8. Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället

Uppsala byggdes inte på en dag

Kommunens verksamhet har mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet och rättvisa som utgångspunkt. Uppsala kommun ska vara en föregångskommun där ett aktivt demokratiarbete leder till invånare som förstår hur de kan påverka och hur beslut fattas. Uppsalas invånare är delaktiga och har inflytande. Uppsalas invånare har åsikter och förslag om kommunens utveckling och är en resurs som ska tas till vara. Tekniska lösningar och strategiska kommunikationsval används för en innovativ, lyhörd och inkluderande medborgardialog. En aktiv dialog ska föras med fackförbund, företag, föreningsliv och civilsamhället. Kommunen verkar för ett ökat och mer jämlikt valdeltagande och stärker underrepresenterade gruppers förutsättningar till deltagande och inflytande. Särskild hänsyn ska tas till barns- och ungdomars perspektiv. Ett starkt civilsamhälle skapar mötesplatser där människor har möjlighet att aktivt delta i samhällslivet. Ett starkt partnerskap mellan flera aktörer bidrar till samhällsutvecklingen.

Uppdrag och uppföljning

Kopplat till varje inriktningsmål finns ett antal uppdrag som kommunens nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med. Tillsammans hjälper uppdragen oss att nå målet.

Resultat: januari–april 2019
Enligt plan

Kommunfullmäktiges uppdrag inom inriktningsmålet löper i de flesta fall på enligt
plan.

Läs en fördjupning av inriktningsmålets resultat i den senaste ekonomiska uppföljningen.

Uppdraget är slutfört
Enligt plan
Inte helt enligt plan, kan vara försenat eller så har inte arbetet kommit igång.
Inte alls enligt plan, det har utgått helt eller så har arbetet avstannat.
 
Öka valdeltagande under 2019 i kommande EU-parlamentsval i områden och för grupper med lågt valdeltagande samt verka för ett mer jämlikt valdeltagande. Ansvariga: Kommunstyrelsen Valnämnden Bedömning: Projektet rätt att rösta har genomförts i syfte att öka valdeltagandet i de områden och för de grupper där valdeltagandet tidigare varit lågt. 24 demokratiambassadörer har informerat om varför det är viktigt att rösta och hur det går till. Målgruppen för den ökade informationen var utrikes födda, unga samt personer med funktionsnedsättning. Utvärdering av projektet som helhet och slutrapport återstår. Att öka tillgängligheten genom flerspråkiga röstmottagare har varit svårt, bemanningen har i första hand gjorts utifrån erfarenhet av att arbeta som röstmottagare.
 
Utveckla och samordna kommunens synpunktshantering och felanmälan i form av en väg in för medborgare. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: En riktlinje för synpunkter, avvikelser, felanmälan och servicemätning fastställdes i januari 2018 när kvalitetspolicyn antogs av kommunfullmäktige. Arbete med införande pågår. En medborgardialog är planerad hösten 2018 som en del i införandet.
 
Tillämpa modellen för medborgardialog och demokratiutveckling, i enlighet med SKL:s delaktighetstrappa, inom fler områden. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Kommunens verksamheter arbetar i allt större utsträckning med dialoger och provar nya sätt att involvera medborgaren i utvecklingen av verksamheten. För att stötta organisationen i tillämpningen av delaktighetstrappan har en vägledning för medborgardialog tagits fram. Resultat av genomförda dialoger kommer att publiceras på uppsala.se. En av målgrupperna är barn och unga och där har kommunen möjliggjort för kompetensutveckling av verksamheterna genom ett utbildningsmaterial. Flera digitala verktyg som ska tydliggöra information i samband med medborgardialoger är under utveckling. Till exempel pågår arbete för att geografiskt informationssystem ska kunna användas för att visualisera utvecklingsförslag. En del i att visualisera och skapa delaktighet kring den fysiska utvecklingen är den uppdaterade stadsmodellen Uppsalarummet. Stadsmodellen finns också digitalt i en 3D och virtual realitymodell. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen.
 
Öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet genom Lokal överenskommelse med föreningslivet – LÖK Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Kommunfullmäktige beslutade i maj att anta den nya överenskommelsen med tillhörande handlingsplan. Överenskommelsen består av 6 principer för god samverkan, 12 kommunala åtaganden samt 9 åtaganden för föreningslivet. I överenskommelsen finns en handlingsplan som reglerar vad som ska utföras för att uppnå de 12 åtagandena och när de ska utföras. I beredningsprocessen har föreningsliv, politik och kommunorganisation involverats. Hittills har kommunen börjat arbeta med 5 av åtagandena. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen.
 
Öka tillgängligheten vid allmänna val. Ansvariga: Valnämnden Bedömning: Valkansliet har inventerat alla vallokaler och genomfört tillgänglighetsanpassningar vid behov inför valet. Under valperioden uppstod ytterligare anpassningsbehov där något kunde lösas direkt och något löstes genom en skylt med kontaktuppgifter vid behov av assistens. Inför Europaparlamentsvalet behöver tillgängligheten ytterligare belysas. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen.
 
Utifrån framtagen handlingsplan stärka kommunens engagemang för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Ett gemensamt utvecklingsarbete i människorättsbaserat arbetssätt pågår i fyra pilotverksamheter. Verksamheterna får utbildning i mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbetssätt samt handledning i att omsätta kunskaperna i reell handling. Utvärdering av arbetet sker genom följeforskning. Arbetet som helhet, som pågår under hela året, ska leda till ökad tillgänglighet, inkludering, jämlikhet och transparens för dem som verksamheterna möter. Uppsala en av sju utvalda kommuner som deltar i Sveriges kommuners och landstings utvecklingsnätverk för blivande mänskliga rättigheter-kommuner. Syftet är att stärka det lokala och regionala arbetet med att säkerställa de mänskliga rättigheterna. I många av kommunens verksamheter pågår insatser för att stärka kompetensen kring mänskliga rättigheter. Kommunen arbetar för att säkerställa att utbildningen i alla skolformer ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar. Verksamheter inom kulturnämndens och socialnämndens verksamheter är HBTQ-certifierade. Omsorgsnämnden har inrättat brukarombud för att främja och stärka frågor som rör mänskliga rättigheter, demokrati och samverkan i kommunen. Kulturnämnden stod under våren värd för en demokrativecka och uppmärksammar under hela året att fristad Uppsala funnits i 10 år. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen.
 
Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: En modell för arbetet med informationshanteringsplaner har tagits fram som kommunens verksamheter har börjat följa. Uppsala kommuns verksamheter har kommit olika långt i arbetet med att utarbeta sina planer. Några av verksamheterna är färdiga och för övriga fortsätter arbetet med ta fram informationshanteringsplaner under 2019.
 
Utifrån landsbygdsprogrammet öka delaktigheten och inflytande inom lämpliga områden med framtagen metod för medborgarbudget. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Riktlinjer för tillämpning av medborgarbudget beslutades av kommunstyrelsen i maj 2018. Ett pilotprojekt pågår och idéer samlas just nu in. Erfarenheter utbyts med andra kommuner via Sveriges kommuners och landstings nätverk för medborgarbudget. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen.
 
Utveckla arbetet med brukarrevisioner och andra former av brukarmedverkan vid verksamheternas kvalitetsarbete. Ansvariga: Omsorgsnämnden Socialnämnden Bedömning: Omsorgsnämnden stöttar brukarrevisionsbyrån Uppsala län genom PRIO-medel och föreningsbidrag för att bidra till arbetet med brukarrevisioner. Socialnämnden är färdig med tillämpningen av brukarundersökningar för delar av sitt ansvarsområde och arbetet fortsätter inom andra lämpliga avdelningar. Arbetet med att utveckla brukarrevisioner fortsätter.
Rättighetsbaserat arbetssätt vidareutvecklas utifrån erfarenheter av pilotprojekt 2018. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Utöka e-tjänster och digitala lösningar för synpunkter, klagomål och frågor, med medborgaren i fokus. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Förenkla administration och ansökning av föreningsstöd. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Genomföra trygghetsvandringar och medborgardialoger om trygghet för att tillsammans med invånare identifiera möjliga åtgärder för att öka tryggheten. Ansvariga: Kommunstyrelsen Gatu- och samhällsmiljönämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Fortsatta medborgardialoger för att tillsammans med invånare göra Uppsala till en äldrevänlig kommun. Ansvariga: Äldrenämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Inkludera unga i beslutsprocesser i frågor som rör dem, där samarbetet med elevkårer kan stå som förebild även för andra politikområden. (KS och UBN) Ansvariga: Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.