Ökad digitalisering

Digitaliseringen och utvecklingen av ny teknik är idag en förändringskraft inom alla samhällssektorer. Utvecklingen bidrar till nya sätt att leva, både i arbetet och på fritiden. Människors vardagssysslor och sociala umgänge sker alltmer med hjälp av den digitala tekniken. Den blir viktigare för produktionsprocesser, handel, trafik och logistik. Den skapar nya marknads- och mötesplatser och ger en ökad frihet att vara verksam och interagera oberoende av tid och rum.

Med en ökad användning av digitala lösningar i alla delar av samhället ökar också förväntningarna på kommunens tjänster. Kommuninvånarna förväntar sig i allt högre grad enkla, snabba och situationsanpassade lösningar för sina behov. Det får konsekvenser för upplevelsen av hur det är att bo, verka och besöka kommunen. Med stöd av ny teknik kan också formerna för insyn och delaktighet i kommunens beslutsprocesser utvecklas och medborgarinflytandet stärkas. Samtidigt finns risken för en digital klyfta om inte alternativ finns för de kommuninvånare som inte kan eller aktivt väljer att inte ta del av ny teknik.

Digitalisering och automatisering innebär att gamla affärsmöjligheter och arbeten försvinner samtidigt som nya tillkommer. Ungefär hälften av existerande jobb och arbetsuppgifter beräknas komma att automatiseras de kommande tjugo åren. Även arbetsuppgifter inom välfärdsområdet förändras. Det finns flera exempel på hur införandet av ny teknik och nya lösningar bidragit till effektivisering av offentlig verksamhet. Trots att tekniken finns tillgänglig går införandet inte lika snabbt. Det kräver bland annat investeringar och beredskap bland medarbetare att förändra sitt arbete.

Så kan Uppsala kommun arbeta med ökad digitalisering

I kommunens omvärldsanalys 2018 handlar trenden om stark ekonomisk drivkraft, förändrade beteenden och omformning av samhället. Digitaliseringen har pågått under flera decennier och idag har takten ökat för hur tekniken påverkar olika samhällssektorer. Kommunen kan arbeta med att möta en ökad digitalisering på flera sätt. Till exempel genom att:  

Digitaliseringen driver arbetsmarknaden. Uppsala behöver skapa beredskap för den strukturomvandling tekniken för med sig. Det handlar framför allt om framtida behov av kompetens och lokaler, men också om ett näringslivsarbete som främjar dynamik, förnyelse och konkurrenskraft kopplat till digitaliseringen.

Kraven på digitalisering ökar och kräver investeringar, men förväntas leda till ökad kvalitet, tillgänglighet, öppenhet och effektivitet på både kortare och längre sikt. Kommunen kan möta detta genom att se till att verksamhetsutvecklingen fångar upp digitaliseringens möjligheter utifrån användarnas behov, beteenden och sammanhang. Kommunen behöver skapa en digital delaktighet redan i unga år, men även för äldre.

Med digitaliseringen följer en sårbarhet, risk för dataintrång och andra virtuella övergrepp. För att höja beredskap och motståndskraft kan kommunen ytterligare stärka arbetet med IT-säkerhet, men även motverka systematisk desinformation och mobbning via nätet. Skolan har en viktig roll att lära elever att tänka kritiskt kring det som publiceras på nätet och hur man agerar på sociala medier. 

Digitaliseringens effekter påverkar var och hur vi bor, arbetar, studerar och handlar samt staden som marknadsplats. Kommunen behöver aktivt använda de möjligheter digitaliseringen för med sig på alla nivåer och inom alla sektorer. Den långsiktiga planeringen måste ta hänsyn till nya tekniska lösningar och förändrade beteendemönster. Stora och smarta datamängder behöver användas för att få bättre beslutsunderlag och möjliggöra bättre prognoser – från kommunfullmäktige till den enskilda medarbetaren.