9. Goda arbetsvillkor och hög kompetens

Schyst, smart och stimulerande sysselsättning

Kommunen kännetecknas av god service, tillgänglighet och effektivitet. Verksamhetens kvalitet utvecklas kontinuerligt utifrån innovationer, omvärldsbevakning och ständiga förbättringar. Brukare och medarbetares erfarenheter och kompetens ska tas till vara i utveckling av verksamheten.

Kommunen ska som attraktiv arbetsgivare utveckla ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt. Kommunen har ledare som fungerar som kulturbärare i förbättring, förändring och medskapande. Kommunen har medarbetare med rätt kompetens att möta invånare, företag, organisationer och besökare. Ett aktivt arbete för ett jämställt och hållbart arbetsliv där god social och organisatorisk arbetsmiljö kombineras med bra villkor och utvecklingsmöjligheter lägger grunden till förmågan att både attrahera och behålla medarbetare.

Uppdrag och uppföljning

Kopplat till varje inriktningsmål finns ett antal uppdrag som kommunens nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med. Tillsammans hjälper uppdragen oss att nå målet.

Resultat: maj–augusti 2017
Enligt plan

Arbetet med uppdragen löper på enligt plan. Alla nämnder och 11 av 13 bolagsstyrelser rapporterar att de gör det som behövs för att vi ska nå inriktningsmålet om goda arbetslivsvillkor och hög kompetens.

Förutsättningarna för att vi ska nå målet är goda. Vissa delar av kommunen har större utmaningar än andra, framförallt de verksamheter som har svårt att rekrytera, behålla och utveckla kompetens över tid. Men trenderna är övervägande positiva. Indikatorerna visar att Uppsala är den kommun bland R9-kommunerna som 2016 hade minst skillnad i medianlön mellan kvinnor och män. Uppsala ligger något bättre till när det gäller attraktiva arbetsvillkor och sjukfrånvaro för kommunalt anställda. Företagens syn på kommunens service har också förbättrats sedan år 2012, särskilt när det gäller bemötande, kompetens och rättssäkerhet.

Uppdraget är slutfört
Enligt plan
Inte helt enligt plan, kan vara försenat eller så har inte arbetet kommit igång.
Inte alls enligt plan, det har utgått helt eller så har arbetet avstannat.
 
Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: 4 nämnder och 6 bolagsstyrelser är färdiga med uppdraget. Övriga nämnder och bolagsstyrelser uppger att arbetet går enligt plan.
 
Utveckla former för upphandling av tjänster och entreprenader för att säkra kollektivavtalsenliga villkor, samt utveckla och genomföra "Vita jobb"-modellen. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Under hösten 2017 ska kommunstyrelsen fatta beslut om en reviderad policy och riktlinjer för upphandling och inköp. De har genomfört en pilotupphandling för städtjänster som omfattar kollektivavtalsliknande villkor. Just nu pågår en utvärdering av piloten. Enligt de nya styrande dokumenten ska sociala krav finnas med i kommunens samtliga upphandlingar. Kommunen har påbörjat ett samarbete med Skatteverket för att göra en bedömning av vilka sociala, etiska och arbetsrättsliga villkor som är aktuella att ha med i respektive upphandling.
 
Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: De flesta nämnder rapporterar att arbetet går enligt plan. Namngivningsnämnden väljer att jobba tillsammans med gatu- och samhällsmiljönämnden eftersom de är en för liten enhet för att kunna hantera uppdraget på egen hand.
 
I ökad utsträckning agera för en inkluderande arbetsmarknad. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Uppdraget går enligt plan för de flesta nämnder. Arbetsmarknadsnämnden rapporterar att antalet personer med välfärdsjobb med statlig finansiering via lönebidrag redan är fler för 2017 än för helåret 2016. Uppsalahem erbjuder årligen 30 praktikplatser öppna för arbetsprövningar. Flera nämnder hänvisar till att man avvaktar vad kommunstyrelsen kan göra för att stödja nämnderna i uppdraget. Bland annat avstår miljö- och hälsoskyddsnämnden från att arbeta med uppdraget.
 
Fortsätta genomförandet av heltidsreformen. Ansvariga: Kommunstyrelsen Gatu- och samhällsmiljönämnden Utbildningsnämnden Idrotts- och fritidsnämnden Kulturnämnden Bedömning: Uppdraget löper på enligt plan. Åtta nämnder är redan färdiga. Tre av nämnderna har endast haft enstaka deltidsanställda, medan tre nämnder har haft stora volymer deltidsanställda. Det gäller framförallt omsorgsnämnden och äldrenämnden.
 
Genomföra åtgärder för att inom vård och omsorg behålla och rekrytera kompetenta medarbetare i en hållbar arbetsmiljö. Ansvariga: Omsorgsnämnden Socialnämnden Äldrenämnden Bedömning: Alla nämnder bedömer att uppdraget är långsiktigt och kommer att pågå under hela planeringsperioden. Alla verksamheter jobbar på sina egna sätt med att locka till sig och behålla rätt kompetens, men en gemensam nämnare är att nämnderna satsar en hel del på komptensutveckling och på kontakter med externa utbildningsanordnare.
 
Delade turer ska motverkas. Gäller till och med 2017. Ansvariga: Omsorgsnämnden Äldrenämnden Bedömning: Äldrenämnden arbetar med att ta fram stabila principer, arbetssätt och systemstöd. Omsorgsnämnden optimerar sin schemaläggning. Arbetet i omsorgsnämnden är försenat.
Stärka studenters jobb- och karriärmöjligheter (i Uppsala kommun) genom samverkan med universiteten inom ramen för studentmedarbetaranställning, samt öppna för fler möjligheter för studentmedarbetare inom Uppsala kommuns verksamheter. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag
Påbörja arbetet med att utforma en modell som ger medarbetare som önskar möjlighet att få tjänstledigt på deltid från heltidsarbete. Ansvariga: Kommunstyrelsen
Föra in metoder för en mer tillitsbaserad styrning för att tillvarata medarbetares engagemang och kompetens. Ansvariga: Kommunstyrelsen
Inför möjligheter till grön rehab för anställda i Uppsala kommun i syfte att minska stressrelaterad ohälsa. Ansvariga: Kommunstyrelsen Arbetsmarknadsnämnden