7. Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet

Möjlighet till ett oberoende liv

Uppsalas invånare har möjlighet till ett aktivt liv. Invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet. Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun. Alla har rätten att bestämma över sitt liv och styra sin vardag. Stöd, vård och omsorg har god kvalitet och utformas utifrån individens behov och förutsättningar. Moderna hjälpmedel och digital teknik ska användas för att öka självständigheten och därmed upplevelsen av trygghet, frihet och tillgänglighet för invånare med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Individens egna resurser tas till vara. Tidiga och förebyggande insatser prioriteras för att utjämna klyftorna. Grupper som har störst behov beaktas särskilt och skyddet för utsatta barn stärks.

Äldreomsorgen ska kännas trygg för Uppsalas äldre och deras anhöriga. Det ska finnas valfrihet för äldre att välja utförare av omsorg, samtidigt som kvaliteten alltid ska värnas. Kvaliteten inom äldreomsorgen ska stå i fokus, både i egen och i upphandlad verksamhet. Tillgänglighetsskapande åtgärder i kommunens bostadsområden minskar behovet av särskilda boendeformer.

Uppdrag och uppföljning

Kopplat till varje inriktningsmål finns ett antal uppdrag som kommunens nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med. Tillsammans hjälper uppdragen oss att nå målet.

Resultat: januari–april 2019
Enligt plan

De flesta av kommunfullmäktiges uppdrag inom inriktningsmålet löper på enligt plan.
Två av de kvarvarande uppdragen från 2018 är färdiga. Det finns också uppdrag där
arbetet inte går som planerat.

Läs en fördjupning av inriktningsmålets resultat i den senaste ekonomiska uppföljningen.

Uppdraget är slutfört
Enligt plan
Inte helt enligt plan, kan vara försenat eller så har inte arbetet kommit igång.
Inte alls enligt plan, det har utgått helt eller så har arbetet avstannat.
 
I syfte att skapa fler träffpunkter och möjlighet till anpassad friskvård utreda villkor samt finansiering för möjliga partnerskap med det civila samhället och näringslivet. (KS, ÄLN, SCN, OSN och IFN) Ansvariga: Äldrenämnden Idrotts- och fritidsnämnden Omsorgsnämnden Socialnämnden Kommunstyrelsen Bedömning: Kommunen har ökat möjligheterna till lägerverksamhet för personer med funktionsnedsättning genom partnerskapet med FUB-gården Tallkrogen. Inom ramen för förebyggande verksamheter inom äldreområdet har en översyn av de möjligheter av friskvård som erbjuds genomförts. Fördjupande utredningar om hinder och möjligheter för grupper som idag inte deltar i öppna förebyggande insatser ska genomföras tillsammans med framtagning av förslag på hur utbud och verksamhet kan anpassas utifrån de behov som identifierats.
 
Öka möjligheten till inflytande och egenmakt så att stöd och insatser bättre motsvarar behoven. Ansvariga: Äldrenämnden Omsorgsnämnden Socialnämnden Överförmyndarnämnden Bedömning: Inom närvårdssamverkan pågår flera gemensamma aktiviteter för att skapa större delaktighet för brukare med funktionsnedsättning. En brukarenkät för personer med daglig verksamhet visar att Uppsalas resultat är jämförelsevis högt inom alla undersökta kvalitetsområden. Kommunen deltar tillsammans med Region Uppsala i ett brukarnätverk för beroendefrågor och forum för brukarinflytande har utvecklats för bland annat ensamkommande ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Inom socialtjänsten har brukarteam använts för att ta fram en ansökan om sociala investeringar. Myndighetsutövningen sker med en metodik som sätter individen i centrum och som ser till att den enskilde får en ökad delaktighet i utredning, planering och genomförande av insatser.
 
Vidareutveckla samverkan och de befintliga resurser som finns för personer med social problematik för att nå bättre effekt. Ansvariga: Idrotts- och fritidsnämnden Arbetsmarknadsnämnden Omsorgsnämnden Socialnämnden Äldrenämnden Bedömning: Arbetet med att vidareutveckla samverkan för att nå bättre effekt av befintliga resurser pågår inom ramen närvårdssamverkan samt genom aktiviteter som finansieras av samordningsförbundet. Kommunen har förlängt överenskommelsen om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala. Överenskommelsen syftar till att personer ska kunna få sina behov tillgodosedda av flera verksamheter samtidigt. Arbete pågår för att få fram hållbara och kvalitetssäkrade vårdprocesser för personer med komplicerade behov. Stödmaterial tas fram för att stödja handläggare i arbetet med hot och våld i nära relationer och med personer som har ett risk- och missbruk. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen.
 
Utveckla fler aktiviteter till unga vuxna i kommunens stads- och landsbygdsdelar. Ansvariga: Kulturnämnden Uppsala Kommuns Fastighets AB Arbetsmarknadsnämnden Socialnämnden Uppsalahem AB Bedömning: Försörjningsstödsverksamheten förbereder ett samarbete med föreningar för att barn och unga i familjer med försörjningsstöd ska kunna delta i aktiviteter utan kostnad. Fler unga har erbjudits feriearbete och feriearbetat under sommaren 2018 jämfört med 2017. Inom ramarna för Mötesplats Gottsunda anställs ungdomar som ska utforma och driva aktiviteter för besökarna i Stenhammarsparken. Inom den områdesbaserade samverkan – som finns med skola, polis, socialtjänst, fritidsverksamhet, föreningar och andra organisationer – inventeras behov och utvecklas idéer för nya verksamheter för unga vuxna. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen.
 
Utveckla det förbyggande arbetet för psykisk hälsa. Ansvariga: Äldrenämnden Kulturnämnden Arbetsmarknadsnämnden Omsorgsnämnden Socialnämnden Idrotts- och fritidsnämnden Bedömning: Inom ramen för närvårdssamverkan med Region Uppsala genomförs en rad åtgärder som siktar till att förebygga arbetet för psykisk hälsa. I närvårdssamverkan 2018 framgår bland annat att det ska finnas stöd och samordning runt barn och ungdomar med sammansatt psykiatrisk och beteendeproblematik. Det pågår också aktiviteter inom ramen för en länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa. Samverkan sker mellan äldre-, omsorgs-, social- respektive arbetsmarknadsnämndernas verksamheter för att ta fram åtgärder för att förebygga psykisk ohälsa. Tanken är att få fram idéer på insatser som kan finansieras av stimulansmedel för psykisk hälsa. Samordningsförbundet medfinansierar en pilotverksamhet för unga med aktivitetsersättning med målsättningen att börja med insatser för projektdeltagare från och med hösten 2018. Flera nämnders verksamheter ökar kompetensen kring psykisk hälsa och ohälsa. Exempelvis samarbetar försörjningsstödsverksamheten med mottagningen för transkulturell psykiatri samt att öka kunskapen om psykisk hälsa och trauma. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen.
 
Stärka insatserna för att förebygga och behandla drog- och spelmissbruk. Ansvariga: Äldrenämnden Omsorgsnämnden Socialnämnden Utbildningsnämnden Bedömning: Det finns en samverkan mellan olika nämnders myndigheter kring risk- och missbruk med informationsutbyte och gemensamma ärendedragningar. Det pågår samordnade insatser mot missbruk genom närvårdssamverkan och det regionala samverkansforumet Riktlinjer inom missbruks- och beroendevården (RIM). Ungdomscentrum erbjuder familjestöd till spelmissbrukande ungdomar och kommunen kommer att upphandla öppenvårdsinsatser för spelmissbrukare. Uppsala ungdomsjour arbetar med attityder på sociala medier, inklusive frågor om spelmissbruk. Kommunen deltar i samverkan med polismyndigheten och Region Uppsala. Inom ramen för samarbetet har stöd och riktlinjer till förskolor och skolor utarbetats. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen.
 
Utveckla samverkan med region Uppsala och civilsamhället kring hemlösa personer. Ansvariga: Socialnämnden Bedömning: En utredning om en utvecklad samverkan med regionen kring hemlösa personer påbörjas hösten 2018. På individnivå sker samverkan mellan olika myndigheter och professioner inom ramen för samordnad individuell planering (SIP). Kommunen arbetar aktivt med idéburet-offentligt partnerskap (IOP) tillsammans med Röda Korset och TRIS. Arbetet med ett partnerskap med Stadsmissionen bereds och beräknas vara klart under 2018. Övriga två löper till och med 2020. Kommunen för en dialog med Frälsningsarmén avseende natthärbärget Sagahemmet. Avtalet är uppsagt inför 2019. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen.
 
Säkra en jämställd biståndsbedömning. Ansvariga: Äldrenämnden Arbetsmarknadsnämnden Socialnämnden Omsorgsnämnden Bedömning: Verksamheter inom de fyra nämnder som uppdraget riktas till, deltar i en samverkansgrupp kring jämställd biståndsbedömning. Flera verksamheter har deltagit eller planerar att delta i utbildning i jämställd biståndsbedömning. Försörjningsstödsverksamheten arbetar med avidentifierade och könsneutrala ärendedragningar och flera verksamheter arbetar med jämställdhetsanalys av avidentifierade ärenden. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen.
 
Utveckla samverkan med Region Uppsala och polismyndigheten kring barn och ungdomar med missbruksproblem. Ansvariga: Kulturnämnden Kommunstyrelsen Omsorgsnämnden Socialnämnden Utbildningsnämnden Bedömning: Kommunen har dialog och samverkan med Region Uppsala och länets kommuner kring missbruksproblem inom närvårdssamverkan, psykisk hälsa, riktlinjer för missbruk (RIM) och hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO). Region Uppsala startar till hösten verksamheten integrerat behandlingsteam för barn och unga. Kommunen har deltagit i planeringen och en tjänst från ungdomscentrum kommer att ingå i verksamheten. Hem för vård eller boende (HVB) i kommunen samverkar med Region Uppsala kring frågor som rör psykiatri. Utifrån läroplanerna har alla skolor i uppdrag att arbeta hälsofrämjande och undervisa om alkohol, narkotika, dopning och tobak. Elevhälsans personal får kontinuerlig information och utbildning och handlingsplan mot droger uppdateras årligen. Inom ramen för samverkan med polismyndigheten och Region Uppsala har stöd och riktlinjer till förskolor och skolor utarbetats. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen.
 
Skapa trygg och säker hemgång för utskrivningsklara i samarbete med Region Uppsala. Ansvariga: Omsorgsnämnden Äldrenämnden Bedömning: Ett projekt pågår i samarbete mellan omsorgsnämnden, äldrenämnden och Region Uppsala så att patienter som inte längre har behov av den slutna vårdens resurser så snart som möjligt ska kunna lämna slutenvården på ett tryggt sätt. Kriterier, rutiner och rollbeskrivningar håller på att färdigställas. Förfrågningsunderlag och ersättningssystem ses över utifrån att främja en trygg hemgång för äldre. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen.
 
I samverkan med Region Uppsala utveckla och förstärka tidiga insatser mot psykisk ohälsa hos barn och unga. Ansvariga: Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden Socialnämnden Omsorgsnämnden Bedömning: Genom närvårdssamverkan mellan kommunen och Region Uppsala samordnas insatser inom hälso- och sjukvård och social omsorg. I den lokala handlingsplanen har familjeperspektivet belysts. Inom närvårdssamverkan har intervjuer ägt rum med stöd av innovationsguiden för att undersöka om barns och ungdomars upplevelser har tagits tillvara. För att ge goda förutsättningar till ungdomar att klara arbete eller studier undersöks möjligheten till att anpassa vård- och stödsamordning (VOSS) till unga. Ungdomsmottagningarna har förstärkts och antalet koordinatorer för ökad skolnärvaro har ökat. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen.
Pröva möjligheten till samordning för hjälp med och stöd i myndighetskontakter i syfte att underlätta för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Ansvariga: Utbildningsnämnden Socialnämnden Plan- och byggnadsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Kostnaden för att sänka färdtjänstavgifterna till samma nivå som kollektivtrafiken ska utredas. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Inleda arbete med Region Uppsala för införande av ett lokalt Seniorkort. Ansvariga: Kommunstyrelsen Äldrenämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Se över möjligheten att utöka förenklad biståndsbedömning inom vissa verksamheter för äldre.Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad. Ansvariga: Äldrenämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Motverka det digitala utanförskapet hos äldre genom stödinsatser och inled arbetet med att wi-fi blir norm på vård- och omsorgsboenden. Ansvariga: Kommunstyrelsen Äldrenämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Verka för en gemensam digital journal i samverkan med Region Uppsala. Ansvariga: Äldrenämnden Omsorgsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Förbättra äldres livskvalitet genom att säkerställa en god måltidsmiljö, när måltider ingår i omsorgen, samt stärka brukarnas inflytande över måltidsituationen. Ansvariga: Äldrenämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Utred seniorluncher på skolor och privata restauranger. Ansvariga: Äldrenämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.