabby prästgård med trädgård och alla byggnader. Syftet var främst att bevara den vackra och historiskt värdefulla prästgårdsmiljön för kommande generationer, men också att vårda minnet av ärkebiskopen och fredspristagaren Nathan Söderblom som bodde här med sin familj 1901–1912. Stabbygården är restaurerad och moderniserad. Arbetet fortsätter med Söderblomska huset och övriga byggnader.

Kulturarvspriset

Kulturarvspriset instiftades 2014 för att skapa uppmärksamhet kring speciellt framstående bevarande- och utvecklingsinsatser av historiskt värdefulla miljöer runt om i Uppsala kommun.

Priset ska inspirera och lyfta fram speciellt framstående insatser för att bevara kulturmiljön med särskild fokus på:

  • bevarande, restaurering samt återanvändning och tillägg av byggnader i historisk miljö
  • forskningsinsatser och utvecklingsarbeten av mer generell natur
  • framstående personliga insatser eller insatser av föreningar
  • föredömliga initiativ inom utbildning och praktisk verksamhet och upplysningsinsatser i kulturarvsfrågor.

Kulturnämndens stipendieutskott tar fram kandidater och ett förslag till nämnden. Allmänheten kan nominera kandidater.

Tidigare pristagare: föreningen Vårda Uppsala, Museiföreningen Stockholm-Roslagens järnvägar, föreningen Norby soldattorp, Disir AB och Knutby Faringe Bladåkers hembygdsförening.