5. Bostad och arbete åt alla

Med självständighet kommer självkänsla

Uppsala kommun möjliggör för ett ökat utbud av bostäder och arbetstillfällen som möter den förväntade befolkningsökningen. För att kunna dra nytta av möjligheterna när vi blir fler och förbättra den goda livsmiljön ska kommunen skapa förutsättningar för att det byggs 3000 nya bostäder och skapas 2000 nya arbetsplatser årligen. Uppsala har en god blandning av verksamhetsmiljöer och en flexibel bostadsmarknad med mångfald i utbudet, i täta och blandade miljöer. Den nya bostadsförmedlingen stärker kommunens attraktionskraft och underlättar för de bostadssökande. En ökad andel hyresrätter möjliggör för fler att skaffa eget boende. En väl fungerande arbetsmarknad bidrar till den attraktiva och trygga staden. I samverkan med bland andra universiteten utvecklas de kunskapsintensiva branscherna, vilket ger förutsättningar för utveckling av bygg-, service- och tjänstenäringar. Stöd och innovativa lösningar utvecklas för personer som står långt från arbetsmarknaden. Att ställa sociala krav i upphandling är ett sätt för kommunen att öka sysselsättningsgrad och social integration. Förutsättningar skapas för att fler personer med funktionsnedsättning ges möjlighet till arbete och sysselsättning.

Uppdrag och uppföljning

Kopplat till varje inriktningsmål finns ett antal uppdrag som kommunens nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med. Tillsammans hjälper uppdragen oss att nå målet.

Resultat: mars–april 2018
Enligt plan
Uppdraget är slutfört
Enligt plan
Inte helt enligt plan, kan vara försenat eller så har inte arbetet kommit igång.
Inte alls enligt plan, det har utgått helt eller så har arbetet avstannat.
 
Öka byggande av flerfamiljshus på landsbygden. Ansvariga: Kommunstyrelsen Uppsalahem AB Plan- och byggnadsnämnden Bedömning: Landsbygdsprogrammets målsättningar används i prioritering av planarbeten. Kommunen arbetar med flera detaljplaner för landsbygden, exempelvis i Gunsta, Bälinge, Storvreta, Länna och Björklinge. En paketering av markanvisningar i form av en kombination av byggrätter i innerstaden och i utpekade kransorter kommer att testas. Inom ramen för kommunens arbete med lokalförsörjning kommer behov av ökat byggande för särskilda boendeformer utredas.
 
Inom ramen för näringslivsprotokollet tillsammans med näringslivets olika aktörer skapa förutsättningar för 70 000 nya jobb till 2050. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Uppdraget fick en något förändrad lydelse 2018 med en starkare betoning på det fortsatta arbetet med protokollet. Näringslivsprotokollet har fem fokusgrupper för bland annat företagsservice, nyföretagande och kompetensförsörjning. I samarbete med näringsliv, akademi, offentliga organisationer och ”coworking spaces” främjas kvinnors företagande, mötesplatser, nya företagsfrämjande aktörer, de kunskapsintensiva branscherna och företagande på landsbygden.
 
Bidra till ökad tillgång på mark och lokaler i olika prisklasser och lägen för företag som behöver växa eller önskar etablera sig i Uppsala. Ansvariga: Kommunstyrelsen Plan- och byggnadsnämnden Bedömning: En markstrategi med tänkta förvärvsfastigheter finns inlagd på karta. Planeringen av verksamhetsområde Västra Librobäck startas tredje kvartalet 2018, främre Boländerna startas andra kvartalet 2018. Försäljning pågår av fastigheter i Östra Fyrislund och beräknas vara klart 2020. Kommunen arbetar för att underlätta etablering och flyttkedjor för företagare, vilket i sin tur möjliggör ett ökat antal arbetstillfällen. Samarbete med Uppsalas Businesspark och Green Innovation Park pågår, liksom samarbete med fastighetsutvecklare kring lokaler i bottenplan i nya bostadsområden.
 
Genom ökad samordning förkorta den tid det tar för nyanlända att få egen försörjning. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Uppdraget riktades tidigare enbart till arbetsmarknadsnämnden. Projektet "Effektivare mottagande" har inletts och syftar till att bättre rusta personal som arbetar med nyanlända inom kommunens verksamheter. Genom ett samverkansprojekt med näringslivet utvecklas arbetet för snabb etablering av nyanlända på arbetsmarknaden. Inom gymnasieskolan utvecklas individuella kartläggningar, studie- och yrkesvägledning och introduktionsprogram. Inom vuxenutbildningen har kombinationsutbildningar med svenska och yrkesutbildningar startat. I samverkan med föreningslivet erbjuds läxhjälp och fritidsaktiviteter för barn och unga som är nyanlända. Några nämnder och bolag lyfter fram att de tar emot bland annat nyanlända personer genom praktikplatser och extratjänster.
 
Öka andelen ungdomar som arbetar eller studerar. Ansvariga: Utbildningsnämnden Arbetsmarknadsnämnden Socialnämnden Omsorgsnämnden Bedömning: Kommunen samverkar med Arbetsförmedlingen för att öka andelen ungdomar som arbetar eller studerar genom exempelvis utbildningskontrakt i kombination med anställning, insatser för elever från språkintroduktion (SPRINT) och åtgärder inom det kommunala aktivitetsansvaret. Ett socialt investeringsprojekt för att öka skolnärvaro pågår med flera inblandade nämnder. För att snabbare kunna fånga upp ungdomar som står utanför gymnasieskolan har arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret utvecklats genom att fler kompetenser samordnas. Inom socialpsykiatrins sysselsättningsverksamhet pågår ett kartläggningsarbete för att se hur sysselsättningen kan förändras och förbättras. Studie- och yrkesvägledningen för vuxna bjuder in samtliga elever som är redo att söka till vuxenutbildning. Budget- och skuldrådgivarna arbetar med uppsökande verksamhet utifrån att de besöker alla gymnasieskolor under 2018 och informerar om hållbar ekonomi. Antalet unga vuxna med ekonomiskt bistånd är betydligt högre första kvartalet 2018 jämfört med samma period 2019. Andelen unga vuxna av totalt antal biståndshushåll är dock ungefär detsamma.
 
Utifrån strukturella hinder, behov av stöd och samordning samt strategiska utvecklingsområden utveckla stödet till sociala företag. Ansvariga: Kulturnämnden Arbetsmarknadsnämnden Omsorgsnämnden Socialnämnden Kommunstyrelsen Bedömning: En handlingsplan för att främja sociala företag tas fram av berörda nämnder och i dialog med sociala företag och myndigheter. En arbetsgrupp har bildats på myndighetsnivå och sociala företag har bildat en representationsgrupp för dialog med kommunen. Handlingsplanen beräknas vara klar innan sommaren 2018. Ett nytt system för finansiellt stöd till de sociala företagen är under utredning. Coompanion har beviljats medel för att utreda möjligheterna till etablering av en mikrofond.
 
Fler ungdomar ska erbjudas feriearbete för att få erfarenheter, kontakter och nätverk inför kommande yrkesliv. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Uppdraget riktades tidigare enbart till arbetsmarknadsnämnden. Sista ansökningsdagen för sommarens feriearbete har passerat. Extra fokus ligger på att motverka val av feriearbete utifrån traditionellt könsbundna mönster. I matchningen mellan arbetsplats och ungdom är målet är att fördelningen mellan pojkar och flickor ska vara 50 procent på varje arbetsplats oavsett bransch. Feriearbete kommer även att erbjudas under höstlovet och jullovet. Flera verksamheter inventerar möjligheter att ta emot ungdomar och feriearbeten kommer att erbjudas inom exempelvis Fyrishov, biblioteksverksamhet, kulturskola, miljö- och hälsoskydd, turistinformation, förskola och Uppsalahem. Ungdomar som har stöd av individ- och familjeomsorgen kommer att få stöd i att kunna genomföra de feriejobb som de sökt och fått. De ungdomar som av olika anledningar finns i verksamheterna och inte har feriearbete i andra verksamheter kommer att erbjudas sommarjobb i den verksamhet som de befinner sig inom.
 
I större utsträckning använda kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter för intern service. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Kommunens verksamheter använder i olika grad kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter för intern service. Det är över lag vanligare att nämnderna använder en sådan intern service än att bolagen gör det. Några bolag lyfter dock fram att de har en dialog eller en samverkan med de nämnder som erbjuder service via sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter. Gatu- och samhällsmiljönämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, namngivningsnämnden, plan- och byggnadsnämnden, valnämnden och överförmyndarnämnden har inte några åtgärder för uppdraget. Inte heller Fyrishov eller skolfastighetsbolaget arbetar med uppdraget.
 
Skapa en egenförvaltad bostadssocial resurs med 2 000 bostäder med tillhörande boendekedja för prioriterade målgrupper för att minska tillfälliga och dyra boendelösningar. Ansvariga: Kommunstyrelsen Arbetsmarknadsnämnden Socialnämnden Bedömning: En strategisk plan för att kunna möta framtidens behov håller på tas fram och ett behovsanalysverktyg håller på att skapas. En genomgång av avtal där hyresgästen har besittningsrätt ska göras för att skapa rörlighet i den bostadssociala resurs som finns. Genom att ta fram analysmetoder för behov till lokalförsörjningsplanen beräknas kommunen ligga rätt i vad som behövs nu och fem år framåt.
 
Utveckla och starta minst ett hyresrättsprojekt i kommunen som lever upp till kraven för Boverkets investeringsstöd för produktion av hyresrätter. Ansvariga: Plan- och byggnadsnämnden Kommunstyrelsen Uppsalahem AB Bedömning: En prioritering av möjliga områden för byggande med investeringsstöd har tagits fram. Nästa steg blir att gå vidare med planläggning eller bygglov. Mark i Rosendal säljs till Uppsalahem för bostäder med investeringsstöd. Uppsalahem har som målsättning att starta minst tre nyproduktionsprojekt som lever upp till kraven för investeringsbidrag under planperioden. Åtgärderna understödjer målet om möjlighet till bostad för alla.
 
Ta fram en strategisk lokalförsörjningsplan för vård och omsorg. Ansvariga: Kommunstyrelsen Omsorgsnämnden Socialnämnden Äldrenämnden Bedömning: Arbetet med en strategisk lokalförsörjningsplan för vård och omsorg är påbörjat och ett utkast beräknas vara färdigt maj 2018.
 
Genom innovation och nya lösningar vid byggande och förnyelse av bostäder skapa förutsättningar som bidrar till lägre boendekostnader. Ansvariga: Plan- och byggnadsnämnden Kommunstyrelsen Uppsalahem AB Uppsala Kommuns Fastighets AB Bedömning: Under 2018-2019 kommer det att arrangeras workshops med parter på fastighetsmarknaden i syfte att identifiera möjligheter och framgångsfaktorer för att skapa kostnadseffektiva bostäder. Nya riktlinjer för markanvisning, där frågor kring innovation och boendekostnader särskilt lyfts fram, har tagits fram för beslut i kommunfullmäktige tredje kvartalet 2018. Markanvisningar för en variation av boendeformer, som byggemenskaper och kollektivhusboenden, pågår bland annat i Rosendal. Mark säljs till Uppsalahem i Rosendal andra kvartalet 2018 för bostäder med investeringsstöd. Uppsalahem kommer att söka investeringsstöd i lämpliga projekt för att bidra till lägre boendekostnader. Exempelvis har stöd beviljats för renovering av ett av bolagets hus i Gottsunda. Uppsalahem har även under 2017 ändrat sin renoveringsmodell för att öka inflytandet för hyresgästerna att välja renoveringsnivå i lägenheten och således även hyran. Utöver detta utreder bolaget möjligheter att bygga industriellt för att på så vis kunna söka investeringsstöd för nyproduktion. Uppsala kommuns Fastighets AB uppger att de inte har planerat arbeta med detta uppdrag under 2018-2020.
 
Utreda möjligheter till start av mikrofond utifrån intentionerna i Uppsala kommuns riktlinjer för stöd till sociala företag och landsbygdsprogram. Ansvariga: Kommunstyrelsen Arbetsmarknadsnämnden Bedömning: Kommunen har beviljat medel till Coompanion som genomför en utredning av förutsättningarna, organisation och ansvar för en mikrofond i Uppsala. Coompanion återrapporterar resultatet under våren. Tanken är att etableringen av en mikrofond ska göras i Uppsala kommun under första halvåret 2018.
 
Kommunen ska tillsammans med Arbetsförmedlingen genom arbetsmarknadsanställningar/åtgärder som extratjänster och traineejobb, exempelvis med gröna jobb, möjliggöra för nyanlända och personer långt från arbetsmarknaden att etablera sig i arbetslivet. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Målet för arbetet med extratjänster är att 500 personer ska få en anställning 2018. Arbetet fortlöper för att erbjuda fler nyanlända personer inom etableringen en extratjänst. För andra arbetsmarknadsanställningar än extratjänster finns en planering och budget för cirka tio anställningar per månad för personer som har försörjningsstöd. Flertalet nämnder och bolag bekräftar i sin återrapportering att de har tagit emot eller kommer att ta emot nystartsjobb eller extratjänster och flera lyfter fram att de har en dialog med arbetsmarknadsnämnden, som samordnar arbetet i kommunen.