10,7miljarder kronor

Så stort var det kommunbidrag som nämnderna fick från kommunfullmäktige för att kunna bedriva sin verksamhet. Kommunbidraget finansieras med intäkter från kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift. Kommunbidraget ska täcka de kostnader som nämnderna inte själva kan finansiera med hjälp av taxor, avgifter, statsbidrag med mera.

Kommunalskatt

Du som arbetar betalar kommunalskatt till den kommun där du är folkbokförd. I skattekollen kan du se hur mycket av din lön som går till skatt och hur kommunen fördelar pengarna.

Kommunalekonomisk utjämning

Ett nationellt system för att kommuner och landsting ska kunna erbjuda likvärdig service till sina invånare, oberoende av skatteintäkter och andra förutsättningar som de inte kan råda över, till exempel andelen äldre i befolkningen.
Läs om kommunalekonomisk utjämning på regeringens webbplats.

Kommunal fastighetsavgift

Alla som äger en fastighet/bostad i Uppsala kommun betalar en kommunal fastighetsavgift. Avgiften är olika hög beroende på vilken typ av fastighet det gäller. Läs om avgiften på Skatteverkets webbplats.

Budgeten under 2017 – så här gick det

Budgeten höll och nämnderna gjorde ett positivt resultat.

Läs hela kommunens bokslut i årsredovisningen för 2017.

Så här fördelades budgeten per

  • Grundskola
   1 980 315 000 kr
  • Förskola
   1 324 753 000 kr
  • Gymnasieskola
   716 593 000 kr
  • Fritidshem
   223 429 000 kr
  • Förskoleklass
   163 984 000 kr
  • Grundsärskola
   87 646 000 kr
  • Gymnasial vuxenutbildning mm
   72 632 000 kr
  • Pedagogisk omsorg
   64 453 000 kr
  • SFI
   54 347 000 kr
  • Gymnasiesärskola
   53 736 000 kr
  • Öppen fritidsverks
   20 865 000 kr
  • Öppen förskola
   15 343 000 kr
  • Grundläggande vuxenutbildning
   12 128 000 kr
  Verksamhetens nettokostnader per månad
  • Särskilt boende, äldre
   1 028 482 000 kr
  • Insatser enligt LSS och LASS
   1 011 175 000 kr
  • Ordinärt boende, äldre
   752 964 000 kr
  • IFO, barn och unga
   448 953 000 kr
  • IFO, ekonomiskt bistånd
   328 428 000 kr
  • Ordinärt boende, funktionsnedsättning
   208 935 000 kr
  • Särskilt boende, funktionsnedsättning
   162 068 000 kr
  • IFO, Missbrukarvård mm
   159 162 000 kr
  • Färdtjänst
   56 190 000 kr
  • Öppna insatser, äldre
   54 248 000 kr
  • Öppna insatser, funktionsnedsättning
   33 836 000 kr
  • Familjerätt
   11 757 000 kr
  Verksamhetens nettokostnader per månad
  • Infrastruktur
   654 969 000 kr
  • Vinterväghållning
   74 474 000 kr
  Verksamhetens nettokostnader per månad
  • Fritid, övrigt
   255 923 000 kr
  • Kultur, övrigt
   85 462 000 kr
  • Bibliotek
   85 070 000 kr
  • Fritidsgårdar
   51 636 000 kr
  • Musik och kulturskola
   40 359 000 kr
  Verksamhetens nettokostnader per månad
  • Arbetsmarknad
   125 017 000 kr
  • Flyktingmottagande
   43 935 000 kr
  Verksamhetens nettokostnader per månad
  • Kommunledning
   112 140 000 kr
  Verksamhetens nettokostnader per månad
  • Politisk verksamhet
   99 835 000 kr
  Verksamhetens nettokostnader per månad
  • Affärsverksamhet
   17 538 000 kr
  Verksamhetens nettokostnader per månad
Totalt 10,7 miljarder kronor

Budgeten gäller innevarande år och innehåller en plan för de två kommande. Hur stor budgeten är och hur den fördelas bestäms i arbetet med kommunens mål och budget.

Vi ser över budgeten i november varje år. Om förutsättningarna har ändrats kan det hända att vi behöver justera summan för våra planerade utgifter.

Kommunens alla verksamheter följer upp sin budget varje månad. Om de inte klarar att hålla sin budget måste de vidta åtgärder som gör att underskottet inte fortsätter att växa.

Tre gånger om året (i april, augusti och december) gör vi en större uppföljning som visar hur det går med hela kommunens budget och inriktningsmål.