6. Kvalitativ och utmanande utbildning

Vägen framåt stavas kunskap

En utbildning av god kvalitet ger ökad kunskap för alla och är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämlikhet. Utbildningen och lärandet ska utgå från evidens och beprövad erfarenhet. Utbildningen ska ge barn och elever förutsättningar att minst nå kraven för godkända kunskapsmål och nå gymnasieexamen. Elever ges förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning genom att deras utveckling och lärande stimuleras i en trygg miljö. Oavsett ålder ges förutsättningar för ett livslångt lärande, ständig utveckling, god livskvalitet, minskade kunskapsklyftor och goda utbildningsresultat. Det ska finnas möjligheter till omskolning för att tillgodose arbetslivets och samhällets krav på ökad kompetens. All utbildning ska främja och utveckla värderingar, kunskaper och färdigheter som bidrar till hållbar utveckling. En skola som kompenserar för olika förutsättningar och bakgrund, som bostadsområde och sociala förhållanden, är en förutsättning för ett jämlikt samhälle.

Uppdrag och uppföljning

Kopplat till varje inriktningsmål finns ett antal uppdrag som kommunens nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med. Tillsammans hjälper uppdragen oss att nå målet.

Resultat: maj–augusti 2017
Enligt plan

Arbetet med uppdraget löper på enligt plan för de flesta nämnder. Alla utom två rapporterar att de gör det som behövs för att vi ska nå inriktningsmålet om kvalitativ och lärande utbildning. Två nämnder – namngivningsnämnden och äldrenämnden – rapporterar att de inte har några uppdrag inom området och därmed inte kan vara med och bidra till att vi når målet. Övriga nämnder rapporterar om olika pågående eller planerade åtgärder. 5 av 13 bolagsstyrelser rapporterar att de gör det som behövs för att vi ska nå inriktningsmålet, övriga uppger att de inte har möjlighet att bidra.

Studieresultaten i grundskolan och gymnasieskolan har förbättrats över tid, medan resultaten i vuxenutbildningen varierar. Pojkar och män har fortfarande påtagligt sämre studieresultat än flickor och kvinnor i alla skolformer. Förskoleföräldrarna är fortsatt nöjda med barnets förskola. Jämfört med liknande kommuner har Uppsala en högre andel personer som kommit till Uppsala som flyktingar och som arbetar eller studerar.

Uppdraget är slutfört
Enligt plan
Inte helt enligt plan, kan vara försenat eller så har inte arbetet kommit igång.
Inte alls enligt plan, det har utgått helt eller så har arbetet avstannat.
 
Bibehålla barngruppsstorleken på fortsatt låg nivå i förskolan. Ansvariga: Utbildningsnämnden Bedömning: I april lämnade nämnden in en statsbidragsansökan för minskade barngrupper. Uppsala har beviljats totalt 36 miljoner kronor för läsåret 2017/2018.
 
Fortsätt satsningen på tidiga insatser i grundskolans lägre årskurser. Ansvariga: Utbildningsnämnden Bedömning: Utbildningsnämnden deltar i den statliga lågstadiesatsningen och har anställt mer personal med stöd av statsbidrag. Det gör att lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 får mer tid för varje elev.
 
Ta fram kriterier för en räkna-skriva-läsa-garanti och metod för uppföljning i grundskolans lägre årskurser. Gäller till och med 2017. Ansvariga: Utbildningsnämnden Bedömning: En arbetsgrupp har genomfört en inventering av kartläggningsmetoder för att fastställa elevers förmåga att läsa, skriva och räkna.
 
Se till att legitimerade förskollärare och lärare inom förskola, grund och gymnasieskolan samt utbildade fritidspedagoger, modersmålslärare och yrkeslärare får en fortsatt positiv löneutveckling. Gäller till och med 2017. Ansvariga: Utbildningsnämnden Bedömning: Nämnden fortsätter satsningen på förskollärar- och lärarlöner genom en fastställd lönestrategi och lärarlönelyftet.
 
Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med funktionsnedsättning samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter. Ansvariga: Utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Uppsala Kommun Skolfastigheter AB Arbetsmarknadsnämnden Bedömning: Utformningen av lokaler styrs av bland annat läroplanens krav som finns artikulerat i lokalprogrammet. Utomhusmiljön anpassas för alla barn genom bredd i utbudet av aktiviteter. Skolfastigheter samarbetar med stadsbyggnadsförvaltningen och utbildningsförvaltningen för att hitta bra lösningar när det gäller tillgänglighet, säkerhet och trygghet. Kommunstyrelsen ska besöka skolor som kommit långt i sitt arbete inom tillgänglighet. Trivselhöjande åtgärder genomförs löpande i skolmatsalarna.
 
Utveckla en individanpassad vuxenutbildning. Gäller till och med 2017. Ansvariga: Arbetsmarknadsnämnden Bedömning: Kursutbudet inom vuxenutbildningen har ökat kraftigt när det gäller yrkeskurser. Nya avtal inom vuxenutbildningen har gjort det möjligt att kombinera studier i SFI med andra vuxenutbildningar hos samma utbildningsanordnare. Det pågår en särskilt riktad satsning för att kunna kombinera SFI med yrkessvenska för legitimerade yrken inom medicin.
 
Fortsätta utveckla barn och ungas möjligheter till skapande verksamhet, genom utbyggnad och utveckling av kulturskoleverksamheter. Ansvariga: Kulturnämnden Bedömning: Kulturskolan har utökat utbudet med kurser inom drama och dans. De har också breddat verksamheten med nya ämnen och utökad gruppundervisningen. El Sistema-projektet i Stenhagen når cirka 180 barn med musik under skoldagen. Kulturnämnden planerar en bildverksamhet från höstterminen 2018.
 
Fortsätta utvecklingen av Naturskolan. Ansvariga: Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden Bedömning: Utveckling av Hammarskogsområdet pågår. Utbildningsnämnden har påbörjat en utredning och bland annat tittat på naturskolor i andra kommuner. Från 2018 överförs Naturskolans verksamhet från utbildningsnämnden till kulturnämnden.
 
Genomföra en riktad biblioteks- och lässatsning på kommunens landsbygdsskolor. Ansvariga: Kulturnämnden Utbildningsnämnden Bedömning: Ett första steg i att implementera biblioteksplanen är att kultur- och utbildningsnämnderna har inlett en satsning för att utveckla skolbibliotek på landsbygden.
Fler ska ges möjlighet att delta i vuxenutbildning. Ansvariga: Arbetsmarknadsnämnden
Utöka verksamheten med förskolebussar och förbättra infrastruktur för målpunkterna. Ansvariga: Kommunstyrelsen Gatu- och samhällsmiljönämnden Utbildningsnämnden Uppsala Kommun Skolfastigheter AB Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter
Införa arbetskläder för personal i förskola och fritidshem. Ansvariga: Utbildningsnämnden
Intensifiera arbetet med genomförandet av handlingsplan för särbegåvade elever. Ansvariga: Utbildningsnämnden