11,1miljarder kronor

Nämnderna får 11,1 miljarder kronor i kommunbidrag från kommunfullmäktige för att kunna bedriva sin verksamhet. Kommunbidraget finansieras med intäkter från kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift. Kommunbidraget ska täcka de kostnader som nämnderna inte själva kan finansiera med hjälp av taxor, avgifter, statsbidrag med mera.

Kommunalskatt

Du som arbetar betalar kommunalskatt till den kommun där du är folkbokförd. I skattekollen kan du se hur mycket av din lön som går till skatt och hur kommunen fördelar pengarna.

Kommunalekonomisk utjämning

Ett nationellt system för att kommuner och landsting ska kunna erbjuda likvärdig service till sina invånare, oberoende av skatteintäkter och andra förutsättningar som de inte kan råda över, till exempel andelen äldre i befolkningen.
Läs om kommunalekonomisk utjämning på regeringens webbplats.

Kommunal fastighetsavgift

Alla som äger en fastighet/bostad i Uppsala kommun betalar en kommunal fastighetsavgift. Avgiften är olika hög beroende på vilken typ av fastighet det gäller. Läs om avgiften på Skatteverkets webbplats.

Så här fördelas budgeten per

  • Grundskola
   2 082 662 000 kr
  • Förskola
   1 368 330 000 kr
  • Gymnasieskola
   755 011 000 kr
  • Fritidshem
   234 545 000 kr
  • Förskoleklass
   167 307 000 kr
  • Grundsärskola
   92 625 000 kr
  • Gymnasial vuxenutbildning mm
   73 374 000 kr
  • Pedagogisk omsorg
   66 827 000 kr
  • Gymnasiesärskola
   57 918 000 kr
  • SFI
   53 763 000 kr
  • Öppen fritidsverks
   21 856 000 kr
  • Öppen förskola
   15 908 000 kr
  • Grundläggande vuxenutbildning
   15 773 000 kr
  Verksamhetens nettokostnader per månad
  • Särskilt boende, äldre 80 -w
   865 466 000 kr
  • Insatser enligt LSS 21-64 år
   760 565 000 kr
  • Ordinärt boende, äldre 80-w
   566 398 000 kr
  • IFO, barn och unga
   477 104 000 kr
  • IFO, ekonomiskt bistånd
   338 249 000 kr
  • Särskilt boende, äldre 65-79 år
   233 519 000 kr
  • Ordinärt boende, funktionsnedsättning 21-64 år
   207 002 000 kr
  • Ordinärt boende, äldre 65-79 år
   204 039 000 kr
  • Insatser enligt LSS 0-20 år
   171 469 000 kr
  • Särskilt boende, funktionsnedsättning 21-64 år
   164 444 000 kr
  • IFO, missbrukarvård mm
   164 167 000 kr
  • Insatser enligt LSS 65-w
   126 119 000 kr
  • Öppna insatser, äldre
   60 598 000 kr
  • Färdtjänst
   58 215 000 kr
  • Öppna insatser, funktionsnedsättning
   34 946 000 kr
  • Familjerätt 0-20 år
   10 398 000 kr
  • Särskilt boende, funktionsnedsättning 0-20 år
   10 124 000 kr
  • Ordinärt boende, funktionsnedsättning 0-20 år
   8 885 000 kr
  • Familjerätt 21-64 år
   1 911 000 kr
  Verksamhetens nettokostnader per månad
  • Infrastruktur
   685 144 000 kr
  • Vinterväghållning
   76 640 000 kr
  Verksamhetens nettokostnader per månad
  • Fritid, övrigt
   281 007 000 kr
  • Bibliotek
   86 185 000 kr
  • Kultur, övrigt
   85 208 000 kr
  • Fritidsgårdar
   51 775 000 kr
  • Musik och kulturskola
   41 386 000 kr
  Verksamhetens nettokostnader per månad
  • Arbetsmarknad
   128 756 000 kr
  • Flyktingmottagande
   18 274 000 kr
  Verksamhetens nettokostnader per månad
  • Politisk verksamhet
   105 236 000 kr
  Verksamhetens nettokostnader per månad
  • Administration, fördelas
   69 530 000 kr
  Verksamhetens nettokostnader per månad
  • Affärsverksamhet
   444 000 kr
  Verksamhetens nettokostnader per månad
Totalt 11,1 miljarder kronor

Budgeten gäller innevarande år och innehåller en plan för de två kommande. Hur stor budgeten är och hur den fördelas bestäms i arbetet med kommunens mål och budget.

Vi ser över budgeten i november varje år. Om förutsättningarna har ändrats kan det hända att vi behöver justera summan för våra planerade utgifter.

Kommunens alla verksamheter följer upp sin budget varje månad. Om de inte klarar att hålla sin budget måste de vidta åtgärder som gör att underskottet inte fortsätter att växa.

Tre gånger om året (i april, augusti och december) gör vi en större uppföljning som visar hur det går med hela kommunens budget och inriktningsmål.