6. Kvalitativ och utmanande utbildning

Vägen framåt stavas kunskap

En utbildning av god kvalitet ger ökad kunskap för alla och är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämlikhet. Utbildningen och lärandet ska utgå från evidens och beprövad erfarenhet. Utbildningen ska ge barn och elever förutsättningar att minst nå kraven för godkända kunskapsmål och nå gymnasieexamen. Elever ges förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning genom att deras utveckling och lärande stimuleras i en trygg miljö. Oavsett ålder ges förutsättningar för ständig utveckling, minskade kunskapsklyftor och goda utbildningsresultat. All utbildning ska främja och utveckla värderingar, kunskaper och färdigheter som bidrar till hållbar utveckling. En skola som kompenserar för olika förutsättningar och bakgrund, som bostadsområde och sociala förhållanden, är en förutsättning för ett jämlikt samhälle.

Uppdrag och uppföljning

Kopplat till varje inriktningsmål finns ett antal uppdrag som kommunens nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med. Tillsammans hjälper uppdragen oss att nå målet.

Resultat: maj–augusti 2017
Enligt plan

Arbetet med uppdraget löper på enligt plan för de flesta nämnder. Alla utom två rapporterar att de gör det som behövs för att vi ska nå inriktningsmålet om kvalitativ och lärande utbildning. Två nämnder – namngivningsnämnden och äldrenämnden – rapporterar att de inte har några uppdrag inom området och därmed inte kan vara med och bidra till att vi når målet. Övriga nämnder rapporterar om olika pågående eller planerade åtgärder. 5 av 13 bolagsstyrelser rapporterar att de gör det som behövs för att vi ska nå inriktningsmålet, övriga uppger att de inte har möjlighet att bidra.

Studieresultaten i grundskolan och gymnasieskolan har förbättrats över tid, medan resultaten i vuxenutbildningen varierar. Pojkar och män har fortfarande påtagligt sämre studieresultat än flickor och kvinnor i alla skolformer. Förskoleföräldrarna är fortsatt nöjda med barnets förskola. Jämfört med liknande kommuner har Uppsala en högre andel personer som kommit till Uppsala som flyktingar och som arbetar eller studerar.

Uppdraget är slutfört
Enligt plan
Inte helt enligt plan, kan vara försenat eller så har inte arbetet kommit igång.
Inte alls enligt plan, det har utgått helt eller så har arbetet avstannat.
 
Fortsätta arbetet med att minska barngrupperna i förskolan. Ansvariga: Utbildningsnämnden Bedömning: I april lämnade nämnden in en statsbidragsansökan för minskade barngrupper. Uppsala har beviljats totalt 36 miljoner kronor för läsåret 2017/2018.
 
Fortsätt satsningen på tidiga insatser i grundskolans lägre årskurser. Ansvariga: Utbildningsnämnden Bedömning: Utbildningsnämnden deltar i den statliga lågstadiesatsningen och har anställt mer personal med stöd av statsbidrag. Det gör att lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 får mer tid för varje elev.
 
Ta fram kriterier för en räkna-skriva-läsa-garanti och metod för uppföljning i grundskolans lägre årskurser Ansvariga: Utbildningsnämnden Bedömning: En arbetsgrupp har genomfört en inventering av kartläggningsmetoder för att fastställa elevers förmåga att läsa, skriva och räkna.
 
Se till att legitimerade förskollärare och lärare inom förskola, grund och gymnasieskolan samt utbildade fritidspedagoger, modersmålslärare och yrkeslärare får en fortsatt positiv löneutveckling. Ansvariga: Utbildningsnämnden Bedömning: Nämnden fortsätter satsningen på förskollärar- och lärarlöner genom en fastställd lönestrategi och lärarlönelyftet.
 
Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med funktionsnedsättning, samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter och därmed erbjuder en trygg, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö för alla. Ansvariga: Utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Uppsala Kommun Skolfastigheter AB Bedömning: Utformningen av lokaler styrs av bland annat läroplanens krav som finns artikulerat i lokalprogrammet. Utomhusmiljön anpassas för alla barn genom bredd i utbudet av aktiviteter. Skolfastigheter samarbetar med stadsbyggnadsförvaltningen och utbildningsförvaltningen för att hitta bra lösningar när det gäller tillgänglighet, säkerhet och trygghet. Kommunstyrelsen ska besöka skolor som kommit långt i sitt arbete inom tillgänglighet. Trivselhöjande åtgärder genomförs löpande i skolmatsalarna.
 
Utveckla en individanpassad vuxenutbildning. Ansvariga: Arbetsmarknadsnämnden Bedömning: Kursutbudet inom vuxenutbildningen har ökat kraftigt när det gäller yrkeskurser. Nya avtal inom vuxenutbildningen har gjort det möjligt att kombinera studier i SFI med andra vuxenutbildningar hos samma utbildningsanordnare. Det pågår en särskilt riktad satsning för att kunna kombinera SFI med yrkessvenska för legitimerade yrken inom medicin.
 
Fortsätta utvecklingen av kulturskolan. Ansvariga: Kulturnämnden Bedömning: Kulturskolan har utökat utbudet med kurser inom drama och dans. De har också breddat verksamheten med nya ämnen och utökad gruppundervisningen. El Sistema-projektet i Stenhagen når cirka 180 barn med musik under skoldagen. Kulturnämnden planerar en bildverksamhet från höstterminen 2018.
 
Ta fram förslag på utveckling av Naturskolan. Ansvariga: Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden Bedömning: Utveckling av Hammarskogsområdet pågår. Utbildningsnämnden har påbörjat en utredning och bland annat tittat på naturskolor i andra kommuner. Från 2018 överförs Naturskolans verksamhet från utbildningsnämnden till kulturnämnden.
 
Implementera biblioteksplan för att stärka barns egna språk. Ansvariga: Kulturnämnden Utbildningsnämnden Bedömning: Ett första steg i att implementera biblioteksplanen är att kultur- och utbildningsnämnderna har inlett en satsning för att utveckla skolbibliotek på landsbygden.