4. Välfärd och god folkhälsa

Olika barn leka bäst

Välfärd och god folkhälsa ska bygga ett hållbart Uppsala. Att investera i barns utveckling är en av de viktigaste vägarna till social hållbarhet och minskade skillnader i hälsa och utbildning. Utifrån ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt ska klyftorna mellan människor och områden minska. God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Uppsala är en öppen, jämställd och solidarisk kommun som berikas av mångfald. Barnets bästa ska alltid sättas i första rummet. Idrott och fritidsverksamhet samt föreningslivet stärker demokratin och möjliggör möten, kunskap, upplevelser och integration. Uppsala ska vara ett bra samhälle att åldras i.

Uppdrag och uppföljning

Kopplat till varje inriktningsmål finns ett antal uppdrag som kommunens nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med. Tillsammans hjälper uppdragen oss att nå målet.

Resultat: januari–augusti 2018
Enligt plan

Kommunfullmäktiges uppdrag inom inriktningsmålet löper i de flesta fall på enligt plan och ett är färdigt. Tre uppdrag löper inte på enligt plan, vilket är ett ytterligare jämfört med i april. 

Läs mer om inriktningsmålets resultat i dokumentet Ekonomisk uppföljning per augusti och helårsprognos 2018.

Uppdraget är slutfört
Enligt plan
Inte helt enligt plan, kan vara försenat eller så har inte arbetet kommit igång.
Inte alls enligt plan, det har utgått helt eller så har arbetet avstannat.
 
I samarbete med WHO:s nätverk utveckla en äldrevänlig stad. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Arbetat med att ta fram handlingsplan för äldrevänlig stad pågår men är försenat. Planen ska beslutas av kommunfullmäktige under våren 2019 och därefter påbörjas arbetet utifrån den. Flera nämnder och bolag avvaktar vidare åtgärder till dess att handlingsplanen är färdig. Det pågår dock redan en del aktiviteter inom nämnders och bolags grunduppdrag, till exempel kartläggning av behov i lokalförsörjningsplaneringen för idrotts- och fritidslokaler, förmedling av trygghetsbostäder, teater och andra kulturaktiviteter under dagtid samt fysisk träning i anslutning till seniorluncher.
 
Med stöd av sociala investeringar särskilt stärka det förebyggande arbetet för barn och unga gällande psykisk ohälsa, ekonomisk utsatthet, skolfrånvaro samt missbruk. Ansvariga: Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden Arbetsmarknadsnämnden Socialnämnden Kulturnämnden Bedömning: Kommunen gör det möjligt att testa nya och att utveckla befintliga metoder genom sociala investeringar. Beslutade sociala investeringar syftar till att arbeta förebyggande kring skolfrånvaro, barn i missbruksfamiljer, personer med psykisk funktionsnedsättning samt områdesarbete för Gottsunda. Avtal finns med Sveriges kommuner och landsting för att stärka kommunens kompetens inom området och få stöd för granskning av ansökningar.
 
Utifrån kartläggning av levnadsvillkor och hälsa fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga. Ansvariga: Kulturnämnden Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden Arbetsmarknadsnämnden Omsorgsnämnden Socialnämnden Idrotts- och fritidsnämnden Bedömning: Den sociala kompassen används bland annat som underlag vid planering och prioritering av insatser, till exempel vid bidragshandläggningen till barns och ungas fria tid där målsättningen är att stöd till aktiviteter ska verka kompensatoriskt och minska ojämlikheten i deltagande i fritidsaktiviteter hos barn och unga. Kartläggningen ligger också till grund för planeringen av kostnadsfria lovaktiviteter. Kommunen tillämpar en modell för resursfördelning som gynnar skolor med en större utmaning utifrån socioekonomiska faktorer och arbetar för att minska skolfrånvaro. Barn och unga i familjer med försörjningsstöd ska kunna delta i fritidsaktiviteter utan kostnad. Fler ungdomar har feriearbetat under sommaren 2018 jämfört med 2017.
 
Utveckla barn- och ungas möjligheter att utöva och uppleva kultur i skolan och under den fria tiden. Bland annat genom kulturgaranti. Ansvariga: Kulturnämnden Uppsala Konsert och Kongress AB Utbildningsnämnden Uppsala stadsteater AB Bedömning: Stadsteatern arbetar långsiktigt med barn och unga som målgrupp, till exempel via samarbeten med skolor, och erbjuder ett brett utbud för att öka verksamhetens räckvidd. Uppsala konsert och kongress ökar satsningarna på kultur för barn och unga, till exempel med lovaktiviteter. En modell för kulturgaranti, där barn och unga har rätt att ta del av kultur under sin skoltid, är under framtagande. Via ett bokningssystem kommer skolor att kunna få tillgång till olika kulturaktiviteter.
 
Samverka med Region Uppsala gällande ett utvecklat föräldrastöd, tobaksfri skoltid och ökad fysisk aktivitet på jämlika villkor. Ansvariga: Idrotts- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen Socialnämnden Utbildningsnämnden Bedömning: Kommunen deltar i närvårdssamverkan med Region Uppsala och prioriterar bland annat psykisk hälsa för barn och unga. Kommunen arbetar med att öka medvetenheten om skadliga effekter av alkohol och droger och utför under hösten tillsyn på skolor för en tobaksfri skoltid. Inom skolan arbetar kommunen med utveckling av elevhälsans hälsofrämjande arbete, psykologinsatser för gymnasieelever samt erbjuder föräldrar till förskolebarn möjlighet att delta i program för föräldravägledning. För att underlätta för ökad fysisk aktivitet upplåter kommunen anläggningar för bokningsbar och spontan fysisk aktivitet.
 
Stödja det tobakspreventiva arbetet inom skolan genom att utföra tillsyn av skolgårdar och handlare. Ansvariga: Miljö- och hälsoskyddsnämnden Bedömning: Alla handlare som säljer tobak ska besökas under året. Vid besöken diskuteras vikten av ålderskontroll. Tillsyn av skolor följs upp för att säkerställa att åtgärder vidtas. Kommunen deltar också i länsstyrelsens arbetsgrupp för tobaksfri skoltid.
 
Genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunen. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Ett utbildningsmaterial finns tillgängligt. Särskilt fokus ligger på kunskapshöjning inom dialog med barn och unga samt delaktighet. Under hösten kommer en plan för det fortsatta arbetet att tas fram. En överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap har träffats med Barnombudet i Uppsala län och ett nytt barn- och ungdomsprogram där barnrättsfrågor lyfts är under framtagande.
 
Utreda förutsättningar för att säkra den allmänna dricksvattenförsörjningen i Uppsala kommun. Ansvariga: Kommunstyrelsen Uppsala Vatten och Avfall AB Bedömning: En riskanalys har genomförts och riktlinjer för markanvändning på Uppsala- och Vattholmaåsarnas tillrinningsområde är beslutade av kommunfullmäktige. Arbetet med att ta fram åtgärdsplaner, vägledning och rutiner har påbörjats. Arbetet med den strategiska vattenförsörjningsplanen för Uppsala kommun är snart färdig.
 
Stärka det kommunövergripande operativa arbetet med att motverka våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck. Ansvariga: Socialnämnden Bedömning: Arbetet förstärks med extra personal under året.
 
Inom ramen för äldrevänlig stad identifiera rekreationsstråk och tillgängliggöra parkbänkar. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Bedömning: Arbetet är påbörjat.
 
Inom ramen för äldrevänlig stad möjliggöra för civilsamhället att öka utbudet av aktiviteter för förbättrad folkhälsa bland äldre. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Liksom för uppdraget att i samarbete med WHO:s nätverk utveckla en äldrevänlig stad, inväntar flera nämnder och bolag att handlingsplanen för äldrevänlig stad ska beslutas. De som rapporterar om åtgärder skriver sällan om sådana som handlar om att möjliggöra för civilsamhället att öka utbudet av aktiviteter för förbättrad folkhälsa bland äldre. Hemvården samverkar dock med till exempel olika frivilligorganisationer och det totala utbudet av kultur för målgruppen äldre kommer att utredas.
 
Utveckla Uppsalamodellen inom mark- och exploatering för att stärka den sociala hållbarheten och arbetsmarknaden. Ansvariga: Kommunstyrelsen Arbetsmarknadsnämnden Bedömning: Nya riktlinjer för markanvisning, där frågor kring social hållbarhet och arbetsmarknad särskilt lyfts fram, har tagits fram för beslut i kommunfullmäktige. Förslaget innehåller möjligheten att ställa krav på arbetsmarknadsstödjande åtgärder med mera. Markanvisningar för en variation av boendeformer pågår bland annat i Rosendal.

För att nå målet har vi bland annat