Ökat fokus på jämställdhet

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma sina egna liv och samhället de lever i. Området omfattar frågor om makt, inflytande, utbildning, arbete, hälsa och fysisk integritet.

Även om kvinnor och män i Uppsala arbetar i lika stor utsträckning finns det fortfarande skillnader mellan könen. Kvinnor har generellt sämre hälsa, lägre inkomst och är fortfarande underrepresenterade i ledande positioner. Dessa mönster har varit relativt konstanta de senaste tio åren.

Kvinnor har högre utbildningsnivå

Kvinnor i Uppsala har dock högre utbildningsnivå än män. Mönstret i skolresultat visar att flickor lyckas bättre än pojkar, vilket på sikt kan öka skillnaden i utbildningsnivå ytterligare. I och med att betydelsen av eftergymnasial utbildning förväntas öka ännu mer på framtidens arbetsmarknad kan kvinnors andel av lönearbete och inkomster komma att öka.

Fler unga mår allt sämre

Samtidigt ses en utveckling där den självskattade hälsan bland Uppsalas ungdomar blir allt sämre, särskilt bland flickor. Undersökningar visar också att hedersförtryck är utbrett bland unga. Två tredjedelar av de utrikes födda flickorna i årskurs nio i Uppsala får till exempel inte bestämma helt själva vem de ska gifta sig med. Motsvarande andel för utrikes födda pojkar är drygt 40 procent.

Så kan Uppsala kommun arbeta för ökad jämställdhet

Fler unga, framför allt flickor, mår allt sämre. Samtidigt tenderar pojkar att halka efter i utbildningsavseende. Detta riskerar att förstärka ojämlikheter och kan leda till en ökad marginalisering i framtiden. Kommunen behöver verka för lugna och trygga miljöer för alla barn och unga oavsett kön och utforma anpassat stöd inom utbildningssystem, socialtjänst och kultur- och fritidsverksamhet. 

#metoo har synliggjort maktstrukturer, övergrepp och en tystnadskultur som fortfarande präglar stora delar av samhället. Detta har flera konsekvenser för kommunen – både som arbetsgivare, servicegivare och samhällsutvecklare. Kommunen behöver till exempel arbeta med begränsande maskulinitetsnormer och ge våldsutsatta kvinnor och barn skydd och stöd. Internt behöver  kommunen fokusera på arbetsplatsklimatet, chefernas ansvar och se över rutiner för att säkerställa en trygg och inkluderande arbetsmiljö för alla.

Kvinnor har idag mindre makt och lägre lön än männen. Män är i högre grad sysselsatta inom yrken som löper risk att försvinna genom globalisering, digitalisering och automatisering. Att kommunen arbetar för att bryta könsuppdelningen i studieval och på arbetsmarknaden är därför till långsiktig fördel för alla. Kommunen behöver som arbetsgivare arbeta för att förändra den könsuppdelade arbetsmarknaden.