9. Goda arbetsvillkor och hög kompetens

Schyst, smart och stimulerande sysselsättning

Kommunen kännetecknas av god service, tillgänglighet och effektivitet. Verksamhetens kvalitet utvecklas kontinuerligt utifrån innovationer, omvärldsbevakning och ständiga förbättringar. Brukare och medarbetares erfarenheter och kompetens ska tas till vara i utveckling av verksamheten.

Kommunen ska som attraktiv arbetsgivare utveckla ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt. Kommunen har ledare som fungerar som kulturbärare i förbättring, förändring och medskapande. Kommunen har medarbetare med rätt kompetens att möta invånare, företag, organisationer och besökare. Ett aktivt arbete för ett jämställt och hållbart arbetsliv där god social och organisatorisk arbetsmiljö kombineras med bra villkor och utvecklingsmöjligheter lägger grunden till förmågan att både attrahera och behålla medarbetare.

Uppdrag och uppföljning

Kopplat till varje inriktningsmål finns ett antal uppdrag som kommunens nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med. Tillsammans hjälper uppdragen oss att nå målet.

Resultat: januari–december 2017
Enligt plan

Utvecklingen inom inriktningsmålet går i huvudsak i rätt riktning. Uppsala ligger över lag bra till i förhållande till jämförbara kommuner när det gäller de flesta av indikatorerna. Det är dock viktigt att arbeta aktivt för att se till att det finns tillräckligt med kompetenta medarbetare för kommunens verksamheter framöver.

Ett uppdrag är färdigt och ett är försenat jämfört med ursprunglig plan. Resterande fem uppdrag löper på enligt plan. Uppdragen inom målområdet kommer att hanteras under hela planeringsperioden och flertalet beräknas vara färdiga 2019. Förändringar i kompetens, kompetensförsörjning och lönestruktur kräver i regel systematiska åtgärder som sträcker sig över mer än ett verksamhetsår.

Läs mer om inriktningsmålets resultat i kommunens årsredovisning

Uppdraget är slutfört
Enligt plan
Inte helt enligt plan, kan vara försenat eller så har inte arbetet kommit igång.
Inte alls enligt plan, det har utgått helt eller så har arbetet avstannat.
 
Åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Tio nämnder och sex bolag är färdiga med uppdraget. Övriga nämnder, liksom de fyra bolag, uppger att arbetet löper på enligt plan. Två bolag är försenade med arbetet.
 
Utveckla former för upphandling av tjänster och entreprenader för att säkra kollektivavtalsenliga villkor, samt utveckla och genomföra "Vita jobb"-modellen. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Kommunstyrelsen rapporterar att uppdraget är försenat. Förslag till reviderad upphandlingspolicy och riktlinje är framtagen och underställs kommunstyrelsen för beslut i början av 2018. Pilotupphandling avseende städtjänster till Fyrishov är klar. Upphandlingen omfattar kollektivavtalsenliga villkor såsom minimivillkor gällande lön, arbetstid och semester. Lagstiftningen inom upphandlingsområdet har skärpts under 2017. Enligt de nya bestämmelserna är upphandlade myndigheter skyldiga att ställa arbetsrättsliga villkor om lön, semester och arbetstid i nivå med kollektivavtal om det är behövligt och går att fastställa.
 
Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Fem nämnder bedömer att uppdraget är färdigt. Sex nämnder och åtta bolag rapporterar att arbetet löper på enligt plan. Ett bolag är försenat och tre genomför inte uppdraget. Namngivningsnämnden har inte för avsikt att genomföra uppdraget, men hänvisar till att man väljer att jobbar tillsammans med gatu- och samhällsmiljönämnden i frågan, då man är en för liten enhet för att kunna hantera uppdraget på egen hand.
 
I ökad utsträckning erbjuda personer med funktionsnedsättning arbete Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Tre nämnder och fyra bolag bedömer uppdraget som färdig. Fyra nämnder och sju bolag bedömer att arbetet löper på enligt plan. Ett bolag är försenat. Nämnderna arbetar med olika åtgärder, till exempel att erbjuda praktikmöjlighet, extratjänster och engagera daglig verksamhet för olika uppdrag. Arbetsmarknadsnämnden rapporterar att antalet personer med välfärdsjobb med statlig finansiering via lönebidrag är högre 2017 än 2016. Två nämnder hänvisar till att man avvaktar vad kommunstyrelsen kan göra för att stödja nämnderna i uppdraget. Bland annat miljö- och hälsoskyddsnämnden avstår därför från att arbeta med uppdraget. Parkeringsbolaget uppger att man inte gör åtskillnad beträffande funktionsnedsättning vid rekryteringar utom där det är nödvändigt (exempelvis som parkeringsvakt vilket kräver möjlighet att kunna gångpatrullera, se vägmärken etc), utan det är erfarenhet och kompetens som är det avgörande. Bolagets kontor är redan idag handikappanpassat och likaså en av parkeringsövervakningsbilarna.
 
Fortsätta genomförandet av heltidsreformen. Ansvariga: Kommunstyrelsen Gatu- och samhällsmiljönämnden Utbildningsnämnden Idrotts- och fritidsnämnden Kulturnämnden Bedömning: Uppdraget löper enligt plan och åtta nämnder och sju bolag är redan färdiga. Tre av nämnderna har endast haft enstaka deltidsanställda, medan tre nämnder har haft stora volymer deltidsanställda, framförallt omsorgsnämnden och äldrenämnden.
 
Genomföra åtgärder för att inom vård och omsorg behålla och rekrytera kompetenta medarbetare i en hållbar arbetsmiljö. Ansvariga: Omsorgsnämnden Socialnämnden Äldrenämnden Bedömning: En nämnd bedömer att uppdraget är färdigt och två nämnder bedömer att uppdraget är långsiktigt och kommer pågå under hela planeringsperioden. Kompetensförsörjande åtgärder är verksamhetsspecifika, men en gemensam nämnare oavsett om de bedömer uppdraget som färdigt eller pågående är att nämnderna satsar på komptensutveckling och kontakter med externa utbildningsanordnare.
 
Delade turer ska motverkas. Ansvariga: Omsorgsnämnden Äldrenämnden Bedömning: Äldrenämnden bedömer att uppdraget är färdigt. Nämnden har infört ”Bemanna smart” i samtliga verksamheter inom egenregin. Även omsorgsnämnden bedömer att uppdraget är färdigt, trots att de i samband med augustiuppföljningen bedömde att uppdraget förväntades bli färdigt 2019.
Stärka studenters jobb- och karriärmöjligheter (i Uppsala kommun) genom samverkan med universiteten inom ramen för studentmedarbetaranställning, samt öppna för fler möjligheter för studentmedarbetare inom Uppsala kommuns verksamheter. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag
Påbörja arbetet med att utforma en modell som ger medarbetare som önskar möjlighet att få tjänstledigt på deltid från heltidsarbete. Ansvariga: Kommunstyrelsen
Föra in metoder för en mer tillitsbaserad styrning för att tillvarata medarbetares engagemang och kompetens. Ansvariga: Kommunstyrelsen
Inför möjligheter till grön rehab för anställda i Uppsala kommun i syfte att minska stressrelaterad ohälsa. Ansvariga: Kommunstyrelsen Arbetsmarknadsnämnden