10,7miljarder kronor

Så stort var det kommunbidrag som nämnderna fick från kommunfullmäktige för att kunna bedriva sin verksamhet. Kommunbidraget finansieras med intäkter från kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift. Kommunbidraget ska täcka de kostnader som nämnderna inte själva kan finansiera med hjälp av taxor, avgifter, statsbidrag med mera.

Kommunalskatt

Du som arbetar betalar kommunalskatt till den kommun där du är folkbokförd. I skattekollen kan du se hur mycket av din lön som går till skatt och hur kommunen fördelar pengarna.

Kommunalekonomisk utjämning

Ett nationellt system för att kommuner och landsting ska kunna erbjuda likvärdig service till sina invånare, oberoende av skatteintäkter och andra förutsättningar som de inte kan råda över, till exempel andelen äldre i befolkningen.
Läs om kommunalekonomisk utjämning på regeringens webbplats.

Kommunal fastighetsavgift

Alla som äger en fastighet/bostad i Uppsala kommun betalar en kommunal fastighetsavgift. Avgiften är olika hög beroende på vilken typ av fastighet det gäller. Läs om avgiften på Skatteverkets webbplats.

Budgeten under 2017 – så här gick det

Budgeten höll och nämnderna gjorde ett positivt resultat.

Läs hela kommunens bokslut i årsredovisningen för 2017.

Så här fördelades budgeten per

 • Läs mer om och kontakta utbildningsnämnden
  • Grundskola
   1 980 315 000 kr
  • Förskola
   1 324 753 000 kr
  • Gymnasieskola
   716 593 000 kr
  • Fritidshem
   223 429 000 kr
  • Förskoleklass
   163 984 000 kr
  • Grundsärskola
   87 646 000 kr
  • Pedagogisk omsorg
   64 453 000 kr
  • Gymnasiesärskola
   53 736 000 kr
  • Öppen förskola
   15 343 000 kr
  • Politisk verksamhet
   2 984 000 kr
  Nämndens nettokostnader per månad
 • Läs mer om och kontakta äldrenämnden
  • Särskilt boende, äldre
   938 096 000 kr
  • Ordinärt boende, äldre
   700 158 000 kr
  • Öppna insatser, äldre
   54 248 000 kr
  • Politisk verksamhet
   1 348 000 kr
  Nämndens nettokostnader per månad
 • Läs mer om och kontakta omsorgsnämnden
  • Insatser enligt LSS och LASS
   1 011 175 000 kr
  • Ordinärt boende, funktionsnedsättning
   194 894 000 kr
  • Särskilt boende, funktionsnedsättning
   162 068 000 kr
  • Särskilt boende, äldre
   90 386 000 kr
  • Ordinärt boende, äldre
   30 928 000 kr
  • Öppna insatser, funktionsnedsättning
   28 830 000 kr
  • Politisk verksamhet
   1 571 000 kr
  Nämndens nettokostnader per månad
 • Läs mer om och kontakta arbetsmarknadsnämnden
  • IFO, ekonomiskt bistånd
   328 428 000 kr
  • Arbetsmarknad
   125 017 000 kr
  • Gymnasial vuxenutbildning mm
   72 632 000 kr
  • SFI
   54 347 000 kr
  • Flyktingmottagande
   35 381 000 kr
  • Grundläggande vuxenutbildning
   12 128 000 kr
  • Infrastruktur
   5 180 000 kr
  • Kultur, övrigt
   1 837 000 kr
  • Politisk verksamhet
   1 806 000 kr
  Nämndens nettokostnader per månad
 • Läs mer om och kontakta socialnämnden
  • IFO, barn och unga
   438 953 000 kr
  • IFO, Missbrukarvård mm
   159 162 000 kr
  • Familjerätt
   11 757 000 kr
  • Flyktingmottagande
   8 554 000 kr
  • Öppna insatser, funktionsnedsättning
   5 006 000 kr
  • Politisk verksamhet
   4 678 000 kr
  Nämndens nettokostnader per månad
 • Läs mer om och kontakta gatu- och samhällsmiljönämnden
  • Infrastruktur
   305 040 000 kr
  • Vinterväghållning
   74 474 000 kr
  • Färdtjänst
   56 190 000 kr
  • Fritid, övrigt
   7 910 000 kr
  • Politisk verksamhet
   1 297 000 kr
  • Affärsverksamhet
   428 000 kr
  Nämndens nettokostnader per månad
 • Läs mer om och kontakta kommunstyrelsen
  • Infrastruktur
   145 838 000 kr
  • Kommunledning
   112 140 000 kr
  • Politisk verksamhet
   61 667 000 kr
  • Affärsverksamhet
   17 110 000 kr
  • IFO, barn och unga
   10 000 000 kr
  • Kultur, övrigt
   7 795 000 kr
  • Fritid, övrigt
   1 133 000 kr
  Nämndens nettokostnader per månad
 • Läs mer om och kontakta kulturnämnden
  • Bibliotek
   85 070 000 kr
  • Kultur, övrigt
   75 831 000 kr
  • Fritidsgårdar
   51 636 000 kr
  • Musik och kulturskola
   40 359 000 kr
  • Fritid, övrigt
   31 858 000 kr
  • Öppen fritidsverks
   20 865 000 kr
  • Politisk verksamhet
   1 559 000 kr
  Nämndens nettokostnader per månad
 • Läs mer om och kontakta idrotts- och fritidsnämnden
  • Fritid, övrigt
   214 935 000 kr
  • Politisk verksamhet
   995 000 kr
  Nämndens nettokostnader per månad
 • Läs mer om och kontakta räddningsnämnden
  • Infrastruktur
   143 858 000 kr
  • Politisk verksamhet
   1 117 000 kr
  Nämndens nettokostnader per månad
 • Läs mer om och kontakta plan- och byggnadsnämnden
  • Infrastruktur
   32 881 000 kr
  • Ordinärt boende, äldre
   21 878 000 kr
  • Ordinärt boende, funktionsnedsättning
   14 041 000 kr
  • Politisk verksamhet
   1 583 000 kr
  Nämndens nettokostnader per månad
 • Läs mer om och kontakta miljö- och hälsoskyddsnämnden
  • Infrastruktur
   21 077 000 kr
  • Politisk verksamhet
   1 158 000 kr
  • Fritid, övrigt
   87 000 kr
  Nämndens nettokostnader per månad
 • Läs mer om och kontakta överförmyndarnämnden
  • Politisk verksamhet
   17 437 000 kr
  Nämndens nettokostnader per månad
 • Läs mer om och kontakta namngivningsnämnden
  • Infrastruktur
   1 095 000 kr
  • Politisk verksamhet
   442 000 kr
  Nämndens nettokostnader per månad
 • Läs mer om och kontakta valnämnden
  • Politisk verksamhet
   193 000 kr
  Nämndens nettokostnader per månad
Totalt 10,7 miljarder kronor

Budgeten gäller innevarande år och innehåller en plan för de två kommande. Hur stor budgeten är och hur den fördelas bestäms i arbetet med kommunens mål och budget.

Vi ser över budgeten i november varje år. Om förutsättningarna har ändrats kan det hända att vi behöver justera summan för våra planerade utgifter.

Kommunens alla verksamheter följer upp sin budget varje månad. Om de inte klarar att hålla sin budget måste de vidta åtgärder som gör att underskottet inte fortsätter att växa.

Tre gånger om året (i april, augusti och december) gör vi en större uppföljning som visar hur det går med hela kommunens budget och inriktningsmål.