5. Bostad och arbete åt alla

Med självständighet kommer självkänsla

Uppsala kommun möjliggör för ett ökat utbud av bostäder och arbetstillfällen som möter den förväntade befolkningsökningen. För att kunna dra nytta av möjligheterna när vi blir fler och förbättra den goda livsmiljön ska kommunen skapa förutsättningar för att det byggs 3000 nya bostäder och skapas 2000 nya arbetsplatser årligen. Uppsala har en god blandning av verksamhetsmiljöer och en flexibel bostadsmarknad med mångfald i utbudet, i täta och blandade miljöer. Den nya bostadsförmedlingen stärker kommunens attraktionskraft och underlättar för de bostadssökande. En ökad andel hyresrätter möjliggör för fler att skaffa eget boende. En väl fungerande arbetsmarknad bidrar till den attraktiva och trygga staden. I samverkan med bland andra universiteten utvecklas de kunskapsintensiva branscherna, vilket ger förutsättningar för utveckling av bygg-, service- och tjänstenäringar. Stöd och innovativa lösningar utvecklas för personer som står långt från arbetsmarknaden. Att ställa sociala krav i upphandling är ett sätt för kommunen att öka sysselsättningsgrad och social integration. Förutsättningar skapas för att fler personer med funktionsnedsättning ges möjlighet till arbete och sysselsättning.

Uppdrag och uppföljning

Kopplat till varje inriktningsmål finns ett antal uppdrag som kommunens nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med. Tillsammans hjälper uppdragen oss att nå målet.

Resultat: maj–augusti 2017
Enligt plan

Arbetet med uppdragen löper på enligt plan för de flesta nämnder. Alla utom tre rapporterar att de gör det som behövs för att vi ska nå inriktningsmålet. Det är lika många som vid förra uppföljningen i april. Arbetsmarknadsnämnden och äldrenämnden bedömer att de kommer att kunna bidra till att vi når målet, men att de behöver göra mer eller annorlunda jämfört med planen. Idrotts- och fritidsnämnden rapporterar att de inte har några uppdrag inom området och alltså inte kan vara med och bidra till att vi når målet.

De flesta bolagsstyrelser rapporterar att de gör det som behövs för att vi ska nå inriktningsmålet. Sportfastigheter och Destination Uppsala avstår från att delta eftersom målet inte berör deras verksamheter.

Byggtakten i Uppsala ökar över tid och i högre grad än i andra jämförbara kommuner. Antalet nya bostäder förväntas fortsätta öka den närmsta tiden. Redan under första halvåret 2017 har över 2 100 bostäder börjat byggas. En tredjedel av bostäderna är hyresrätter. Den genomsnittliga väntetiden till särskilt boende för äldre har sjunkit.

Jämfört med liknande kommuner har Uppsala lägre andel invånare med ekonomiskt bistånd och en högre andel personer som kommit till Uppsala som flyktingar och som arbetar eller studerar.

Uppdraget är slutfört
Enligt plan
Inte helt enligt plan, kan vara försenat eller så har inte arbetet kommit igång.
Inte alls enligt plan, det har utgått helt eller så har arbetet avstannat.
 
Öka byggande av flerfamiljshus på landsbygden. Ansvariga: Kommunstyrelsen Uppsalahem AB Plan- och byggnadsnämnden Bedömning: Under hösten 2016 uppdaterade Uppsalahem ambitionsdokumentet för landsbygden och under våren 2017 gjorde de en översyn av all byggbar mark som de äger på landsbygden. De har också pågående planarbeten i Björklinge, Bälinge och Länna samt framöver även i Storvreta. Kommunstyrelsen rapporterar att den planerade starten för uppdraget är försenad till slutet av 2017.
 
Inom ramen för näringslivsprotokollet tillsammans med näringslivets olika aktörer skapa förutsättningar för 70 000 nya jobb till 2050. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: En styrgrupp för näringslivsprotokollet har bildats och fem fokusgrupper har påbörjat planeringen för 2017–2018. Kommunstyrelsen har anordnat dialogmöten med flera branscher för att stötta lokala företag som levererar till kommunen och beviljat bidrag till flera organisationer som skapar mötesplatser. Det har tillkommit nya samarbetspartners i det strategiska samarbetsavtalet med Uppsala universitet. Uppsala var värd för Nanoforum i september.
 
Bidra till ökad tillgång på mark och lokaler i olika prisklasser och lägen för företag som behöver växa eller önskar etablera sig i Uppsala. Ansvariga: Kommunstyrelsen Plan- och byggnadsnämnden Bedömning: Kommunstyrelsen säljer mark i Östra Fyrislund enligt en ny metod där intressenter och kommunala instanser möts. Plan- och byggnadsnämnden ska ge näringslivet en bättre bild av var det finns byggbar mark på kort och längre sikt genom att visa planreserven på karta. Kommunen planerar för försäljning av mark i Librobäck och Husbyborg. Mark i Fullerö kan vara klar för försäljning under 2018.
 
Genom ökad samordning förkorta den tid det tar för nyanlända att få egen försörjning. Ansvariga: Arbetsmarknadsnämnden Bedömning: Kommunen samarbetar med bland andra Arbetsförmedlingen, Region Uppsala och närliggande kommuner som ingår i RESAM (Upplandskommuner i samverkan). Samarbetet har bland annat skapat en enklare vårdutbildning som ska fungera som ett snabbspår till bristyrket vårdbiträde. Nämnden har förstärkt språksatsningarna eftersom vissa branscher efterfrågar bättre språkkunskaper.
 
Öka andelen ungdomar som arbetar eller studerar. Ansvariga: Arbetsmarknadsnämnden Utbildningsnämnden Socialnämnden Omsorgsnämnden Bedömning: Arbetsmarknadsnämnden har kartlagt gruppen unga som varken arbetar eller studerar och vilka insatser de blir erbjudna. I september tog nämnden ställning till hur man i större omfattning ska kunna nå målgruppen och få dem att börja arbeta eller studera. Omsorgsnämnden testar en verksamhet med stöd till unga personer som har aktivitetsersättning. Syftet är att öka möjligheten till arbete/sysselsättning. Nämnden undersöker också möjligheten att anpassa vård- och stödsamordning till unga.
 
Utifrån strukturella hinder, behov av stöd och samordning samt strategiska utvecklingsområden utveckla stödet till sociala företag. Ansvariga: Arbetsmarknadsnämnden Omsorgsnämnden Socialnämnden Kulturnämnden Kommunstyrelsen Bedömning: En arbetsgrupp för sociala företag startas upp inom ramen för kommunens lokala överenskommelse med föreningslivet (LÖK). Arbetsmarknadsnämnden samordnar arbetet med att ta fram en handlingsplan med berörda nämnder som har en dialog med sociala företag och myndigheter. Nämnden har identifierat behovet av en mikrofond som kan leda till förbättrade möjligheter till finansiering, etablering och utveckling av sociala företag.
 
Fler ungdomar ska erbjudas feriearbete för att få erfarenheter, kontakter och nätverk inför kommande yrkesliv. Ansvariga: Arbetsmarknadsnämnden Bedömning: Sammanlagt har över 2 100 ungdomar feriearbetat under 2017, vilket är fler än 2016. Arbetsmarknadsnämnden arbetar med att få romska ungdomar och ungdomar i familjer med försörjningsstöd att söka sommarjobb i högre utsträckning.
 
Utveckla metod för att ställa sociala krav i upphandling. Gäller till och med 2017. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Kommunfullmäktige ska besluta om policy och riktlinjer för upphandling och inköp under hösten 2017. I riktlinjerna framgår det att sociala krav ska ingå vid upphandling.
I större utsträckning använda kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter för intern service. Ansvariga: Arbetsmarknadsnämnden
Skapa en egenförvaltad bostadssocial resurs med 2 000 bostäder med tillhörande boendekedja för prioriterade målgrupper för att minska tillfälliga och dyra boendelösningar. Ansvariga: Kommunstyrelsen Arbetsmarknadsnämnden Socialnämnden
Utveckla och starta minst ett hyresrättsprojekt i kommunen som lever upp till kraven för Boverkets investeringsstöd för produktion av hyresrätter. Ansvariga: Kommunstyrelsen Plan- och byggnadsnämnden Uppsalahem AB
Ta fram en strategisk lokalförsörjningsplan för vård och omsorg. Ansvariga: Kommunstyrelsen Socialnämnden Omsorgsnämnden Äldrenämnden
Genom innovation och nya lösningar vid byggande och förnyelse av bostäder skapa förutsättningar som bidrar till lägre boendekostnader. Ansvariga: Kommunstyrelsen Plan- och byggnadsnämnden Uppsalahem AB Uppsala Kommuns Fastighets AB
Utreda möjligheter till start av mikrofond utifrån intentionerna i Uppsala kommuns riktlinjer för stöd till sociala företag och landsbygdsprogram. Ansvariga: Kommunstyrelsen Arbetsmarknadsnämnden
Kommunen ska tillsammans med Arbetsförmedlingen genom arbetsmarknadsanställningar/åtgärder som extratjänster och traineejobb, exempelvis med gröna jobb, möjliggöra för nyanlända och personer långt från arbetsmarknaden att etablera sig i arbetslivet. Ansvariga: Arbetsmarknadsnämnden