11,4miljarder kronor

Så stort var det kommunbidrag som nämnderna fick från kommunfullmäktige för att kunna bedriva sin verksamhet. Kommunbidraget finansieras med intäkter från kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift. Kommunbidraget ska täcka de kostnader som nämnderna inte själva kan finansiera med hjälp av taxor, avgifter, statsbidrag med mera.

Kommunalskatt

Du som arbetar betalar kommunalskatt till den kommun där du är folkbokförd. I skattekollen kan du se hur mycket av din lön som går till skatt och hur kommunen fördelar pengarna.

Kommunalekonomisk utjämning

Ett nationellt system för att kommuner och landsting ska kunna erbjuda likvärdig service till sina invånare, oberoende av skatteintäkter och andra förutsättningar som de inte kan råda över, till exempel andelen äldre i befolkningen.
Läs om kommunalekonomisk utjämning på regeringens webbplats.

Kommunal fastighetsavgift

Alla som äger en fastighet/bostad i Uppsala kommun betalar en kommunal fastighetsavgift. Avgiften är olika hög beroende på vilken typ av fastighet det gäller. Läs om avgiften på Skatteverkets webbplats.

Budgeten under 2017 – så här gick det

Budgeten höll och nämnderna gjorde ett positivt resultat.

Läs hela kommunens bokslut i årsredovisningen för 2017.

Så här fördelas budgeten per

  • Grundskola
   2 092 816 000 kr
  • Förskola
   1 388 580 000 kr
  • Gymnasieskola
   795 803 000 kr
  • Fritidshem
   233 395 000 kr
  • Förskoleklass
   167 394 000 kr
  • Grundsärskola
   95 875 000 kr
  • SFI
   77 751 000 kr
  • Gymnasial vuxenutbildning mm
   68 274 000 kr
  • Pedagogisk omsorg
   67 413 000 kr
  • Gymnasiesärskola
   54 527 000 kr
  • Öppen fritidsverks
   20 980 000 kr
  • Grundläggande vuxenutbildning
   18 116 000 kr
  • Öppen förskola
   16 048 000 kr
  Verksamhetens nettokostnader per månad
  • Särskilt boende, äldre 80 -w
   860 848 000 kr
  • Insatser enligt LSS 21-64 år
   754 005 000 kr
  • Ordinärt boende, äldre 80-w
   582 131 000 kr
  • IFO, barn och unga
   481 200 000 kr
  • IFO, ekonomiskt bistånd
   340 312 000 kr
  • Särskilt boende, äldre 65-79 år
   226 657 000 kr
  • Ordinärt boende, äldre 65-79 år
   212 558 000 kr
  • Ordinärt boende, funktionsnedsättning 21-64 år
   209 479 000 kr
  • IFO, missbrukarvård mm
   176 612 000 kr
  • Insatser enligt LSS 0-20 år
   170 888 000 kr
  • Särskilt boende, funktionsnedsättning 21-64 år
   158 028 000 kr
  • Insatser enligt LSS 65-w
   122 719 000 kr
  • Öppna insatser, äldre
   58 679 000 kr
  • Färdtjänst
   58 212 000 kr
  • Öppna insatser, funktionsnedsättning
   29 874 000 kr
  • Familjerätt 0-20 år
   10 386 000 kr
  • Särskilt boende, funktionsnedsättning 0-20 år
   9 916 000 kr
  • Ordinärt boende, funktionsnedsättning 0-20 år
   8 685 000 kr
  • Familjerätt 21-64 år
   7 433 000 kr
  Verksamhetens nettokostnader per månad
  • Infrastruktur
   704 492 000 kr
  • Vinterväghållning
   74 805 000 kr
  Verksamhetens nettokostnader per månad
  • Fritid, övrigt
   274 411 000 kr
  • Kultur, övrigt
   96 327 000 kr
  • Bibliotek
   92 285 000 kr
  • Fritidsgårdar
   54 941 000 kr
  • Musik och kulturskola
   40 395 000 kr
  Verksamhetens nettokostnader per månad
  • Arbetsmarknad
   129 441 000 kr
  • Flyktingmottagande
   74 044 000 kr
  Verksamhetens nettokostnader per månad
  • Administration, fördelas
   117 623 000 kr
  Verksamhetens nettokostnader per månad
  • Politisk verksamhet
   105 120 000 kr
  Verksamhetens nettokostnader per månad
  • Affärsverksamhet
   18 512 000 kr
  Verksamhetens nettokostnader per månad
Totalt 11,4 miljarder kronor

Budgeten gäller innevarande år och innehåller en plan för de två kommande. Hur stor budgeten är och hur den fördelas bestäms i arbetet med kommunens mål och budget.

Vi ser över budgeten i november varje år. Om förutsättningarna har ändrats kan det hända att vi behöver justera summan för våra planerade utgifter.

Kommunens alla verksamheter följer upp sin budget varje månad. Om de inte klarar att hålla sin budget måste de vidta åtgärder som gör att underskottet inte fortsätter att växa.

Tre gånger om året (i april, augusti och december) gör vi en större uppföljning som visar hur det går med hela kommunens budget och inriktningsmål.