4. Välfärd och god folkhälsa

Olika barn leka bäst

Välfärd och god folkhälsa ska bygga ett hållbart Uppsala. Att investera i flickors och pojkars utveckling är en av de viktigaste vägarna till social hållbarhet och minskade skillnader i hälsa och utbildning. Utifrån ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt ska klyftorna mellan människor och områden minska. God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Uppsala är en öppen, jämställd och solidarisk kommun som berikas av mångfald. Barnets bästa ska alltid sättas i första rummet. Idrott och fritidsverksamhet samt föreningslivet stärker demokratin och möjliggör möten, kunskap, upplevelser och integration.

Uppdrag och uppföljning

Kopplat till varje inriktningsmål finns ett antal uppdrag som kommunens nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med. Tillsammans hjälper uppdragen oss att nå målet.

Resultat: maj–augusti 2017
Enligt plan

Arbetet med uppdragen löper på enligt plan för de flesta nämnder. Alla bolagsstyrelser bidrar eller kommer att kunna bidra till att vi når inriktningsmålet om välfärd och god folkhälsa.

Indikatorerna visar att invånarna i Uppsala har en bättre hälsa än invånare i jämförbara kommuner. Kommunstyrelsen har kartlagt skillnader i levnadsvillkor och hälsa i kommunen. Kartläggningen ska fungera som underlag när vi planerar och prioriterar kommande insatser. Nämnderna har arbetat förebyggande med bland annat barn och ungdomar i familjer med långvarigt försörjningsstöd, erbjudit alla elever i årskurs 9 feriearbete och arbetat för att öka elevers skolnärvaro.

Uppdraget är slutfört
Enligt plan
Inte helt enligt plan, kan vara försenat eller så har inte arbetet kommit igång.
Inte alls enligt plan, det har utgått helt eller så har arbetet avstannat.
 
Implementera handlingsplan för WHO:s äldrevänlig stad. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Arbetet går enligt plan för 9 av 12 nämnder. 7 av 13 bolagsstyrelser har tagit sig an uppdraget, Fyrishov bedriver exempelvis äldreanpassad idrott. Äldrenämnden har genomfört medborgardialoger i 14 olika områden i Uppsala. Idrotts- och fritidsnämnden har kartlagt behov kopplade till idrotts- och fritidsanläggningar. Handlingsplanen för äldrevänlig stad beräknas bli klar under våren 2018.
 
Ta fram ett ramverk för styrdokument inom social hållbarhet i syfte att skapa en gemensam struktur och samstämmighet för de olika programmen och planerna inom området. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Kommunstyrelsen har planerat arbetet som genomförs under året och redovisas i slutet av 2017.
 
Stärka det förebyggande arbetet genom sociala investeringar. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Arbetet går enligt plan för 9 av 12 nämnder. 9 av 13 bolagsstyrelser arbetar med uppdraget. Arbetsmarknadsnämnden erbjuder alla elever i årskurs 9 feriearbete och omsorgsnämnden stödjer personer med psykisk funktionsnedsättning så att de kan fullfölja sina studier och i förlängningen kunna få ett vanligt arbete. Idrotts- och fritidsnämnden har tillsammans med utbildningsnämnden gjort en projektplan om mer fysisk aktivitet i skolan. Stadsteatern vänder sig till ungdomar med en gemensam upplevelse av att befinna sig utanför samhället. UKK har erbjudit kostnadsfritt dagkollo med inriktning på kultur och vetenskap.
 
Fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga. Ansvariga: Kommunstyrelsen Arbetsmarknadsnämnden Omsorgsnämnden Socialnämnden Utbildningsnämnden Kulturnämnden Idrotts- och fritidsnämnden Bedömning: Arbetet går enligt plan för alla nämnder. Utbildningsnämnden arbetar med elevers skolnärvaro, utveckling av öppna förskolor inom ramen för familjecentraler och program för föräldravägledning inom förskolan. Arbetsmarknadsnämnden arbetar förebyggande med ungdomar och barn som finns i familjer med långvarigt försörjningsstöd och har ansökt om medel hos ESF för att fortsätta arbetet. Kulturnämnden rapporterar att kulturcentrumverksamheten som finns i olika stadsdelar fyller en viktig funktion i det främjande och förebyggande arbetet riktat till barn och unga. Nämnden genomför en mängd skollovsaktiviteter på bland annat biblioteken som bidrar till en meningsfull fritid för barn och unga. Kommunstyrelsen har kartlagt skillnader i levnadsvillkor och hälsa mellan kommunens olika stadsdelar och bygder. Kartläggningen ska användas som underlag vid planering och prioritering av insatser.
 
Utveckla barn- och ungas möjligheter att utöva och uppleva kultur i skolan och under den fria tiden. Bland annat genom kulturell allemansrätt/kulturgaranti. Ansvariga: Kulturnämnden Utbildningsnämnden Bedömning: Kultur- och utbildningsnämnderna samarbetar om en modell för kulturgaranti för barn och unga. Kulturnämnden har kartlagt tillgången till professionell kultur i förskola och skola och utbildningsnämnden deltar i den nationella satsningen Skapande skola.
 
Utifrån framtagen ECCAR-handlingsplan stärka kommunens engagemang mot rasism och diskriminering. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: I samverkan med flera organisationer arrangerar kommunen ett Framtidskonvent på FN-dagen om att motverka rasism och näthat. Kommunens ansökan om värdskap för MR-dagarna 2020 har beviljats. Intresset för kommunens egen HBTQ-diplomering är mycket stort och vi utbildar våra verksamheter löpande.
 
Samverka med Region gällande ett utvecklat föräldrastöd, tobaksfri skoltid och ökad fysisk aktivitet på jämlika villkor. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Under hösten ska kommunstyrelsen göra en tillsyn av tobaksförekomst på högstadie- och gymnasieskolor. Kommunens föräldrastöd bedrivs av utbildningsnämnden och socialnämnden och nämnderna arbetar med detta på flera sätt.
 
Stödja det tobakspreventiva arbetet inom skolan genom att utföra tillsyn av skolgårdar och handlare. Ansvariga: Miljö- och hälsoskyddsnämnden Bedömning: Miljö- och hälsoskyddsnämnden gör tillsyn på skolor och hos handlare och arbetar med information och rådgivning.
 
Utveckla trafiksäkerhetsarbetet kring förskolor och skolor. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Utbildningsnämnden Bedömning: Nämnderna informerar om vilket stöd som finns för att utveckla trafiksäkerhet vid förskolor och skolor. De har också inventerat skolvägar runt skolor med klasser F-4 i Uppsala tätort, vilket har resulterat i en rapport per skola. Skolorna är inbjudna till dialog kring ämnet trafiksäkerhet i skolans närhet. Alla skolor har fått konkreta exempel på hur trafiksäkerheten kan förbättrats från stadsbyggnadsförvaltningen. Utbildningsnämnden är färdiga med uppdraget.