Ökad internationalisering och global rörlighet

Den ökade internationaliseringen innebär att världens invånare och företag blir alltmer globalt rörliga och sammanlänkade. Konkurrensen om högutbildad arbetskraft, företagsetableringar och investeringar hårdnar. 

Uppsala har många globala kopplingar

Uppsala kommun har flera globala kopplingar hos invånarna, företagen, den högre utbildningen och forskningen. Utbildningsnivån i Uppsala är bland den högsta i landet. Årligen väljer cirka 2 000 internationella studenter att studera i Uppsala. När universitetsstudenterna väljer att etablera sig i Uppsala ger det stora rekryterings- och utvecklingsmöjligheter för det lokala näringslivet.

Uppsala är dessutom en del av Stockholm-Mälarregionen med en av Europas snabbast växande arbetsmarknader. Regionen rankas högt i internationella jämförelser över innovationskapacitet och konkurrenskraft. 

Lokala företag blir en del av den globala marknaden

Flera av företagen inom Uppsala kommuns kunskapsintensiva branscher – life science, tech/ICT, cleantech och avancerade material – agerar på den globala marknaden. För det lokala näringslivet har internationaliseringen inneburit nya export- och affärsmöjligheter, samtidigt som företagen också utsätts för en ökad konkurrens från utlandet. 

Internationaliseringen innebär också en ökad sårbarhet för bland annat finansiella kriser, pandemier och geopolitiska konflikter. Det finns också tecken på en ökad nationalism och protektionism som motreaktion till internationaliseringen. Storbritannien är till exempel på väg ut ur EU och handelshinder (tullar) har införts i såväl EU som USA.

Så kan Uppsala kommun arbeta med internationalisering och ökad rörlighet

Den globala konkurrensen om kompetens, investeringar och etableringar hårdnar. Om Uppsala ska kunna stärka sin position krävs en ökad specialisering och fler samarbeten. Uppsalas livsmiljöer, universitet, sjukhus, innovationsstödssystem och  kunskapsintensiva branscher är exempel på framgångsfaktorer som behöver tas tillvara i den internationella marknadsföringen av kommunen.

För att kunna ta emot fler utländska inflyttare, besökare och investerare behövs en utvecklad mottagningskapacitet. Språk, interkulturell kompetens, digital tillgänglighet och professionalitet i etableringsfrågor är viktiga delar i detta. För att uppfattas som en attraktiv plats behöver kommunen också kunna erbjuda bra boendemiljöer, skolor, upplevelser och verksamhetslokaler i efterfrågade lägen. 

Uppsalas strategiska läge ger unika förutsättningar. Som nordlig nod i huvudstadsregionen utgör kommunen en integrerad del av ett dynamiskt tillväxtcentrum. Genom att knyta samman Uppsala med den forskningsinfrastruktur och de företag som finns i Stockholm-Mälarregionen nås en kritisk massa som gör kommunen ännu mer internationellt intressant. Kommunen behöver driva på i frågor  om fyrspåret till Stockholm och sammankopplingen av arbetsmarknaderna i regionen för att öka attraktiviteten.

Oron i omvärlden stiger och vår totalförsvarsförmåga står  allt oftare  i fokus. Samtidigt blir terrorhot och internationellt organiserad brottslighet mer vanligt förekommande. Detta behöver motverkas genom utökad samverkan på lokal, nationell och internationell nivå. Kommunen har en viktig roll att säkra tryggheten i den lokala miljön och i de egna verksamheterna, inklusive krisberedskap och strategier för digital trygghet.

Geopolitisk och finansiell turbulens påverkar världsekonomin och kan snabbt leda till konjunkturnedgång med påtagliga följder för sysselsättningen och kommunens ekonomi. Stigande räntor skulle med dagens höga belåningsgrad få kraftigt genomslag, vilket behöver beaktas i kommunens planering.