Ökad internationalisering och global rörlighet

Den ökade internationaliseringen innebär en ökad global sammankoppling och ett ökat ömsesidigt beroende. Världens invånare och företag blir alltmer internationella och globalt rörliga.

Uppsala kommun har flera globala kopplingar hos invånarna, företagen, den högre utbildningen och forskningen. Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Akademiska sjukhuset, innovationsstödssystemet och en rad kunskapsintensiva branscher påverkar den internationella positioneringen av kommunen. Uppsala är dessutom en del av StockholmMälarregionen med en av Europas snabbast växande arbetsmarknader och med närhet till resten av världen genom Arlanda flygplats.

För det lokala näringslivet i Uppsala har den ökade globala rörligheten inneburit nya export- och affärsmöjligheter, samtidigt som företagen också utsätts för en ökad konkurrens från utlandet. Inom Uppsala kommuns kunskapsintensiva branscher – life science, tech/ICT, cleantech och avancerade material – är graden av internationalisering stor. Flera av de nya företagen inom dessa branscher är avknoppningar från universiteten och agerar på den globala marknaden från dag ett.

Samtidigt finns det möjligheter att öka exportbenägenheten inom det lokala näringslivet i stort. Drygt 14 procent av småföretagen i Uppsala län är verksamma på en internationell marknad, vilket är något lägre än rikssnittet (nästan 16 procent).

Att företagen blir allt mer globalt rörliga kan innebära möjligheter exempelvis i form av nya företagsetableringar och utländska investeringar. Men det kan också innebära utmaningar. Den dominerande industrin i Uppsala, life science, kännetecknas till exempel av en hög grad internationellt ägande. Det ökar risken för att de anställda ska påverkas av omstruktureringar i globala koncerner. Sådana omstruktureringar påverkar också de många kommuninvånare som jobbar i företag som är beroende av life science-industrin inom alltifrån IT, bygg, transport, handel och olika typer av företagstjänster.

Den ökade internationaliseringen är inte heller linjär utan utmanas återkommande av geopolitisk oro, protektionism och främlingsfientlighet. Det har på senare tid skett flera motreaktioner till globaliseringen till exempel att Storbritannien är på väg ut ur EU och att handelshinder har införts i såväl EU som USA.

Så kan Uppsala kommun arbeta med internationalisering och ökad rörlighet

I kommunens omvärldsanalys 2018 handlar trenden om internationella utbyten, Uppsala som en del i en attraktiv region och internationell turbulens. Världen kommer successivt att gå mot allt större sammankoppling och ömsesidiga beroenden. Kommunen kan arbeta med att möta internationalisering och ökad rörlighet på flera sätt. Till exempel genom att:  

Konkurrensen hårdnar och förutsätter en ökad specialisering och fler samarbeten för att hävda sig internationellt inom högre utbildning, forskning och det exportinriktade näringslivet. Uppsalas universitet, Akademiska sjukhuset, närhet till Arlanda och huvudstaden samt en rad kunskapsintensiva branscher är framgångsfaktorer som behöver tas tillvara tillsammans med möjligheterna inom den digitala ekonomin.

Uppsalas strategiska läge ger unika förutsättningar. Som den nordliga noden i den svenska huvudstadsregionen utgör kommunen en integrerad del av en dynamisk tillväxtregion. Genom att knyta samman Uppsala med den forskningsinfrastuktur och de företag som finns i Stockholm-Mälarregionen nås en kritisk massa som gör kommunen än mer internationellt intressant. Kommunen behöver driva på i fråga om fyrspåret till Stockholm och sammankopplingen av arbetsmarknaderna i regionen för att öka attraktiviteten.

Fler utländska inflyttare, besökare och investerare förutsätter en utvecklad mottagningskapacitet. Språk, interkulturell kompetens, digital tillgänglighet, professionalitet i etableringsfrågor samt bra boende, upplevelser, lokaler och verksamhetsområden i efterfrågade lägen är viktiga komponenter för att Uppsala ska kunna ge ett bra mottagande och uppfattas som en attraktiv plats.

Terrorhot och internationellt organiserad brottslighet blir mer vanligt förekommande och behöver motverkas genom utökad samverkan på lokal, nationell och internationell nivå. Kommunen bär inte huvudansvaret, men har en viktig roll att säkra tryggheten i den lokala miljön och i de egna verksamheterna, inklusive strategier för digital trygghet.

Geopolitisk och finansiell turbulens påverkar världsekonomin och kan snabbt leda till konjunkturnedgång med påtagliga följder för sysselsättningen och kommunens ekonomi. Den ökade sannolikheten för stigande räntor skulle med dagens höga belåningsgrad få kraftigt genomslag, vilket behöver beaktas i kommunens ekonomiska planering.