Kommunens budget

10,7miljarder kronor

Här ovan ser du hur stort kommunbidrag nämnderna får från kommunfullmäktige för att kunna bedriva sin verksamhet. Kommunbidraget finansieras med intäkter från kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift. Kommunbidraget ska täcka de kostnader som nämnderna inte själva kan finansiera med hjälp av taxor, avgifter, statsbidrag med mera.

Kommunalskatt

Du som arbetar betalar kommunalskatt till den kommun där du är folkbokförd. I skattekollen kan du se hur mycket av din lön som går till skatt och hur kommunen fördelar pengarna.

Kommunalekonomisk utjämning

Ett nationellt system för att kommuner och landsting ska kunna erbjuda likvärdig service till sina invånare, oberoende av skatteintäkter och andra förutsättningar som de inte kan råda över, till exempel andelen äldre i befolkningen.
Läs om kommunalekonomisk utjämning på regeringens webbplats.

Kommunal fastighetsavgift

Alla som äger en fastighet/bostad i Uppsala kommun betalar en kommunal fastighetsavgift. Avgiften är olika hög beroende på vilken typ av fastighet det gäller. Läs om avgiften på Skatteverkets webbplats.

Följ budgeten under året – så här ligger vi till

Så här fördelas budgeten per

  • Grundskola
   1 984 561 000 kr
  • Förskola
   1 327 581 000 kr
  • Gymnasieskola
   718 103 000 kr
  • Fritidshem
   223 911 000 kr
  • Förskoleklass
   164 337 000 kr
  • Grundsärskola
   87 835 000 kr
  • Gymnasial vuxenutbildning mm
   71 260 000 kr
  • Pedagogisk omsorg
   64 592 000 kr
  • Gymnasiesärskola
   53 852 000 kr
  • SFI
   52 214 000 kr
  • Öppen fritidsverks
   20 865 000 kr
  • Öppen förskola
   15 376 000 kr
  • Grundläggande vuxenutbildning
   15 318 000 kr
  • Särvux
   0 kr
  • Övrig vuxenutbildning
   0 kr
  Verksamhetens nettokostnader per månad
  • Särskilt boende, äldre 80 -w
   822 154 000 kr
  • Insatser enligt LSS 21-64 år
   739 622 000 kr
  • Ordinärt boende, äldre 80-w
   538 053 000 kr
  • IFO, barn och unga
   469 762 000 kr
  • IFO, ekonomiskt bistånd
   328 503 000 kr
  • Särskilt boende, äldre 65-79 år
   223 463 000 kr
  • Ordinärt boende, äldre 65-79 år
   209 607 000 kr
  • Ordinärt boende, funktionsnedsättning 21-64 år
   204 922 000 kr
  • Insatser enligt LSS 0-20 år
   167 076 000 kr
  • IFO, missbrukarvård mm
   159 923 000 kr
  • Särskilt boende, funktionsnedsättning 21-64 år
   159 706 000 kr
  • Insatser enligt LSS 65-w
   120 479 000 kr
  • Öppna insatser, äldre
   57 889 000 kr
  • Färdtjänst
   56 190 000 kr
  • Öppna insatser, funktionsnedsättning
   33 939 000 kr
  • Familjerätt 0-20 år
   9 957 000 kr
  • Särskilt boende, funktionsnedsättning 0-20 år
   9 695 000 kr
  • Ordinärt boende, funktionsnedsättning 0-20 år
   8 508 000 kr
  • Familjerätt 21-64 år
   1 856 000 kr
  Verksamhetens nettokostnader per månad
  • Infrastruktur
   640 503 000 kr
  • Vinterväghållning
   75 017 000 kr
  Verksamhetens nettokostnader per månad
  • Fritid, övrigt
   254 024 000 kr
  • Bibliotek
   83 187 000 kr
  • Kultur, övrigt
   82 395 000 kr
  • Fritidsgårdar
   49 137 000 kr
  • Musik och kulturskola
   39 246 000 kr
  Verksamhetens nettokostnader per månad
  • Arbetsmarknad
   125 046 000 kr
  • Flyktingmottagande
   17 887 000 kr
  Verksamhetens nettokostnader per månad
  • Politisk verksamhet
   99 835 000 kr
  Verksamhetens nettokostnader per månad
  • Administration, fördelas
   68 057 000 kr
  • Kommunledning
   0 kr
  Verksamhetens nettokostnader per månad
  • Affärsverksamhet
   431 000 kr
  Verksamhetens nettokostnader per månad
Totalt 10,7 miljarder kronor

Budgeten gäller innevarande år och innehåller en plan för de två kommande. Hur stor budgeten är och hur den fördelas bestäms i arbetet med kommunens mål och budget.

Vi ser över budgeten i november varje år. Om förutsättningarna har ändrats kan det hända att vi behöver justera summan för våra planerade utgifter.

Kommunens alla verksamheter följer upp sin budget varje månad. Om de inte klarar att hålla sin budget måste de vidta åtgärder som gör att underskottet inte fortsätter att växa.

Tre gånger om året (i april, augusti och december) gör vi en större uppföljning som visar hur det går med hela kommunens budget och inriktningsmål.