8. Utforma samhället tillsammans

Uppsala byggdes inte på en dag

Kommunens verksamhet har mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet och rättvisa som utgångspunkt. Uppsala kommun ska vara en föregångskommun där ett aktivt demokratiarbete leder till invånare som förstår hur de kan påverka och hur beslut fattas. Uppsalas invånare är delaktiga och har inflytande. Tekniska lösningar och strategiska kommunikationsval används för en innovativ, lyhörd och inkluderande medborgardialog. Kommunen verkar för ett ökat och mer jämlikt valdeltagande och stärker underrepresenterade gruppers förutsättningar till deltagande och inflytande. Särskild hänsyn ska tas till barns- och ungdomars perspektiv. Ett starkt civilsamhälle skapar mötesplatser där människor har möjlighet att aktivt delta i samhällslivet. Ett starkt partnerskap mellan flera aktörer bidrar till samhällsutvecklingen.

Uppdrag och uppföljning

Kopplat till varje inriktningsmål finns ett antal uppdrag som kommunens nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med. Tillsammans hjälper uppdragen oss att nå målet.

Resultat: maj–augusti 2017
Enligt plan

Arbetet med uppdragen löper på enligt plan. Alla nämnder och 11 av 13 bolagsstyrelser rapporterar att de gör det som behövs för att vi ska nå inriktningsmålet om en jämställd och hållbar ekonomi. Industrihus och Förvaltningsfastigheter meddelar att deras verksamhet inte berörs.

Uppsala ligger i nivå med jämförelsekommunerna och trenderna är övervägande positiva för indikatorerna. Till exempel ökar antalet ideella-offentliga partnerskap (IOP) och antalet föreningar som ansluter sig till Lokal överenskommelse med föreningslivet (LÖK).

Uppdraget är slutfört
Enligt plan
Inte helt enligt plan, kan vara försenat eller så har inte arbetet kommit igång.
Inte alls enligt plan, det har utgått helt eller så har arbetet avstannat.
 
Öka valdeltagande i områden och för grupper med lågt valdeltagande samt verka för ett mer jämlikt valdeltagande. Ansvariga: Kommunstyrelsen Valnämnden Bedömning: Nämnderna har börjat planera för ett ökat och mer jämlikt valdeltagande. Kommunen medverkar i Samarbetsorganisationen för invandrarföreningars demokratiprojekt i syfte att öka valdeltagandet. I augusti genomförde kommunen en demokratikonferens i Gottsunda.
 
Utveckla och samordna kommunens synpunktshantering och felanmälan. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Kommunstyrelsen har genomfört en utredning som avslutades i september. Resultaten ska ligga till grund för förslag till samordnad hantering av kommunens synpunktshantering och felanmälan. Den samordnade hanteringen bör kunna hanteras av ett kommungemensamt kontaktcenter. I arbetet med detta startar en pilot med några utvalda förvaltningar
 
Utveckla effektiva och innovativa former för medborgar- och brukardialog. Gäller till och med 2017. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Kommuninvånarna kan nu följa arbetet med att ta fram mål och budget och se hur budgeten fördelas på olika verksamheter på kommunens webbplats. Det ska öka förståelsen för den demokratiska processen och stärka interaktionen mellan kommun och invånare. Under 2018 planerar kommunstyrelsen en satsning för att öka valdeltagandet som särskilt riktas mot kvinnor och män från minoritetsgrupper. Kommunen lyfter också barnrättsperspektivet, bland annat i en mall för beslutsunderlag. Dessutom sker kompetensutveckling i hur man pratar med barn och unga, i samverkan med Barnombudet i Uppsala.
 
Tillämpa modellen för medborgardialog och demokratiutveckling, i enlighet med SKL:s delaktighetstrappa. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: I juni beslutade kommunstyrelsen om en kommungemensam riktlinje för medborgardialog. En digital handbok om medborgardialoger tas fram under hösten 2017. När handboken är klar startar implementeringen.
 
Öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet genom Lokal överenskommelse med föreningslivet – LÖK, för att bland annat bidra till folkbildning och delaktighet. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Arbetet går enligt plan för 8 av 12 nämnder och 7 av 13 bolagsstyrelser. Kommunstyrelsen reviderar den lokala överenskommelsen i dialog med föreningslivet. Arbetet fortsätter under hösten. Kommunen bidrar till en samordnartjänst för att utveckla arbetet och hitta sätt att engagera fler föreningar. Arbetsmarknadsnämnden har arbetat fram IOP:er (idéburet offentligt partnerskap) med tre organisationer. Utbildningsnämnden har flera pågående samarbeten med föreningslivet i syfte att bidra till ökad måluppfyllelse för eleverna. Ett exempel är de dialoger med elever som Barnombudsmannen i Uppsala genomför i sitt arbete.
Öka tillgängligheten vid allmänna val. Ansvariga: Valnämnden
Utifrån framtagen handlingsplan stärka kommunens engagemang för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag
Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag
Utifrån landsbygdsprogrammet öka delaktigheten och inflytande inom lämpliga områden med framtagen metod för medborgarbudget. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag
Utveckla arbetet med brukarrevisioner. Ansvariga: Omsorgsnämnden Socialnämnden