Ökat fokus på livsmiljö och boende

Uppsala är Sveriges fjärde största storstadskommun, med drygt 225 000 invånare. Den stora staden, de olika tätorterna och den rikt befolkade landsbygden gör att Uppsala kan erbjuda en stor variation av boende- och livsmiljöer.

Prognoser visar på fortsatt befolkningsökning

Uppsala har under de senaste åren haft en hög befolkningsökning och prognoser visar på en fortsatt tillväxt. Uppsalas storlek och läget i huvudstadsregionen ger tillgång till en starkt växande och specialiserad arbetsmarknad och en attraktiv livsmiljö som inkluderar ett brett utbud av kommersiell service och kulturaktiviteter.

Befolkningsökningen förutsätter en kontinuerlig utbyggnad av bostäder, arbetsplatser och infrastruktur. Med det så kallade Uppsalapaketet säkras möjligheterna till en fortsatt hög utbyggnadstakt och förbättringar i kollektivtrafiksystemet. Uppsalapaketet ska bland annat leda till 33 000 nya bostäder, en ny tågstation vid Bergsbrunna och spårvägstrafik i staden.

Bostäder för alla

De senaste årens höga bostadsbyggande innebär att det numera är lätt för resursstarka personer att få tag på en bostad i Uppsala. Däremot finns det grupper som fortfarande har svårt att komma in på Uppsalas bostadsmarknad. Det handlar bland annat om dem som varken har ekonomiska resurser att köpa en bostad eller möjlighet att klara av de relativt höga hyresnivåerna i nyproducerade hyresrätter och de inkomstkrav som ställs av hyresvärdarna.

Den pågående expansionen av Uppsala ställer nya krav på en god livsmiljö och bostäder för alla. En utmaning består i att bygga en långsiktigt hållbar kommun som är fysiskt och socialt sammanhållen, där man kan leva ett gott liv och ha en fungerande vardag.

Så kan Uppsala kommun arbeta med ökat fokus på livsmiljö och boende

Uppsala står inför en snabb expansion. En utmaning består i att bygga ut den kommunala verksamheten, infrastrukturen och bostadsbeståndet i takt med att befolkningen växer. För att säkra en långsiktigt hållbar samhällsbyggnad och klara finansieringen krävs god ekonomisk hushållning, stärkt fokus på näringslivstillväxt, planering och samverkan såväl inom kommunkoncernen som med externa aktörer. 

Det råder en obalans mellan hushållens ekonomiska förutsättningar och prisbilden i bostadsutbudet i kommunen. Det finns därför behov av ett utökat utbud av boendeformer i kommunen och  fler bostäder med lägre boendekostnader i såväl nyproduktion, vid ombyggnation som i befintligt bestånd. Kommunen behöver genom sin planeringsverksamhet och markpolitik, sina bolag och genom samverkan med andra aktörer, säkerställa att så sker. Detsamma gäller kvarboende vid ombyggnation.

Hög lokal och regional tillgänglighet är viktigt för attraktiviteten. Få kommuner kan erbjuda en sådan stor variation av livsmiljöer som Uppsala. Detta behöver tas tillvara. Det ska finnas goda möjligheter att bo, verka och uppleva såväl på landsbygden som i de prioriterade tätorterna och i olika delar av staden. Kommunen behöver prioritera utvecklingen av bostadsbyggande, näringslivsutveckling, service, kollektivtrafik och infrastruktur med hög kvalitet till platser med goda förutsättningar.

Samhällsutvecklingen och teknikutvecklingen skapar såväl nya möjligheter som nya utmaningar. Multifunktionalitet tillsammans med digitaliseringens möjligheter har en stor betydelse. Kommunen behöver i sin planering och förvaltning säkerställa en hållbar bebyggd miljö som har en hög flexibilitet i förhållande till framtida förändrings- och utvecklingsbehov.