10,3miljarder kronor

Så stort kommunbidrag fick nämnderna från kommunfullmäktige 2016. Kommunbidraget finansieras med intäkter från kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift. Kommunbidraget ska täcka de kostnader som nämnderna inte själva kan finansiera med hjälp av taxor, avgifter, statsbidrag med mera.

Kommunalskatt

Du som arbetar betalar kommunalskatt till den kommun där du är folkbokförd. I skattekollen kan du se hur mycket av din lön som går till skatt och hur kommunen fördelar pengarna.

Kommunalekonomisk utjämning

Ett nationellt system för att kommuner och landsting ska kunna erbjuda likvärdig service till sina invånare, oberoende av skatteintäkter och andra förutsättningar som de inte kan råda över, till exempel andelen äldre i befolkningen.
Läs om kommunalekonomisk utjämning på regeringens webbplats.

Kommunal fastighetsavgift

Alla som äger en fastighet/bostad i Uppsala kommun betalar en kommunal fastighetsavgift. Avgiften är olika hög beroende på vilken typ av fastighet det gäller. Läs om avgiften på Skatteverkets webbplats.

Nämndernas resultat 2016

Budgeten höll och nämnderna gjorde ett positivt resultat. Läs hela kommunens bokslut i årsredovisningen för 2016.

Så här fördelades budgeten per

  • Grundskola
   1 811 114 000 kr
  • Förskola
   1 298 022 000 kr
  • Gymnasieskola
   663 849 000 kr
  • Fritidshem
   211 191 000 kr
  • Förskoleklass
   161 037 000 kr
  • Grundsärskola
   82 772 000 kr
  • Gymnasial vuxenutbildning mm
   71 420 000 kr
  • Pedagogisk omsorg
   61 790 000 kr
  • Gymnasiesärskola
   52 251 000 kr
  • SFI
   50 623 000 kr
  • Öppen fritidsverks
   21 029 000 kr
  • Grundläggande vuxenutbildning
   14 852 000 kr
  • Öppen förskola
   14 709 000 kr
  • Särvux
   0 kr
  • Övrig vuxenutbildning
   0 kr
  Verksamhetens resultat 2016
  • Insatser enligt LSS 21-64 år
   782 991 000 kr
  • Särskilt boende, äldre 80 -w
   759 804 000 kr
  • Ordinärt boende, äldre 80-w
   573 948 000 kr
  • IFO, barn och unga
   450 357 000 kr
  • IFO, ekonomiskt bistånd
   299 395 000 kr
  • Särskilt boende, äldre 65-79 år
   219 342 000 kr
  • Ordinärt boende, äldre 65-79 år
   217 386 000 kr
  • Insatser enligt LSS 0-20 år
   164 792 000 kr
  • Särskilt boende, funktionsnedsättning 21-64 år
   164 340 000 kr
  • IFO, missbrukarvård mm
   154 357 000 kr
  • Ordinärt boende, funktionsnedsättning 21-64 år
   153 111 000 kr
  • Insatser enligt LSS 65-w
   112 863 000 kr
  • Öppna insatser, äldre
   81 471 000 kr
  • Färdtjänst
   60 664 000 kr
  • Öppna insatser, funktionsnedsättning
   36 783 000 kr
  • Familjerätt 0-20 år
   9 372 000 kr
  • Särskilt boende, funktionsnedsättning 0-20 år
   9 126 000 kr
  • Ordinärt boende, funktionsnedsättning 0-20 år
   8 009 000 kr
  • Familjerätt 21-64 år
   1 799 000 kr
  • Ordinärt boende, äldre
   0 kr
  • Särskilt boende, äldre
   0 kr
  • Ordinärt boende, funktionsnedsättning
   0 kr
  • Särskilt boende, funktionsnedsättning
   0 kr
  • Insatser enligt LSS och LASS
   0 kr
  • IFO, Missbrukarvård mm
   0 kr
  • Familjerätt
   0 kr
  Verksamhetens resultat 2016
  • Infrastruktur
   643 872 000 kr
  • Vinterväghållning
   60 212 000 kr
  Verksamhetens resultat 2016
  • Fritid, övrigt
   243 155 000 kr
  • Bibliotek
   81 719 000 kr
  • Kultur, övrigt
   81 188 000 kr
  • Fritidsgårdar
   39 433 000 kr
  • Musik och kulturskola
   37 232 000 kr
  Verksamhetens resultat 2016
  • Arbetsmarknad
   126 091 000 kr
  • Flyktingmottagande
   21 656 000 kr
  Verksamhetens resultat 2016
  • Kommunledning
   106 645 000 kr
  • Administration, fördelas
   0 kr
  Verksamhetens resultat 2016
  • Politisk verksamhet
   91 206 000 kr
  Verksamhetens resultat 2016
  • Affärsverksamhet
   418 000 kr
  Verksamhetens resultat 2016
Totalt 10,3 miljarder kronor

Budgeten gäller innevarande år och innehåller en plan för de två kommande. Hur stor budgeten är och hur den fördelas bestäms i arbetet med kommunens mål och budget.

Vi ser över budgeten i november varje år. Om förutsättningarna har ändrats kan det hända att vi behöver justera summan för våra planerade utgifter.

Kommunens alla verksamheter följer upp sin budget varje månad. Om de inte klarar att hålla sin budget måste de vidta åtgärder som gör att underskottet inte fortsätter att växa.

Tre gånger om året (i april, augusti och december) gör vi en större uppföljning som visar hur det går med hela kommunens budget och inriktningsmål.