6. Kvalitativ och utmanande utbildning

Vägen framåt stavas kunskap

En utbildning av god kvalitet ger ökad kunskap för alla och är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämlikhet. Utbildningen och lärandet ska utgå från evidens och beprövad erfarenhet. Utbildningen ska ge barn och elever förutsättningar att minst nå kraven för godkända kunskapsmål och nå gymnasieexamen. Elever ges förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning genom att deras utveckling och lärande stimuleras i en trygg miljö. Oavsett ålder ges förutsättningar för ett livslångt lärande, ständig utveckling, god livskvalitet, minskade kunskapsklyftor och goda utbildningsresultat. Det ska finnas möjligheter till omskolning för att tillgodose arbetslivets och samhällets krav på ökad kompetens. All utbildning ska främja och utveckla värderingar, kunskaper och färdigheter som bidrar till hållbar utveckling. En skola som kompenserar för olika förutsättningar och bakgrund, som bostadsområde och sociala förhållanden, är en förutsättning för ett jämlikt samhälle.

Uppdrag och uppföljning

Kopplat till varje inriktningsmål finns ett antal uppdrag som kommunens nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med. Tillsammans hjälper uppdragen oss att nå målet.

Resultat: januari–augusti 2018
Enligt plan

Kommunfullmäktiges uppdrag inom inriktningsmålet löper på enligt plan och tre stycken är färdiga.

Läs mer om inriktningsmålets resultat i dokumentet Ekonomisk uppföljning per augusti och helårsprognos 2018.

Uppdraget är slutfört
Enligt plan
Inte helt enligt plan, kan vara försenat eller så har inte arbetet kommit igång.
Inte alls enligt plan, det har utgått helt eller så har arbetet avstannat.
 
Bibehålla barngruppsstorleken på fortsatt låg nivå i förskolan. Ansvariga: Utbildningsnämnden Bedömning: Kommunen deltar i den nationella satsningen där statsbidrag kan sökas för att minska barngrupperna i förskolan. Ansökan för läsåret 2018-2019 skickades in i april och summering redovisas i samband med årsbokslut.
 
Fortsätt satsningen på tidiga insatser i grundskolans lägre årskurser. Ansvariga: Utbildningsnämnden Bedömning: Nämnden deltar i den statliga lågstadiesatsningen och har anställt mer personal med stöd av statsbidrag. Detta ger lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 mer tid för varje elev.
 
Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med funktionsnedsättning samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter. Ansvariga: Kommunstyrelsen Uppsala Kommun Skolfastigheter AB Utbildningsnämnden Arbetsmarknadsnämnden Bedömning: Lokalförsörjningsarbetet säkerställer behoven och bevakar att utbildningsmiljöerna som byggs utgår från framtagna funktionsprogram. Jämställdhetsanalyser används för att säkra tillgängligheten till utemiljöer och att pedagogiska lokaler utformas så att de inte befäster könsstereotypa mönster. Inom vuxenutbildningen genomförs ett projekt kring tillgänglighet i studiemiljö tillsammans med anordnare. Sammantaget har kunskapen om målgruppen som är i behov av extra stöd ökat.
 
Fortsätta utveckla barn och ungas möjligheter till skapande verksamhet, genom utbyggnad och utveckling av kulturskoleverksamheter. Ansvariga: Kulturnämnden Bedömning: Från och med 2018 erbjuds undervisning inom fler ämnesområden än musik i kulturskolan. Planen för kulturskolans utveckling omfattar ytterligare El Sistema-verksamhet, uppsökande verksamhet och en riktad satsning på bild och form.
 
Fortsätta utvecklingen av Naturskolan. Ansvariga: Kulturnämnden Bedömning: En verksamhetsbeskrivning för Naturskolan beslutades i maj och en ny strategi för naturpedagogik kommer att tas fram under hösten.
 
Fler ska ges möjlighet att delta i vuxenutbildning. Ansvariga: Arbetsmarknadsnämnden Bedömning: Under året tillgängliggörs information om vuxenutbildning på bred front. Ett utökat kursutbud inom gymnasiala yrkeskurser gör det möjligt för fler vuxna att finna en väg fram till egen försörjning. Planering pågår för att etablera vuxenutbildning permanent i Gottsunda så att tillgängligheten till utbildning ökar för dem som bor i området. I området görs flera olika uppsökande och rekryterande insatser. Studie- och yrkesvägledare och besöksinformatör har etablerat kontakt bland annat med biblioteket.
 
Utöka verksamheten med förskolebussar och förbättra infrastruktur för målpunkterna. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Kommunstyrelsen Uppsala Kommun Skolfastigheter AB Utbildningsnämnden Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter Bedömning: Ett utredningsarbete pågår som ska ge beslutsunderlag för det vidare arbetet. Målpunkter ingår dessutom som en del i arbetet med lokalförsörjningsplanen.
 
Införa arbetskläder för personal i förskola och fritidshem. Ansvariga: Utbildningsnämnden Bedömning: Uppdraget är färdigt. Medel för inköp av kläder betalas ut till verksamheterna två gånger per år.
 
Intensifiera arbetet med genomförandet av handlingsplan för särbegåvade elever. Ansvariga: Utbildningsnämnden Bedömning: Under hösten genomförs föreläsningar för alla lärare i förskola och skola och kontakt är tagen med universitetet för att få till stånd stimulansgrupper i olika ämnen för särskilt begåvade elever. Kartläggnings- och stödmaterial ska tas fram om hur särskilt begåvade elever kan stimuleras och utmanas på olika sätt.
 
Genomföra en riktad biblioteks- och lässatsning på kommunens landsbygdsskolor. Ansvariga: Kulturnämnden Utbildningsnämnden Bedömning: En pilotverksamhet med läsfrämjande insatser genomförs vid fyra landsbygdsskolor. Satsningen omfattar också förskolor där det anordnas ”kapprumsbibliotek”. Andra insatser är läslov, bokcafé för föräldralediga och en bibliotekspedagog. Insatserna åtföljs av medel i budget.
 
Ta fram en modell för samverkan med Region Uppsala som möjliggör en förstärkning av elevhälsans förebyggande arbete mot psykisk ohälsa. Ansvariga: Utbildningsnämnden Bedömning: Uppdraget är färdigt. Gymnasieskolan har förstärkts med psykologisk kompetens inom elevhälsan. Fyra psykologer är nu anställda i den kommunala gymnasieskolan. En arbetsgrupp samordnar insatser för psykisk hälsa hos barn och unga och har tagit fram ett antal aktiviteter. Medel används till arbete för att minska skolfrånvaro. Ytterligare områden som föreslås är stresshantering i gymnasiet, insatser i Gottsundaområdet samt traumahantering i alla skolformer.