Trend- och omvärldsanalys

Varje år gör kommunen en trend- och omvärldsanalys. Syftet är upptäcka händelser och trender som påverkar vår verksamhet. Här sammanfattar vi analysen och förklarar hur insikterna påverkar arbetet med vår budget och våra mål.

Trend- och omvärldsanalysen 2018 utgår från fem globala trender: förändrade värderingar, förändrad demografi, teknikutveckling, globalisering, miljö- och klimatförändringar. I omvärldsanalysen sammanfattar vi den globala utvecklingen i nio specifika trender som påverkar Uppsalas mål om att skapa en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar kommun. Insikterna från analysen ligger till grund för hur vi planerar kommunens mål och budget 2019–2021.

Människor med olika etnisk bakgrund

Värderingsförändring

Värderingar påverkar hur människor ser på staten, hur mycket de litar på varandra och hur toleranta de är mot olikheter. Den globala trenden är att individens behov blir allt viktigare, på bekostnad av gruppens. I Sverige värderas valfrihet, jämställdhet, självbestämmande och medbestämmande högst. Det höjer kraven och förväntningarna på kommunens tjänster. Tre värderingsstyrda regionala trender med påverkan på Uppsala kommun är:

Läs om trenden ökad polarisering

Läs om trenden ökad jämställdhet

Läs om trenden ökad mångfald

 

Modernt bostadsområde med cyklar

Demografisk förändring

Den tydligaste demografiska förändringen är att vi blir fler och att vi lever längre. Det bidrar till att andelen äldre ökar i relation till resten av befolkningen. Det medför ett större behov av omsorg och vård. Samtidigt flyttar allt fler till städerna och dess närhet. I Sverige har befolkningen i stadsregionerna ökat kraftigare än i många andra delar av världen. Det ställer nya krav på bostadsbyggande och en god livsmiljö för alla. Uppsala kommun påverkas framför allt av två demografiskt styrda regionala trender:

Läs om trenden ökat fokus på livsmiljö och boende

Läs om trenden åldrande befolkning

 

Mor och barn med dator och mobiltelefon

Teknikutveckling

Teknikutvecklingen påverkar var vi bor, hur vi studerar och hur vi pratar och umgås med varandra. Den påverkar också hur vi arbetar. Många yrken förändras i grunden av automatisering och robotisering av arbetsuppgifter. Med en ökad användning av digitala lösningar i samhället ökar också förväntningarna på kommunens tjänster. Samtidigt behöver det finnas alternativ för dem som inte tar del av den nya tekniken. Två teknikstyrda regionala trender med påverkan på Uppsala kommun är:

Läs om trenden ökad digitalisering

Läs om trenden förändrade kompetens- och utbildningsbehov

 

skiss ukk människor

Globalisering

Med globaliseringen knyts länder över hela världen samman och blir beroende av varandra. Det innebär en ökad rörlighet av människor, varor, tjänster, kapital och information. Men det ökar också kraven på lokala företag att hänga med i utvecklingen och den globala konkurrensen. Den regionala trenden ökad internationalisering och global rörlighet är en del av globaliseringen som påverkar Uppsala kommun.

Läs om trenden internationalisering och global rörlighet

 

skiss miljöforskning

Miljö- och klimatförändring

I FN:s globala utvecklingsmål Agenda 2030 och klimatavtalet från Paris sätts höga klimat- och miljömål. Att begränsa vår klimatpåverkan är en självklarhet för många individer, företag, organisationer och länder. I Uppsala är utsläppen per invånare under snittet i Sverige, men utsläppsnivåerna behöver minska ännu mer för att kunna nå målen. Den regionala trenden kring en ökad medvetenhet kring miljö- och klimatförändringar påverkar Uppsala kommun inom många områden. 

Läs om trenden ökad medvetenhet och miljö- och klimatförändringar