Ökat fokus på jämställdhet

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma sina egna liv och samhället de lever i. Området omfattar frågor om makt, inflytande, utbildning, arbete, hälsa och fysisk integritet.

Även om kvinnor och män i Uppsala arbetar i lika stor utsträckning finns det fortfarande skillnader mellan könen. Kvinnor har generellt sett en högre utbildningsnivå men sämre hälsa, lägre inkomst och är fortfarande underrepresenterade i ledande positioner. Dessa mönster har varit relativt konstanta över tid.

Fler unga mår allt sämre

Den självskattade hälsan bland Uppsalas ungdomar blir allt sämre, särskilt bland flickor. Enbart sex av tio flickor uppger att de mår bra eller mycket bra rent allmänt. Motsvarande siffra bland pojkarna är åtta av tio. Undersökningar visar också att hedersförtryck är utbrett bland unga.

Inkomstskillnader

Kvinnor i Uppsala tjänar cirka 80 procent av en genomsnittlig mans inkomst. En förklaring till skillnaden är att kvinnor i högre utsträckning än män arbetar deltid. Uppräknas kvinnors löner till heltid har kvinnor ändå bara 89 procent av männens lön. Kvarvarande löneskillnader förklaras i hög grad av att mansdominerande yrken tenderar att betalas högre än kvinnodominerade yrken och att män i högre utsträckning är chefer. Trots detta kvarstår en oförklarad löneskillnad på 3–6 procent när man tagit hänsyn till yrkesroll och bransch.

Så kan Uppsala kommun arbeta för ökad jämställdhet

Slutsatserna i omvärldsanalysen kallas förändringstryck. De visar vad kommunen kan göra för att möta och hantera omvärldsförändringar. För denna trend gäller att:

Fler unga, framför allt flickor, mår allt sämre. Samtidigt tenderar pojkar att halka efter i utbildningsavseende. Detta riskerar att förstärka ojämlikheten och kan leda till en ökad marginalisering i framtiden. Kommunen behöver verka för lugna och trygga miljöer för alla barn och unga oavsett kön samt utforma anpassat stöd inom utbildningssystem, socialtjänst och kultur- och fritidsverksamhet. 

Maktstrukturer, övergrepp och tystnadskulturer präglar fortfarande stora delar av samhället och förekommer inom alla samhällsgrupper. Detta har flera konsekvenser för kommunen – både som välfärdsleverantör, samhällsutvecklare och arbetsgivare. Kommunen behöver till exempel arbeta med begränsande maskulinitetsnormer och ge våldsutsatta kvinnor och barn skydd och stöd. Internt behöver kommunen fokusera på arbetsplatsklimatet, chefernas ansvar samt se över rutiner för att säkerställa en trygg och inkluderande arbetsmiljö för alla.

Kvinnor har idag lägre lön och mindre makt än män. Män är i högre grad sysselsatta inom yrken som löper risk att försvinna genom globalisering, digitalisering och automatisering. Att kommunen arbetar för att bryta könsuppdelningen i studieval och på arbetsmarknaden är därför till fördel för alla. Kommunen behöver som arbetsgivare arbeta för att förändra den könsuppdelade arbetsmarknaden.

 

Läs Jämställdhetsbokslut Uppsala kommun 2019