9. Goda arbetsvillkor och hög kompetens

Schyst, smart och stimulerande sysselsättning

Kommunen kännetecknas av god service, tillgänglighet och effektivitet. Verksamhetens kvalitet utvecklas kontinuerligt utifrån innovationer, omvärldsbevakning och ständiga förbättringar. Brukare och medarbetares erfarenheter och kompetens ska tas till vara i utveckling av verksamheten.

Kommunen ska som attraktiv arbetsgivare utveckla ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt. Kommunen har ledare som fungerar som kulturbärare i förbättring, förändring och medskapande. Kommunen har medarbetare med rätt kompetens att möta invånare, företag, organisationer och besökare. Ett aktivt arbete för ett jämställt och hållbart arbetsliv där god social och organisatorisk arbetsmiljö kombineras med bra villkor och utvecklingsmöjligheter lägger grunden till förmågan att både attrahera och behålla medarbetare.

Uppdrag och uppföljning

Kopplat till varje inriktningsmål finns ett antal uppdrag som kommunens nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med. Tillsammans hjälper uppdragen oss att nå målet.

Resultat: januari–augusti 2018
Enligt plan

I tio av elva uppdrag löper arbetet på enligt plan och ett är färdigt. 

Läs mer om inriktningsmålets resultat i dokumentet Ekonomisk uppföljning per augusti och helårsprognos 2018.

Uppdraget är slutfört
Enligt plan
Inte helt enligt plan, kan vara försenat eller så har inte arbetet kommit igång.
Inte alls enligt plan, det har utgått helt eller så har arbetet avstannat.
 
Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Nämnder och bolag fortsätter arbeta för att vidmakthålla det mål som redan är uppnått – jämställda löner för lika jobb. Arbetet fortsätter för att även nå målet att kommunen ska ha jämställda löner för likvärdiga jobb. Viktiga inslag är att systematiskt arbeta med lönekartläggning och löneanalys för att identifiera ev. osakliga avvikelser som behöver korrigeras.
 
Utveckla former för upphandling av tjänster och entreprenader för att säkra kollektivavtalsenliga villkor, samt utveckla och genomföra ”Vita jobb”-modellen. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Uppdraget har slutförts, och kommunen har en metod för att kravställa och följa upp de kollektivavtalsliknande villkoren i samtliga upphandlingar över direktupphandlingsgränsen.
 
Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Nämnder och bolag fortsätter att arbeta för att vidmakthålla det mål som redan är uppnått – jämställda löner för lika arbete. Viktiga inslag är att systematiskt arbeta med lönekartläggning och löneanalys för att identifiera eventuella osakliga avvikelser som behöver korrigeras. Arbetet fortsätter för att även nå målet att kommunen ska ha jämställda löner för likvärdiga arbeten.
 
Fortsätta genomförandet av heltidsreformen. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Idrotts- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden Kulturnämnden Bedömning: Heltidsinförandet pågår enligt plan. Införandet av heltid som norm beräknas vara klart till årsskiftet 2018/2019. Kommunstyrelsen stödjer berörda nämnder med digitala lösningar och test av olika bemannings- och schemaläggningsmodeller.
 
Säkra kompetensförsörjningen genom att genomföra åtgärder för att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare i en hållbar arbetsmiljö. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Samtliga nämnder och bolag arbetar med uppdraget som i huvudsak löper enligt plan. Ett gemensamt drag i arbetet är fokus på arbetsmiljö, chefs- och ledarskap och kompetensutveckling för medarbetare. Flera nämnder arbetar också med att kvalitetssäkra rekryteringsarbetet och att skapa utrymme för dialog mellan chefer och medarbetare. Arbetet vilar oftast på långsiktiga planer för att stegvis bli en bättre och mer attraktiv arbetsgivare som erbjuder en bra arbetsplats.
 
I samverkan med Arbetsförmedlingen erbjuda långtidsarbetslösa med försörjningsstöd nya vägar för att hitta ett nytt arbete. Ansvariga: Uppsalahem AB Uppsala Kommuns Fastighets AB Uppsala kommuns Industrihus AB Uppsala Kommun Skolfastigheter AB Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter Uppsala Parkerings AB Fyrishov AB Uppsala stadsteater AB Uppsala Konsert och Kongress AB Uppsala Vatten och Avfall AB Förvaltningsbolaget Upphall KB Uppsala Innovation Centre AB Uppsala Stadshus AB Arbetsmarknadsnämnden Uppsala R2 AB Nya Destination Uppsala AB Uppsala bostadsförmedling AB Bedömning: Arbetet med uppdraget löper enligt plan. Ett arbete har inletts med att ta fram en överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Uppsala och Uppsala kommun som syftar till att ta fram en samverkansrutin mellan parterna för att fler personer skall nå egenförsörjning och komma ur långvarigt bidragsberoende alternativt inte hamna i långvarigt utanförskap. Inom arbetet ska även deltagare erbjudas kompetenshöjande insatser för att närma sig den reguljära arbetsmarknaden. Samverkan med Arbetsförmedlingen sker även kring arbetet med utbildningsplikten för sökande inom etableringsuppdraget. Ett samarbete med Arbetsförmedlingen kring kompetenscenter i Gottsunda är även i en planeringsfas.
 
Stärka studenters jobb- och karriärmöjligheter (i Uppsala kommun) genom samverkan med universiteten inom ramen för studentmedarbetaranställning, samt öppna för fler möjligheter för studentmedarbetare inom Uppsala kommuns verksamheter. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Arbetet pågår enligt plan. Nämnder och bolag erbjuder redan studenter möjligheter till anställning och praktik. Många nämnder har även upparbetade kontakter med utbildningsanordnare för att marknadsföra sig, och säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen. En strategisk samverkansgrupp med Uppsala universitet och Uppsala kommun arbetar med frågor gällande näringsliv och arbetsmarknad för att fler studenter ska se Uppsala som framtida arbetsmarknad.
 
Påbörja arbetet med att utforma en modell som ger medarbetare som önskar möjlighet att få tjänstledigt på deltid från heltidsarbete. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Förberedelser pågår enligt plan, och följer beslutad riktlinje på området.
 
Föra in metoder för en mer tillitsbaserad styrning för att tillvarata medarbetares engagemang och kompetens. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Kommunfullmäktige har antagit en reviderad kvalitetspolicy som stipulerar en ansvarsfördelning som ska bidra till att medarbetares kompetens och engagemang ska tillvaratas i verksamhetsutveckling. Den tillitsbaserade styrningen stöds också av att nämnder och bolag stegvis aktiverar kommunens gemensamma värdegrund. Uppdraget kommer att följas genom att följa trendförändringar i medarbetarenkäten. Arbetet pågår enligt plan.
 
Inför möjligheter till grön rehab för anställda i Uppsala kommun i syfte att minska stressrelaterad ohälsa. Ansvariga: Kommunstyrelsen Arbetsmarknadsnämnden Bedömning: Ett förslag är framtaget. Information och uppstart planeras till hösten 2018.
 
I ökad utsträckning agera för en inkluderande arbetsmarknad. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Nämnder och bolag arbetar kontinuerligt med uppdraget. En gemensam nämnare är att använda kompetensförsörjningsmetoder som minskar risken för att osakliga faktorer påverkar vem som erbjuds anställning. Andra åtgärder är att erbjuda möjlighet till praktik och extratjänster, och att löpande säkerställa att arbetsplatser utformas på ett sådant sätt att en funktionsnedsättning inte utgör ett hinder för anställning. Arbetet pågår enligt plan.