4. Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet

Olika barn leka bäst

Välfärd och god folkhälsa ska bygga ett hållbart Uppsala. Att investera i barns utveckling är en av de viktigaste vägarna till social hållbarhet och minskade skillnader i hälsa och utbildning. Barnets bästa ska alltid sättas i första rummet. Idrott och fritidsverksamhet samt föreningslivet stärker demokratin och möjliggör möten, kunskap, upplevelser och integration. I Uppsala är vi tydliga med vilka värderingar och normer som gäller i en demokrati. Uppsala är en öppen, jämställd och solidarisk kommun som berikas av mångfald och tar ansvar för en bra integration. Integrationen ska bli snabb och jämställd. Näringslivet i Uppsala är en naturlig partner för att förbättra integration och möjliggöra nyanländas inträde på arbetsmarknaden. Utifrån ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt ska klyftorna mellan människor och områden minska. God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. En god fysisk och psykisk hälsa är väsentlig för alla aspekter i livet. Orsakerna till den ökande psykiska ohälsan är komplexa och Uppsala arbetar och samverkar för att utveckla insatser och nya lösningar som främjar psykisk hälsa och åstadkomma en god och jämlik vård. Uppsala ska vara ett bra samhälle att åldras i. Uppsala kommun ska jobba för att förbättra folkhälsan och se till att fler äldre klarar sig längre på egen hand. Äldres erfarenheter och kunskaper ska tas tillvara. Aktivt arbete för att motverka åldersdiskriminering och digitalt utanförskap, bryta ofrivillig ensamhet och öka de äldres egenmakt gör att äldre har möjlighet att leva ett gott liv, i trygghet och oberoende. Idrott, fritid och kultur utgör en starkt bidragande faktor för folkhälsa och livskvalitet.

Uppdrag och uppföljning

Kopplat till varje inriktningsmål finns ett antal uppdrag som kommunens nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med. Tillsammans hjälper uppdragen oss att nå målet.

Resultat: januari–april 2019
Enligt plan

Kommunfullmäktiges uppdrag inom inriktningsmålet löper på enligt plan. 

Läs en fördjupning av inriktningsmålets resultat i den senaste ekonomiska uppföljningen.

Uppdraget är slutfört
Enligt plan
Inte helt enligt plan, kan vara försenat eller så har inte arbetet kommit igång.
Inte alls enligt plan, det har utgått helt eller så har arbetet avstannat.
 
Utveckla en äldrevänlig kommun inom ramen för WHO:s nätverk. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Arbetat med att ta fram handlingsplan för äldrevänlig stad pågår men är försenat. Planen ska beslutas av kommunfullmäktige under hösten 2019 och därefter påbörjas arbetet utifrån den. Flera nämnder och bolag avvaktar vidare åtgärder till dess att handlingsplanen är färdig. Det pågår dock redan en del aktiviteter inom nämnders och bolags grunduppdrag, till exempel kartläggning av behov i lokalförsörjningsplaneringen för idrotts- och fritidslokaler, förmedling av trygghetsbostäder, teater och andra kulturaktiviteter under dagtid samt fysisk träning i anslutning till seniorluncher.
 
Med stöd av sociala investeringar särskilt stärka det förebyggande arbetet för barn och unga gällande psykisk ohälsa, ekonomisk utsatthet, skolfrånvaro samt missbruk. Ansvariga: Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden Arbetsmarknadsnämnden Socialnämnden Kulturnämnden Bedömning: Kommunen gör det möjligt att testa nya och att utveckla befintliga metoder genom sociala investeringar. Beslutade sociala investeringar syftar till att arbeta förebyggande kring skolfrånvaro, barn i missbruksfamiljer, personer med psykisk funktionsnedsättning samt områdesarbete för Gottsunda. Avtal finns med Sveriges kommuner och landsting för att stärka kommunens kompetens inom området och få stöd för granskning av ansökningar. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen.
 
Fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga, bland annat genom att utöka Uppsala ungdomsjours arbete mot barn i lägre åldrar. Ansvariga: Kulturnämnden Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden Arbetsmarknadsnämnden Omsorgsnämnden Socialnämnden Idrotts- och fritidsnämnden Bedömning: Den sociala kompassen används bland annat som underlag vid planering och prioritering av insatser, till exempel vid bidragshandläggningen till barns och ungas fria tid där målsättningen är att stöd till aktiviteter ska verka kompensatoriskt och minska ojämlikheten i deltagande i fritidsaktiviteter hos barn och unga. Kartläggningen ligger också till grund för planeringen av kostnadsfria lovaktiviteter. Kommunen tillämpar en modell för resursfördelning som gynnar skolor med en större utmaning utifrån socioekonomiska faktorer och arbetar för att minska skolfrånvaro. Barn och unga i familjer med försörjningsstöd ska kunna delta i fritidsaktiviteter utan kostnad. Fler ungdomar har feriearbetat under sommaren 2018 jämfört med 2017.
 
Utveckla barn- och ungas möjligheter att utöva och uppleva kultur och natur i skolan och under den fria tiden. Bland annat genom kultur- och naturgaranti. Ansvariga: Kulturnämnden Uppsala Konsert och Kongress AB Utbildningsnämnden Uppsala stadsteater AB Bedömning: Stadsteatern arbetar långsiktigt med barn och unga som målgrupp, till exempel via samarbeten med skolor, och erbjuder ett brett utbud för att öka verksamhetens räckvidd. Uppsala konsert och kongress ökar satsningarna på kultur för barn och unga, till exempel med lovaktiviteter. En modell för kulturgaranti, där barn och unga har rätt att ta del av kultur under sin skoltid, är under framtagande. Via ett bokningssystem kommer skolor att kunna få tillgång till olika kulturaktiviteter.
 
Stärka det förebyggande arbetet mot ungdomars bruk av alkohol, spel, narkotika och andra droger samt utveckla samverkan med Region Uppsala och polismyndigheten kring barn och ungdomar med missbruksproblem. Ansvariga: Utbildningsnämnden Socialnämnden Kulturnämnden Bedömning: Kommunen deltar i närvårdssamverkan med Region Uppsala och prioriterar bland annat psykisk hälsa för barn och unga. Kommunen arbetar med att öka medvetenheten om skadliga effekter av alkohol och droger och utför under hösten tillsyn på skolor för en tobaksfri skoltid. Inom skolan arbetar kommunen med utveckling av elevhälsans hälsofrämjande arbete, psykologinsatser för gymnasieelever samt erbjuder föräldrar till förskolebarn möjlighet att delta i program för föräldravägledning. För att underlätta för ökad fysisk aktivitet upplåter kommunen anläggningar för bokningsbar och spontan fysisk aktivitet.
 
Stödja det tobakspreventiva arbetet inom skolan genom att utföra tillsyn av skolgårdar och handlare. Ansvariga: Miljö- och hälsoskyddsnämnden Bedömning: Alla handlare som säljer tobak ska besökas under året. Vid besöken diskuteras vikten av ålderskontroll. Tillsyn av skolor följs upp för att säkerställa att åtgärder vidtas. Kommunen deltar också i länsstyrelsens arbetsgrupp för tobaksfri skoltid. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen.
 
Öka kännedomen och medvetenheten om barns rättigheter genom att genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunens verksamheter. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Ett utbildningsmaterial finns tillgängligt. Särskilt fokus ligger på kunskapshöjning inom dialog med barn och unga samt delaktighet. Under hösten kommer en plan för det fortsatta arbetet att tas fram. En överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap har träffats med Barnombudet i Uppsala län och ett nytt barn- och ungdomsprogram där barnrättsfrågor lyfts är under framtagande.
 
Utreda förutsättningar för att säkra den allmänna dricksvattenförsörjningen i Uppsala kommun. Ansvariga: Kommunstyrelsen Uppsala Vatten och Avfall AB Bedömning: En riskanalys har genomförts och riktlinjer för markanvändning på Uppsala- och Vattholmaåsarnas tillrinningsområde är beslutade av kommunfullmäktige. Arbetet med att ta fram åtgärdsplaner, vägledning och rutiner har påbörjats. Arbetet med den strategiska vattenförsörjningsplanen för Uppsala kommun är snart färdig.
 
Intensifiera arbetet med att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Ansvariga: Utbildningsnämnden Omsorgsnämnden Socialnämnden Kulturnämnden Bedömning: Arbetet förstärks med extra personal under året.
 
Inom ramen för äldrevänlig stad identifiera rekreationsstråk och tillgängliggöra parkbänkar. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Bedömning: Arbetet är påbörjat. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen. Under 2019 pågår ett arbete med att komplettera identifierade promenadstråk med fler bänkar och sittplatser.
 
Inom ramen för äldrevänlig stad möjliggöra för civilsamhället att öka utbudet av aktiviteter för förbättrad folkhälsa bland äldre. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Liksom för uppdraget att i samarbete med WHO:s nätverk utveckla en äldrevänlig stad, inväntar flera nämnder och bolag att handlingsplanen för äldrevänlig stad ska beslutas. De som rapporterar om åtgärder skriver sällan om sådana som handlar om att möjliggöra för civilsamhället att öka utbudet av aktiviteter för förbättrad folkhälsa bland äldre. Hemvården samverkar dock med till exempel olika frivilligorganisationer och det totala utbudet av kultur för målgruppen äldre kommer att utredas. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen.
 
Utveckla Uppsalamodellen inom mark- och exploatering för att stärka den sociala hållbarheten och arbetsmarknaden. Ansvariga: Kommunstyrelsen Arbetsmarknadsnämnden Bedömning: Nya riktlinjer för markanvisning, där frågor kring social hållbarhet och arbetsmarknad särskilt lyfts fram, har tagits fram för beslut i kommunfullmäktige. Förslaget innehåller möjligheten att ställa krav på arbetsmarknadsstödjande åtgärder med mera. Markanvisningar för en variation av boendeformer pågår bland annat i Rosendal.
Ta fram handlingsplan i syfte att förbättra ungas psykiska hälsa samt stärka samordningen mellan Uppsala kommun, Region Uppsala och Upplandsstiftelsen. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Ta fram en handlingsplan för snabbare etablering samt bättre och jämställd integration. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Arbeta för att öka andelen som går och cyklar till förskola, skola och fritidsaktiviteter i vardagen. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Utbildningsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Samarbeta med Uppsalas föreningsliv för att erbjuda sportis och kulturis som ett komplement till fritids. (IFN, UBN och KTN) Ansvariga: Idrotts- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Kulturnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Utreda möjligheten för fler fritidsbanker och ett parasportotek. Ansvariga: Idrotts- och fritidsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Utveckla det förbyggande arbetet för att främja psykisk hälsa. Ansvariga: Äldrenämnden Kulturnämnden Arbetsmarknadsnämnden Omsorgsnämnden Socialnämnden Idrotts- och fritidsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.

För att nå målet har vi bland annat