9. Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala

Schyst, smart och stimulerande sysselsättning

Kommunen kännetecknas av god service, tillgänglighet och effektivitet i alla kontakter med invånare, företag, organisationer och besökare. Verksamhetens kvalitet utvecklas kontinuerligt utifrån innovationer, omvärldsbevakning och ständiga förbättringar. Invånares, brukares och medarbetares erfarenheter och kompetens ska tas till vara i utveckling av verksamheten.

Kommunen ska som attraktiv arbetsgivare utveckla ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt. Uppsala ska vara en föregångskommun vad gäller att anställa personer med funktionsnedsättning. Kommunen har ledare som fungerar som kulturbärare i förbättring, förändring och medskapande. Kommunen har medarbetare med rätt kompetens att möta invånare, företag, organisationer och besökare. Ett aktivt arbete för ett jämställt och hållbart arbetsliv där god social och organisatorisk arbetsmiljö kombineras med bra villkor och utvecklingsmöjligheter lägger grunden till förmågan att både attrahera och behålla medarbetare. I Uppsala gäller lika lön för lika arbete och alla medarbetare har rätt till heltid. I arbetet med kommunens upphandlingar ska de fackliga organisationerna och näringslivsorganisationer involveras för att värna schyssta arbetsvillkor och sund konkurrens.

Uppdrag och uppföljning

Kopplat till varje inriktningsmål finns ett antal uppdrag som kommunens nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med. Tillsammans hjälper uppdragen oss att nå målet.

Resultat: januari–april 2019
Enligt plan

Kommunfullmäktiges uppdrag inom inriktningsmålet löper på enligt plan och
beräknas vara färdiga under 2019 eller 2020.

Läs en fördjupning av inriktningsmålets resultat i den senaste ekonomiska uppföljningen.

Uppdraget är slutfört
Enligt plan
Inte helt enligt plan, kan vara försenat eller så har inte arbetet kommit igång.
Inte alls enligt plan, det har utgått helt eller så har arbetet avstannat.
 
Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Nämnder och bolag fortsätter arbeta för att vidmakthålla det mål som redan är uppnått – jämställda löner för lika jobb. Arbetet fortsätter för att även nå målet att kommunen ska ha jämställda löner för likvärdiga jobb. Viktiga inslag är att systematiskt arbeta med lönekartläggning och löneanalys för att identifiera ev. osakliga avvikelser som behöver korrigeras.
 
Utveckla former för upphandling av tjänster och entreprenader för att säkra kollektivavtalsenliga villkor, samt utveckla och genomföra ”Vita jobb”-modellen. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Uppdraget har slutförts, och kommunen har en metod för att kravställa och följa upp de kollektivavtalsliknande villkoren i samtliga upphandlingar över direktupphandlingsgränsen. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen.
 
Stärka den strategiska och operativa kompetensförsörjningen för kommunen som arbetsgivare med fokus på bristyrken. Ansvariga: Kommunstyrelsen Arbetsmarknadsnämnden Bedömning: Nämnder och bolag fortsätter att arbeta för att vidmakthålla det mål som redan är uppnått – jämställda löner för lika arbete. Viktiga inslag är att systematiskt arbeta med lönekartläggning och löneanalys för att identifiera eventuella osakliga avvikelser som behöver korrigeras. Arbetet fortsätter för att även nå målet att kommunen ska ha jämställda löner för likvärdiga arbeten.
 
Fortsätta genomförandet av heltidsreformen. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Idrotts- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden Kulturnämnden Bedömning: Heltidsinförandet pågår enligt plan. Införandet av heltid som norm beräknas vara klart till årsskiftet 2018/2019. Kommunstyrelsen stödjer berörda nämnder med digitala lösningar och test av olika bemannings- och schemaläggningsmodeller. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen.
 
Säkra kompetensförsörjningen genom att genomföra åtgärder för att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare i en hållbar arbetsmiljö. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Samtliga nämnder och bolag arbetar med uppdraget som i huvudsak löper enligt plan. Ett gemensamt drag i arbetet är fokus på arbetsmiljö, chefs- och ledarskap och kompetensutveckling för medarbetare. Flera nämnder arbetar också med att kvalitetssäkra rekryteringsarbetet och att skapa utrymme för dialog mellan chefer och medarbetare. Arbetet vilar oftast på långsiktiga planer för att stegvis bli en bättre och mer attraktiv arbetsgivare som erbjuder en bra arbetsplats. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen.
 
I samverkan med Arbetsförmedlingen erbjuda långtidsarbetslösa med försörjningsstöd nya vägar för att hitta ett nytt arbete. Ansvariga: Uppsalahem AB Uppsala Kommuns Fastighets AB Uppsala kommuns Industrihus AB Uppsala Kommun Skolfastigheter AB Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter Uppsala Parkerings AB Fyrishov AB Uppsala stadsteater AB Uppsala Konsert och Kongress AB Uppsala Vatten och Avfall AB Förvaltningsbolaget Upphall KB Uppsala Innovation Centre AB Uppsala Stadshus AB Arbetsmarknadsnämnden Uppsala R2 AB Nya Destination Uppsala AB Uppsala bostadsförmedling AB Bedömning: Arbetet med uppdraget löper enligt plan. Ett arbete har inletts med att ta fram en överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Uppsala och Uppsala kommun som syftar till att ta fram en samverkansrutin mellan parterna för att fler personer skall nå egenförsörjning och komma ur långvarigt bidragsberoende alternativt inte hamna i långvarigt utanförskap. Inom arbetet ska även deltagare erbjudas kompetenshöjande insatser för att närma sig den reguljära arbetsmarknaden. Samverkan med Arbetsförmedlingen sker även kring arbetet med utbildningsplikten för sökande inom etableringsuppdraget. Ett samarbete med Arbetsförmedlingen kring kompetenscenter i Gottsunda är även i en planeringsfas. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen.
 
Stärka studenters jobb- och karriärmöjligheter (i Uppsala kommun) genom samverkan med universiteten inom ramen för studentmedarbetaranställning, samt öppna för fler möjligheter för studentmedarbetare inom Uppsala kommuns verksamheter. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Arbetet pågår enligt plan. Nämnder och bolag erbjuder redan studenter möjligheter till anställning och praktik. Många nämnder har även upparbetade kontakter med utbildningsanordnare för att marknadsföra sig, och säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen. En strategisk samverkansgrupp med Uppsala universitet och Uppsala kommun arbetar med frågor gällande näringsliv och arbetsmarknad för att fler studenter ska se Uppsala som framtida arbetsmarknad. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen.
 
Påbörja arbetet med att utforma en modell som ger medarbetare som önskar möjlighet att få tjänstledigt på deltid från heltidsarbete. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Förberedelser pågår enligt plan, och följer beslutad riktlinje på området. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen.
 
Föra in metoder för en mer tillitsbaserad styrning för att tillvarata medarbetares engagemang och kompetens. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Kommunfullmäktige har antagit en reviderad kvalitetspolicy som stipulerar en ansvarsfördelning som ska bidra till att medarbetares kompetens och engagemang ska tillvaratas i verksamhetsutveckling. Den tillitsbaserade styrningen stöds också av att nämnder och bolag stegvis aktiverar kommunens gemensamma värdegrund. Uppdraget kommer att följas genom att följa trendförändringar i medarbetarenkäten. Arbetet pågår enligt plan. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen.
 
Inför möjligheter till grön rehab för anställda i Uppsala kommun i syfte att minska stressrelaterad ohälsa. Ansvariga: Kommunstyrelsen Arbetsmarknadsnämnden Bedömning: Ett förslag är framtaget. Information och uppstart planeras till hösten 2018. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen.
 
I ökad utsträckning agera för en inkluderande arbetsmarknad. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Nämnder och bolag arbetar kontinuerligt med uppdraget. En gemensam nämnare är att använda kompetensförsörjningsmetoder som minskar risken för att osakliga faktorer påverkar vem som erbjuds anställning. Andra åtgärder är att erbjuda möjlighet till praktik och extratjänster, och att löpande säkerställa att arbetsplatser utformas på ett sådant sätt att en funktionsnedsättning inte utgör ett hinder för anställning. Arbetet pågår enligt plan. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen.
Ta fram en plan på hur kommunens utköpskostnader ska minska. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Förbättra kompetensförsörjningen inom fritidshemmen genom fortbildning och utvecklingsmöjligheter för medarbetare. Ansvariga: Utbildningsnämnden Arbetsmarknadsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
I högre utsträckning erbjuda vikarier inom kommunens verksamhet utbildning och validering för att kunna få fast tjänst. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Införa obligatorisk språkundervisning i svenska språket för anställda med behov av det inom vård och omsorg. Ansvariga: Arbetsmarknadsnämnden Omsorgsnämnden Äldrenämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Förbättra företagens villkor i Uppsala med möjlighet till enklare kontakter, ökad ömsesidig förståelse och snabbare handläggning. (KS, GSN och PBN) Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Kommunstyrelsen Plan- och byggnadsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Fortsätta satsningen på lärarlönerna samtidigt som möjligheten för utvecklingsmöjligheter stärks. Skolledarnas löneläge ska ses över. Ansvariga: Arbetsmarknadsnämnden Utbildningsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Ta fram åtgärdsprogram för att främja fysisk aktivitet, frisknärvaro och ökade hälsotal bland anställda i Uppsala kommun samt ökad nyttjandegrad av friskvårdsbidraget. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Identifiera riskgrupper för psykosocial sjukfrånvaro och utifrån det stärka arbetet med hälsofrämjande arbetssätt och hållbar arbetsmiljö för att minska sjukfrånvaro och upplevd negativ stress. (KS, ÄLN, OSN och UBN) Ansvariga: Äldrenämnden Kommunstyrelsen Omsorgsnämnden Utbildningsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.