Nyhet

Arena för issporter, bostad för alla och Uppsalapaket på kommunstyrelsens möte

Kommunstyrelsen sammanträder den 6 februari. På agendan står bland annat arena för issporter, bostad för alla och Uppsalapaketet.

Kort introduktion till detta urval av kommunstyrelsens ärenden:

Förslag till byggnation av arena samt upprustning och utbyggnad av befintliga anläggningar

Uppsala kommun har strävat efter att bygga en ny anläggning för issporter, främst för ishockey och konståkning, som också möter kraven för matcher i elitserie för ishockey (SHL). Kommunledningskontoret, i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen och Uppsala kommun sport- och rekreationsfastigheter AB, har utrett förutsättningarna för att driftsätta en modern anläggning 2022. Utredningen landade i bland annat följande rekommendationer: att bygga en arena som rymmer 5 000 åskådare, att arenan placeras i kvarteret Kölen, att Uppsala kommun bygger och finansierar arenan i egen regi och att man under 2019 tar fram underlag kring en långsiktig plan för Gränby sportfälts utveckling.

Förslag till beslut är att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att uppföra en arena för issporter med funktionskrav för elithockey, att ta ställning till placering i Kölen eller Gränby sportfält, att ta fram ett förslag till om- och tillbyggnader i befintliga isanläggningar som möter behoven hos de idrottsföreningar som använder anläggningarna. Vidare att säkerställa att Konståkningsförbundets funktionskrav uppfylls för att det ska kunna genomföras nationella och nordiska mästerskapstävlingar i Uppsala, att genomföra de om- och tillbyggnader som behövs för att göra den nuvarande anläggningen vid Gränby sportfält mer ändamålsenlig för issporterna och att utreda vilken typ av drift som är mest effektiv för den nya issportsarenan: egen drift, extern drift eller en blandning av de båda.

Handlingsplan Bostad för alla

Trots de senaste årens höga nyproduktion råder det bostadsbrist för unga vuxna, nyanlända och andra grupper som av olika anledningar inte kan få tillgång till de bostäder som har byggts. Det finns ett glapp mellan utbud och efterfrågan. Uppsalas geografiska läge i en storstadsregion innebär fortsatt befolkningstillväxt på lång sikt, och Uppsala kommun behöver arbeta aktivt för att skapa bostäder som fler har möjlighet att bo i.
Handlingsplanen ger inriktningen för detta arbete och de övergripande målen är:
- Hållbart byggande och hållbar utveckling – fler bostäder med låg kostnad i nyproduktion och större andel bostäder i befintligt bestånd som i samband med renovering behåller eller får en måttligt höjd hyra.
- Ökat bostadsbyggande – Uppsalamodellen: minst 30 procent av bostäderna som byggs i Uppsala ska vara hyresrätter. För bostäder som byggs på egen mark bör minst 3 procent vara hyresrätter med låg hyra.
- Utveckla samverkan och dialog med bostadsmarknadens parter om behoven som finns på bostadsmarknaden, exempelvis sänkta inkomstkrav för att fler ska kunna hyra en bostad.

Förslag till beslut är att anta reviderat förslag till handlingsplan Bostad för alla.

Programdirektiv för Uppsalapaketet

Fyrspår – 33 000 nya bostäder – Kapacitetsstark kollektivtrafik – Resecentrum 2.0
Uppsala kommun och Region Uppsala har tecknat avtal med staten om ett antal åtaganden som är direkt kopplade till översiktsplan 2016. Det är stora åtaganden för alla parter och de innebär att Uppsala får förutsättningar att växa med 50% till 2050. 

Statens åtagande är att bygga två nya spår till Uppsala från länsgränsen till Stockholm inklusive en ny station i Bergsbrunna, Uppsala södra, och därmed skapa möjligheter till mer och klimatstarkare resande.

För Uppsala innebär avtalet att kommunen ska utveckla två nya områden, Bergsbrunna med omgivningar samt Södra staden och Gottsunda. I åtagandet ingår att med en spårväg förbinda de nya stadsdelarna med varandra och med den nya tågstationen. Utbyggnaden av infrastrukturen och stadsnoderna förväntas ske med tunga investeringar, och de ska stå klara att tas i drift inom 10-15 år. Omfattningen och tidsperspektivet innebär att arbetet behöver göras med hög takt.
Kommunen har bestämt sig för att genomföra arbetet i ett så kallat ”program” för att få en god styrning och samordning. 

Uppsala kommun och region Uppsala kommer att tillsammans göra en utredning för Uppsala spårväg. Kommunen har också tagit fram en avsiktsförklaring tillsammans med Jernhusen, Region Uppsala och Trafikverket när det gäller utvecklingen av Uppsala resecentrum. Syftet är att samordna processen för denna utveckling.

Programdirektivet gäller perioden 2019 – 2021 vilket är planeringsfasen för programmet.

Förslag till beslut är att godkänna programdirektiv för Uppsalapaketet.

Läs alla handlingar till mötet


För mer information

Stefan Berg, pressansvarig
Telefon: 072-4683683
E-post: stefan.berg@uppsala.se