Förändrade kompetens- och utbildningsbehov

Kompetensförsörjning är en viktig framtidsfråga, både för det lokala näringslivet och inom Uppsala kommun.

Arbetsmarknaden i Uppsala kommun växer och det leder till en ökad konkurrens om arbetskraften. Sedan år 2010 har det skapats cirka 2 200 nya jobb per år i kommunen.

Arbetsgivare har ett stort rekryteringsbehov

Rekryteringsbehovet bland arbetsgivare i Uppsala är stort, men det har hittills matchats av en stark befolkningsökning. Många branscher har ändå drabbats av betydande rekryteringssvårigheter och personalbrist. Det lokala näringslivet uppger att rekryteringssvårigheter är ett stort tillväxthinder.

Uppsala kommun står också inför stora egna rekryteringsbehov. Befolkningsförändringarna med fler äldre och unga medför att behovet av välfärdstjänsterna ökar. Antalet personer i yrkesarbetande åldrar ökar dock inte alls i samma utsträckning. Nya arbetssätt och användning av välfärdsteknik och digitalisering ger möjlighet för att höja kvaliteten i välfärdstjänsterna utan att öka antalet anställda.

Fler yrken kräver eftergymnasial utbildning

Det är av stor vikt att hantera matchningen på arbetsmarknaden. Utbildning spelar en viktig roll för att komma tillrätta med såväl arbetslöshet som brist på arbetskraft. Allt fler arbeten kräver eftergymnasial utbildning. Detta gör att grupper med svaga studieresultat eller svag studiebakgrund generellt sett har det svårt att få arbete.

Teknikutvecklingen gör också att nya egenskaper och förmågor värdesätts högre och att kraven på medarbetare att ständigt lära nytt ökar.

Samtidigt ändras dynamiken på arbetsmarknaden. Tillsvidareanställning har länge varit en norm men nu ökar andelen kortare anställningar och frilansarbete.

Så kan Uppsala kommun möta förändrade kompetens- och utbildningsbehov  

Uppsala har låg arbetslöshet, men utrikes födda, äldre (55-64 år), funktionsnedsatta och personer utan gymnasieutbildning har det generellt sett svårare att ta sig in på arbetsmarknaden. Samtidigt ökar arbetsgivarnas efterfrågan på kompetent arbetskraft. Det är utmaningar som kommunen behöver möta med validering av kompetens och verksamhetspassande utbildningsinsatser, fokus på livslångt lärande och arbetsmarknadsåtgärder i nära samverkan med näringslivet. 

I Uppsala behöver det årligen skapas cirka 2 000 nya jobb för en lokal arbetsmarknad i balans. Minst hälften av de nya jobben behöver skapas inom så kallade kunskapsintensiva yrken i den privata sektorn. För att stimulera en fortsatt jobbtillväxt behöver det skapas förutsättningar för fler företag att starta, etablera sig och växa i kommunen. Kommunens verksamheter behöver bli ännu bättre på att möta företagens behov av service och lokaler. Myndighetsutövning, tillhandahållande av tjänster och infrastruktur behöver präglas av hög kvalitet och effektivitet. 

Människor byter arbete oftare och konkurrensen om arbetskraften tilltar, vilket gör det svårare att behålla, utveckla och rekrytera utbildad och erfarna medarbetare. Kommunens rekryteringsarbete, anställningsvillkor och attraktivitet som arbetsgivare behöver stärkas i förhållande till ökad rörlighet och förändrade beteenden på arbetsmarknaden.  

Det är idag flera aktörer som vill vara med och lösa kommunala utmaningar och det skapar nya roller för att samordna och organisera kommunal verksamhet tillsammans med näringsliv och intresseorganisationer. Kommunen behöver ha förmågan att utforma partnerskap med dessa aktörer så att yrkesskicklig och kompetent arbetskraft kan nå ut till de kommunala verksamheterna.