Förändrade kompetens- och utbildningsbehov

Arbetsmarknaden i Uppsala kommun växer och det leder till en ökad konkurrens om arbetskraften. Under 2015-2016 skapades cirka 3 000 nya arbetstillfällen i kommunen. Inte bara akademikeryrken växer, utan i hög grad även yrken i behov av mer praktisk kompetens och med lägre inträdeströsklar, vilket skapar möjligheter för individer med kortare utbildning.

Samtidigt pågår ett stort generationsskifte. I Uppsala län förväntas drygt 30 000 personer att gå i pension under perioden 2013-2025. Rekryteringsbehovet är således stort, och har hittills matchats av en stark befolkningsökning. Många branscher har likväl drabbats av betydande rekryteringssvårigheter och personalbrist. Det lokala näringslivet i Uppsala uppger kompetensbrist som ett stort tillväxthinder.

Hela den offentliga sektorn står också inför stora rekryteringsbehov och det har blivit svårare att hitta personer att anställa. Sveriges kommuner och landsting (SKL) bedömer att befolkningsförändringarna med fler äldre och unga medför att antalet anställda i välfärdstjänsterna behöver öka med omkring 200 000 personer i Sverige fram till 2026.

Antalet personer i arbetsför ålder ökar inte alls i samma utsträckning. Innovativa och digitala lösningar kan utgöra ett sätt att höja kvaliteten i den offentliga sektorn utan att öka antalet anställda.

Det är av stor vikt att hantera matchningen på arbetsmarknaden. Gymnasieexamen är en viktig nyckel till arbetsmarknaden, vilket gör att grupper med svaga studieresultat eller svag studiebakgrund generellt sett har svårt att få arbete. Allt fler arbeten kräver också eftergymnasial utbildning.

Matchningsläget för med sig att arbetsgivarna i allt högre utsträckning sänker kraven på utbildning och erfarenhet. Samtidigt har många anställda en längre utbildning än vad yrket kräver, vilket tränger ut personer med kortare utbildning från ”deras” del av arbetsmarknaden.

Figur: Matchning av arbetskraftens kompetens mot arbetstillfällenas kravprofil, Uppsala län 2015

Figur: Matchning av arbetskraftens kompetens mot arbetstillfällenas kravprofil, Uppsala län 2015. Källa: SCB.

I arbetet med att långsiktigt komma tillrätta med såväl arbetslöshet som bristen på arbetskraft har utbildningssektorn en viktig roll. Utbildningen behöver anpassas till de förändringar som till exempel digitaliseringen kan förutses innebära. Det gäller både för unga personer som ska in på arbetsmarknaden och äldre som behöver kompetensutvecklas.

Så kan Uppsala kommun möta förändrade kompetens- och utbildningsbehov

I kommunens omvärldsanalys 2018 handlar trenden om stark och bred jobbtillväxt och om matchningsproblem. Att möta behoven av kompetens, men också skapa sysselsättningsmöjligheter för alla på en inkluderande arbetsmarknad, är en stor och viktig utmaning för kommunen. Kommunen kan arbeta för att möta förändrade kompetens- och utbildningsbehov på flera sätt. Till exempel genom att:  

Uppsala har låg arbetslöshet, men utrikes födda, äldre (55-64 år) funktionsnedsatta och personer utan gymnasieutbildning har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Det är en utmaning som behöver mötas med validering av kompetens och med individanpassade utbildningsinsatser, fokus på livslångt lärande och arbetsmarknadsåtgärder i nära samverkan med näringslivet.

Människor byter arbete oftare och konkurrensen om arbetskraften tilltar, vilket gör det svårare att behålla och rekrytera utbildad och erfaren personal. Samtidigt ökar behoven av att anställa på grund av tillväxt och ersättningsrekryteringar. Kommunens rekryteringsarbete, anställningsvillkor och attraktivitet som arbetsgivare behöver därför stärkas. Viktiga insatser är snabbare integration, få fler att arbeta längre upp i åldrarna samt få fler att gå från deltid- till heltidstjänster.

I Uppsala behövs det 70 000 nya jobb till år 2050 för en lokal arbetsmarknad i balans. Minst hälften av de nya jobben behöver komma till inom så kallade kunskapsintensiva yrken i den privata sektorn. För att stimulera fortsatt jobbtillväxt behöver kommunens verksamheter bli ännu bättre på att möta företagens behov av service och lokaler. Myndighetsutövning, tillhandahållande av tjänster och infrastruktur behöver präglas av hög kvalitet och effektivitet.

Det är idag flera aktörer som vill vara med och lösa kommunala utmaningar och det skapar nya roller för att samordna och organisera genomförande tillsammans med näringsliv och intresseorganisationer. Det är viktigt att kommunen utformar partnerskap och ställer rimliga och tillräckliga kompetenskrav oavsett utförare, så att yrkesskicklig och kompetent arbetskraft finns att tillgå i verksamheterna.