7. Stöd, vård och omsorg utifrån behov

Möjlighet till ett oberoende liv

Uppsalas invånare har möjlighet till ett aktivt liv. Stöd, vård och omsorg har god kvalitet och utformas utifrån individens behov och förutsättningar. Individens egna resurser tas till vara. Tidiga och förebyggande insatser prioriteras för att utjämna klyftorna. Grupper som har störst behov beaktas särskilt och skyddet för utsatta barn stärks. Äldre har möjlighet att leva ett gott liv, i trygghet och oberoende. Tillgänglighetsskapande åtgärder i kommunens bostadsområden minskar behovet av särskilda boendeformer.

Uppdrag och uppföljning

Kopplat till varje inriktningsmål finns ett antal uppdrag som kommunens nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med. Tillsammans hjälper uppdragen oss att nå målet.

Resultat: maj–augusti 2017
Enligt plan

Arbetet med uppdragen löper på enligt plan. Alla utom tre nämnder rapporterar att de gör det som behövs för att vi ska nå inriktningsmålet om att Uppsalas invånare ska kunna leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov. Det är en nämnd färre än vid förra uppföljningen. Namngivningsnämnden rapporterar att de inte har några uppdrag inom området och alltså inte kan bidra till att vi når målet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden och äldrenämnden kommer att kunna bidra till att vi når målet, men behöver göra mer eller annorlunda jämfört med planen. 8 av 13 bolagsstyrelser avstår från att bidra till måluppfyllelse, men Fyrishov, Uppsala bostadsförmedling, Parkeringsbolaget och Uppsala vatten och avfall arbetar enligt plan. Stadsteatern rapporterar att de kan bidra till måluppfyllelse, men behöver göra mer eller annorlunda jämfört med den ursprungliga planen.

Uppsala har liknande värden som andra kommuner när det gäller brukarnas nöjdhet med äldreomsorgen och hur invånarna uppfattar kommunens stöd till utsatta. Vi har en lägre personalkontinuitet inom hemtjänsten än liknande kommuner. Däremot har vi en högre nivå när det gäller sådant som har betydelse för kvalitet inom särskilt boende för äldre. Det kan till exempel handla om att de boende kan välja själva när de ska gå och lägga sig eller gå upp på morgonen, och att boendet erbjuder utevistelse och gemensamma aktiviteter.

Det är vanligare att barn och unga som har haft stöd av socialtjänsten återkommer dit, om man jämför med andra kommuner. Vuxna missbrukare återkommer mer sällan.

Uppdraget är slutfört
Enligt plan
Inte helt enligt plan, kan vara försenat eller så har inte arbetet kommit igång.
Inte alls enligt plan, det har utgått helt eller så har arbetet avstannat.
 
Utred villkor samt finansiering för, möjliga partnerskap och tillgänglighet till anpassad friskvård. Ansvariga: Idrotts- och fritidsnämnden Omsorgsnämnden Äldrenämnden Socialnämnden Bedömning: Idrotts- och fritidsnämnden arbetar tillsammans med omsorgsnämnden och äldrenämnden för att öka utbudet av målgruppsanpassad friskvård.
 
Öka möjligheten till inflytande och egenmakt så att stöd och insatser bättre motsvarar behoven. Ansvariga: Omsorgsnämnden Äldrenämnden Socialnämnden Överförmyndarnämnden Bedömning: Omsorgsnämnden arbetar utifrån programmet för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. De har vidareutvecklat modeller för att öka brukarinflytandet utifrån den kommungemensamma handlingsplanen. Överförmyndarnämnden nämner vikten av att rekrytera olika kompetenser så att det finns ett brett utbud att välja bland när de ska hitta rätt ställföreträdare till de medborgare som behöver hjälp. Socialnämnden analyserar brukarundersökningar och samlar in erfarenheter från brukarteam för att kunna utveckla verksamheten. Äldrenämnden förstärker arbetet med individens behov i centrum (IBIC) och vidareutvecklar biståndsbedömningen utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
 
Vidareutveckla samverkan och de befintliga resurser som finns för personer med komplexa behov utifrån social problematik och funktionsnedsättning för att nå bättre effekt. Gäller till och med 2017. Ansvariga: Omsorgsnämnden Socialnämnden Arbetsmarknadsnämnden Bedömning: Omsorgsnämnden samverkar med Region Uppsala för att kunna erbjuda samordnade insatser inom hälso- och sjukvård och social omsorg. Arbetsmarknadsnämnden arbetar med att utveckla samverkan kring målgruppen och har särskilda stödpersoner för personer med funktionsnedsättning. Socialnämnden har inte påbörjat uppdraget än, men de kommer att hinna bidra till att vi når målet enligt plan. De tre berörda nämnderna anger olika år för när uppdraget beräknas vara färdigt.
 
Utveckla fler aktiviteter till unga vuxna i kommunens stads- och landsbygdsdelar. Ansvariga: Kulturnämnden Socialnämnden Arbetsmarknadsnämnden Uppsala Kommuns Fastighets AB Uppsalahem AB Bedömning: Kulturnämnden inventerar behov och utvecklar idéer för nya verksamheter för unga vuxna tillsammans med skola, polis, socialtjänst, föreningar och andra organisationer i områdesbaserad samverkan. Nämnden utökar öppettider för biblioteket i Sävja kulturcentrum och arbetar med hälsofrämjande insatser i Stenhagen. Socialnämnden inleder ett samarbete med kulturnämnden senare under året.
 
Utveckla det förbyggande arbetet för psykisk hälsa. Ansvariga: Omsorgsnämnden Socialnämnden Äldrenämnden Arbetsmarknadsnämnden Kulturnämnden Idrotts- och fritidsnämnden Bedömning: Socialnämnden och övriga berörda nämnder arbetar med att utveckla ungdomsmottagningarna och öka skolnärvaron. De arbetar också med insatser för ensamkommande barn och ungdomar. Omsorgsnämnden arbetar med bland annat psykisk hälsa, suicidprevention, delaktighet och inflytande samt samordning av stöd för utsatta grupper. Äldrenämnden genomför regelbundna utbildningar om psykisk hälsa och äldre och missbruk.
 
Stärka insatserna för att förebygga och behandla drog- och spelmissbruk. Ansvariga: Omsorgsnämnden Socialnämnden Äldrenämnden Utbildningsnämnden Bedömning: Socialnämnden och polisen har genomfört gemensamma insatser för att komma tillrätta med drogmissbruket bland ensamkommande ungdomar. Äldrenämnden samarbetar med socialnämnden för att förebygga hot, våld och missbruk. Omsorgsnämnden arbetar med uppdraget inom ramen för den plan som finns för närvårdssamverkan mellan Uppsala kommun och Region Uppsala.
 
Utveckla samverkan med region Uppsala och civilsamhället kring hemlösa personer. Ansvariga: Socialnämnden Bedömning: Nämnden utreder och föreslår former för utvecklad samverkan med Region Uppsala när det gäller hemlösa personer. De satsar också på individuella planer i samverkan med Region Uppsala.
 
Utveckla de särskilda boendeformerna. Gäller till och med 2017. Ansvariga: Kommunstyrelsen Arbetsmarknadsnämnden Omsorgsnämnden Socialnämnden Äldrenämnden Bedömning: Kommunstyrelsen arbetar med ett förslag till funktionsprogram för särskilda boenden. Programmet ska fungera som underlag till beslut och beräknas vara klart under hösten 2018. Socialnämnden har gjort förberedelser för att kunna starta så kallade halvvägshus men saknar lokaler för verksamheten. Omsorgsnämnden samverkar för att få en ökad samsyn och systematik kring hållbart boende för personer med funktionsnedsättning. Äldrenämnden och arbetsmarknadsnämnden har ännu inte kommit igång med sina åtgärder.
 
Kartlägg behovet av vård- och omsorgsboende för personer i bostad med särskild service enligt SoL och LSS. Gäller till och med 2017. Ansvariga: Omsorgsnämnden Bedömning: Omsorgsnämnden har tillsammans med plan- och byggnadsnämnden påbörjat en inventering som gäller underhåll av nämndens särskilda boendeformer.
 
Säkra en jämställd biståndsbedömning. Ansvariga: Arbetsmarknadsnämnden Socialnämnden Äldrenämnden Omsorgsnämnden Bedömning: Alla nämnder arbetar med att utveckla och säkerställa jämställd bedömning i ärenden och myndighetsutövning. Arbetsmarknadsnämnden undersöker också möjligheten att påbörja arbetet med HBTQ-certifiering. Omsorgsnämnden har inrättat ett samråd där funktionshinderrörelsen kan lyfta frågor och idéer som ökar kvaliteten i myndighetsutövningen.
 
Utvärdera och vid behov revidera program för individ- och familjeomsorgen. Gäller till och med 2017. Ansvariga: Socialnämnden Bedömning: Socialnämnden har genomfört en aktualitetsprövning av programmet. Utredningen visar att programmet är inaktuellt och inte fyller någon styrande funktion. Det blir ett eget ärende i december till kommunfullmäktige.
Utveckla samverkan med Region Uppsala och polismyndigheten kring barn och ungdomar med missbruksproblem. Ansvariga: Kommunstyrelsen Omsorgsnämnden Socialnämnden Kulturnämnden Utbildningsnämnden
Vidareutveckla samverkan och de befintliga resurser som finns för personer med social problematik för att nå bättre effekt. Ansvariga: Idrotts- och fritidsnämnden Omsorgsnämnden Arbetsmarknadsnämnden Äldrenämnden Socialnämnden
Skapa trygg och säker hemgång för utskrivningsklara i samarbete med Region Uppsala. Ansvariga: Omsorgsnämnden Äldrenämnden
I samverkan med Region Uppsala utveckla och förstärka tidiga insatser mot psykisk ohälsa hos barn och unga. Ansvariga: Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden Socialnämnden Omsorgsnämnden