Ökad digitalisering

Digitaliseringen och utvecklingen av ny teknik påverkar alla sektorer av samhället. Inom områden som transporter, klimat och energi bidrar digitaliseringen till nya, smarta och effektivare lösningar. Den påverkar även var vi bor, hur vi studerar och arbetar samt hur vi umgås och kommunicerar med varandra.

Invånarna förväntar sig digitala tjänster

Mer än 90 procent av Sveriges befolkning använder internet. Det gör att förväntningarna på kommunens digitala service ökar. Kommuninvånarna förväntar sig i allt högre grad enkla, snabba och situationsanpassade lösningar för sina behov. Digitalisering kan utveckla formerna för insyn och delaktighet i kommunens beslutsprocesser och stärka medborgarinflytandet. Samtidigt finns risk för en digital klyfta om kommunen inte erbjuder andra alternativ för de kommuninvånare som inte tar del av den nya tekniken.

Digitaliseringen förändrar arbetsmarknaden

Digitalisering innebär att många existerande yrken förändras i grunden. Samtidigt växer nya former av arbetsuppgifter, yrkeskategorier och affärsmodeller fram. För att möta de nya digitala möjligheterna krävs bland annat investeringar, utbildning och beredskap hos medarbetare för att förändra sitt arbete.

Så kan Uppsala kommun arbeta med ökad digitalisering

Digitaliseringen utgör en förändringsmotor som kan främja utvecklingen av nya arbetssätt som bidrar till att lösa samhällets välfärdsutmaningar. Med hjälp av digitala medel kan en mer tillgänglig och öppen kommunal service skapas för dem som bor i, verkar i och besöker Uppsala. En digital automatisering kan också bidra till att minska behovet av enformiga och repetitiva arbetsmoment samtidigt som den kan frigöra värdefull arbetstid för ökad effektivitet och kvalitet. För att nyttja dessa möjligheter krävs ett starkt digitalt ledarskap som främjar innovation och nyskapande.

Med digitaliseringen följer en sårbarhet, till exempel risk för driftstörningar, dataintrång, och andra virtuella angrepp. För att höja beredskap och motståndskraft behöver kommunen ytterligare stärka den digitala infrastrukturen och  arbetet med informationssäkerhet. Kommunen behöver också främja digital delaktighet för olika samhällsgrupper och samtidigt skapa alternativ för dem som inte tar del av digitalisering och ny teknik. 

Digitaliseringen påverkar var och hur vi bor, arbetar, studerar och konsumerar. Detta skapar förväntningar på kommunens service hos invånare, näringsliv och besökare samtidigt som det öppnar upp för nya möjligheter till dialog och sätt att bedriva kommunal verksamhet. Kommunen behöver aktivt använda de möjligheter digitaliseringen för med sig på alla nivåer och inom alla sektorer. Den långsiktiga planeringen behöver ta hänsyn till lösningar och förändrade beteendemönster som teknikutvecklingen möjliggör. 

Digitaliseringen påverkar arbetsmarknaden genom att skapa nya typer av jobb med ökat behov av vissa kompetenser samtidigt som behovet av andra typer av jobb och kompetenser minskar. Det kan medföra såväl brist som överskott på kompetens och arbetskraft, vilket bland annat riskerar att hämma näringslivsutvecklingen. Uppsala behöver förstärka förmågan att nyttja fördelarna med denna strukturomvandling, framför allt genom kompetensförsörjning (verksamhetsutveckling och innovation), men också genom ett näringslivsarbete som främjar dynamik, förnyelse och konkurrenskraft kopplat till digitaliseringen.