8. Utforma samhället tillsammans

Uppsala byggdes inte på en dag

Kommunens verksamhet har mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet och rättvisa som utgångspunkt. Uppsala kommun ska vara en föregångskommun där ett aktivt demokratiarbete leder till invånare som förstår hur de kan påverka och hur beslut fattas. Uppsalas invånare är delaktiga och har inflytande. Tekniska lösningar och strategiska kommunikationsval används för en innovativ, lyhörd och inkluderande medborgardialog. Kommunen verkar för ett ökat och mer jämlikt valdeltagande och stärker underrepresenterade gruppers förutsättningar till deltagande och inflytande. Särskild hänsyn ska tas till barns- och ungdomars perspektiv. Ett starkt civilsamhälle skapar mötesplatser där människor har möjlighet att aktivt delta i samhällslivet. Ett starkt partnerskap mellan flera aktörer bidrar till samhällsutvecklingen.

Uppdrag och uppföljning

Kopplat till varje inriktningsmål finns ett antal uppdrag som kommunens nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med. Tillsammans hjälper uppdragen oss att nå målet.

Resultat: mars–april 2018
Enligt plan

Kommunfullmäktiges uppdrag inom inriktningsmålet löper i samtliga fall utom ett på enligt plan.

Läs mer om inriktningsmålets resultat i dokumentet Ekonomisk uppföljning mars och verksamhetsuppföljning april 2018.

Uppdraget är slutfört
Enligt plan
Inte helt enligt plan, kan vara försenat eller så har inte arbetet kommit igång.
Inte alls enligt plan, det har utgått helt eller så har arbetet avstannat.
 
Öka valdeltagande i områden och för grupper med lågt valdeltagande samt verka för ett mer jämlikt valdeltagande. Ansvariga: Kommunstyrelsen Valnämnden Bedömning: Kommunen arbetar med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor med projektet Rätt att rösta. Syftet är att öka valdeltagandet i områden och i grupper där valdeltagandet tidigare varit lågt. Demokratiambassadörer som ska informera om varför det är viktigt att rösta och hur man gör kommer vara verksamma inom de stadsdelar och områden där valdeltagandet tidigare varit lågt. Målgruppen är utrikes födda, unga samt personer med funktionsnedsättning. Sveriges kommuner och landsting har särskilt uppmärksammat Uppsala kommuns arbete och detta har lyfts under en demokratidag och som en del i en informationsfilm.
 
Utveckla och samordna kommunens synpunktshantering och felanmälan. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: I samband med att kommunfullmäktige i januari 2018 antog en kvalitetspolicy för Uppsala kommun fastställdes en riktlinje för synpunkter, avvikelser, felanmälan och servicemätning. Implementering kommer slutföras under året, en medborgardialog planeras som en del av införandet. För att stödja digital hantering med synpunktshantering och felanmälan vidareutvecklas befintliga systemlösningar och digitalt handläggarstöd.
 
Tillämpa modellen för medborgardialog och demokratiutveckling, i enlighet med SKL:s delaktighetstrappa, inom fler områden. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: För att stötta organisationen i tillämpningen av delaktighetstrappan pågår arbete med att utarbeta en vägledning för medborgardialog. En av målgrupperna är barn och unga och där har kommunen stärkt sin kompetens genom ett utbildningsmaterial. Utvecklingen av förutsättningar för insyn och delaktighet sker på flera plan. Informationen om kommunens verksamheter utvecklas och tillgängliggörs på vår webbplats och digitala verktyg som ska tydliggöra information i samband med medborgardialoger är under utveckling.
 
Öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet genom Lokal överenskommelse med föreningslivet – LÖK Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: De bolag och nämnder inom Uppsala kommun som har kontakter med föreningslivet beskriver starka och utvecklande samarbeten. Det handlar dels om att stötta ideella organisationers och föreningars arbete och dels om ett nära samarbete där kommunen är en aktör som påverkar i föreningarnas arbete. Kommunen samverkar med flera organisationer som till exempel Upplands Idrottsförbund, Ung Företagsamhet och Sveriges Elevkårer.
 
Öka tillgängligheten vid allmänna val. Ansvariga: Valnämnden Bedömning: Arbete pågår för att förbättra fysisk tillgänglighet i lokaler för röstning.
 
Utifrån framtagen handlingsplan stärka kommunens engagemang för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Kommunen arbetar med att främja de mänskliga rättigheterna och motverkar diskriminering och rasism bland annat i den pedagogiska verksamheten. Både förskolor och skolor har ett tydligt värdegrundsuppdrag i skollagen. Kommunen arbetar för att säkerställa att utbildningen i alla skolformer ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar.
 
Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Uppsala kommuns verksamheter har kommit olika långt i arbetet med att utarbeta sina planer. För att stötta framtagande och utveckling av planer i enlighet med den nya dataskyddslagen (GDPR) tas en central modell fram.
 
Utifrån landsbygdsprogrammet öka delaktigheten och inflytande inom lämpliga områden med framtagen metod för medborgarbudget. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Förslag på riktlinje för modell för medborgarbudget är under beredning. För att testa om de tänkta effekterna nås med stöd av riktlinjen genomförs ett pilotprojekt. Pilotprojektet hade sina första möten med medborgare under april. Förslag för vad medborgarbudgeten ska användas till samlas in efter sommaren 2018.
 
Utveckla arbetet med brukarrevisioner. Ansvariga: Omsorgsnämnden Socialnämnden Bedömning: Omsorgsnämnden stöttar brukarrevisionsbyrån Uppsala län genom PRIO medel och föreningsbidrag för att bidra till arbetet med brukarrevisioner. Arbetet med brukarundersökningar har tillämpats inom delar av socialnämndens ansvar och kommer fortsätta att utvecklas under planeringsperioden.