3. Växa smart och hållbart

På väg mot ett klimatpositivt 2050

När Uppsala växer skapas nya möjligheter för ekonomisk tillväxt samtidigt som sociala klyftor minskar och ekosystem ska bevaras och stärkas. Den hållbara stads- och landsbygdsutvecklingen säkerställer likvärdig tillgång till boende, kommunikationer, samhällsservice och offentliga platser. Uppsala kommun ska vara en av landets bästa landsbygdkommuner. Ett starkt områdesarbete förebygger och förhindrar social oro. Uppsala ska vara i framkant i miljö- och klimatomställningen samt förbättra beredskapen för ett förändrat klimat. Det ställer krav på kraftfulla insatser inom bland annat transporter, byggande, energi och livsmedel. Uppsala ska bli Sveriges bästa cykelstad. Det egna markinnehavet ska säkra en långsiktig stads- och landsbygdsutveckling som tar hänsyn till rekreation, biologisk mångfald och vattenresurser. Vid eventuell exploatering av värdefull natur och åkermark bör det kompenseras genom exempelvis naturvårdsinsatser i andra områden. Uppsalas vatten, naturområden och parker håller hög kvalitet och finns nära invånarna.

Uppdrag och uppföljning

Kopplat till varje inriktningsmål finns ett antal uppdrag som kommunens nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med. Tillsammans hjälper uppdragen oss att nå målet.

Resultat: maj–augusti 2017
Enligt plan

Arbetet löper på enligt plan för de flesta nämnder och bolagsstyrelser. Alla utom äldrenämnden och två bolagsstyrelser rapporterar att de gör det som behövs för att vi ska nå inriktningsmålet. Det är en nämnd färre än vid förra uppföljningen. Äldrenämnden rapporterar att de kommer att kunna bidra till målet men att de behöver göra men att de behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan. Nämnden menar att ytterligare ansträngningar behövs för att utveckla samarbetet med de nämnder som arbetar med samhällsbyggnad i plan- och planeringsfrågor.

Indikatorerna visar att resorna inom kommunen blir mer miljövänliga och att utsläppen av växthusgaser minskar över tid, både totalt och per invånare. I kommunens organisation ökar också andelen bilar som går på förnybar energi. Våra verksamheter har också blivit mer effektiva i sin användning av energi för el och uppvärmning, och mängden solenergi har ökat under de senaste åren. Andelen ekologiska livsmedel inom kommunala verksamheter har också ökat stadigt. Nästan 50 procent av all mat som produceras i kommunens regi är ekologisk.

Uppdraget är slutfört
Enligt plan
Inte helt enligt plan, kan vara försenat eller så har inte arbetet kommit igång.
Inte alls enligt plan, det har utgått helt eller så har arbetet avstannat.
 
Utifrån den sociala kompassen fortsätta utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Arbetet går enligt plan för alla nämnder och för 10 av 13 bolagsstyrelser. Kommunstyrelsen har värderat befintliga och blivande stadsbyggnadsprojekt och gjort en prioriteringsordning. Flera nämnder arbetar med sociala konsekvensanalyser för att få in sociala behov i den fysiska planeringen. Parkeringsbolaget arbetar aktivt i planeringsprocessen i de större utvecklingsområdena och i innerstaden för att kunna bygga smarta och hållbara parkeringslösningar. Kommunstyrelsen har också beslutat om en trafikstrategi och flera nämnder deltar i ett aktivt arbete för att utveckla landsbygden både utifrån ett näringslivs- och ett invånarperspektiv.
 
Utveckla strategin för markförvärvning. Ansvariga: Kommunstyrelsen Plan- och byggnadsnämnden Bedömning: Kommunstyrelsen arbetar med en strategi för inköp av mark och ska ta fram en prissättningsmodell. Kommunen utvecklar också samverkan med näringsliv och fastighetsägare. Alla fem berörda bolagsstyrelser är färdiga eller kommer att bli färdiga med uppdraget under 2017.
 
Stärk arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Arbetet går enligt plan för 11 av 13 nämnder (en nämnd mer än vid förra uppföljningen i april) och för 12 av 13 bolagsstyrelser. Arbetsmarknadsnämnden undviker att erbjuda boende i utsatta områden till nyanlända, eftersom det ger sämre förutsättningar för att läsa sig språket och etablera sig i samhället. Flera nämnder och bolagsstyrelser samverkar för ett socialt hållbart Gottsunda. Till exempel har Uppsalahem startat ett projekt tillsammans med Hyresgästföreningen för att öka tryggheten för hyresgästerna i området. Kulturnämnden ska öka närvaron av vuxna i Sävja kulturcentrum och fortsätta utveckla sätt för att nå unga nyanlända och asylsökande. Socialnämnden har förstärkt med en uppsökande resurs för socialt utsatta EU-migranter, med fokus på barnens situation. Kommunstyrelsen ska genomföra en stor områdesundersökning under hösten för att kartlägga otrygga platser.
 
Ta fram en lokalförsörjningsplan för räddningstjänsten. Gäller till och med 2017. Ansvariga: Kommunstyrelsen Räddningsnämnden Bedömning: Arbetet är försenat, men en lokalförsörjningsplan för räddningstjänsten håller på att tas fram i samarbete med samarbetskommunerna Tierp och Östhammar.
 
Öka återanvändning och återvinning genom förbättrade och enklare möjligheter för invånare att källsortera. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Arbetet går enligt plan för 10 av 13 nämnder (en mer än vid förra uppföljningen i april) och för alla bolagsstyrelser. Utbildningsnämnden rapporterar att 13 skolor har lämnat bidrag till tävlingen Sopkampen. Nämnden arbetar för att göra tävlingen ännu mer attraktiv. Gatu- och samhällsmiljönämnden har börjat samarbeta med Pantamera och ska testa möjligheten att återanvända halkbekämpningsgruset. Kommunstyrelsen ställer krav i markanvisningar som stöder beteendeförändringar kring återvinning. Socialnämnden ska börja arbeta med en kartläggning och samordning av miljö- och klimatfrågor.
 
Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Arbetet går enligt plan för 11 av 13 nämnder och för alla bolagsstyrelser. Energikartläggningen av hela kommunen är klar och kommunstyrelsen arbetar med att ta fram ett energiprogram. Kommunen har infört nya kriterier för energieffektivitet i markanvisnings¬tävlingar. Flera nämnder lyfter fram att de ställer krav på energieffektivisering i samband med upphandling eller lokalanskaffning, men också att de arbetar med energiförbättrande åtgärder i redan befintlig verksamhet. Fyrishov uppger att deras energiförbrukning är så gott som fossilfri. Fastighetsförvaltningsbolaget arbetar kontinuerligt med att öka andelen egenproducerad förnybar energi i sina fastigheter.
 
Vid upphandling av särskilda kollektivtrafiken ska krav ställas på att fordonen använder lokalt producerad biogas eller andra lokala drivmedel som uppfyller gällande hållbarhetskriterier. Ansvariga: Kommunstyrelsen Gatu- och samhällsmiljönämnden Bedömning: På grund av andra prioriteringar hos den berörda verksamheten har kommunstyrelsen inte hunnit påbörja arbetet än. Gatu- och samhällsmiljönämnden uppger att uppdraget ska påbörjas vid nästa upphandling.
 
Samordna den särskilda kollektivtrafiken. Gäller till och med 2017. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Omsorgsnämnden Utbildningsnämnden Bedömning: Omsorgs-, gatu- och samhällsmiljö-, och utbildningsnämnden har bildat en styrgrupp för att samordna den särskilda kollektivtrafiken.
 
Ta fram en strategisk plan för att växla till ekologisk mat och öka andelen närodlade råvaror i kommunens verksamhet. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Arbetet går enligt plan för 5 av 6 nämnder. Kommunstyrelsen samverkar kring stärkt lokal och ekologisk livsmedelsproduktion och för dialog med möjliga livsmedelsleverantörer inför kommande livsmedelsupphandlingar. Handlingsplanen för ekologisk mat utvecklas för att öka andelen närproducerade råvaror. Kulturnämnden och utbildningsnämnden rapporterar att de är färdiga med uppdraget, eftersom det finns en plan för den fortsatta utvecklingen av en ökad andel närodlad och ekologisk mat.
 
Utred för- och nackdelar med att låta andra aktörer investera, bygga och drifta lokaler. Gäller till och med 2017. Ansvariga: Kommunstyrelsen Idrotts- och fritidsnämnden Kulturnämnden Utbildningsnämnden Uppsalahem AB Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter Uppsala kommuns Industrihus AB Uppsala Kommun Skolfastigheter AB Uppsala Kommuns Fastighets AB Bedömning: Kommunstyrelsen arbetar med att ta fram ett funktionsprogram för skollokaler i samarbete med gatu- och samhällsmiljönämnden och utbildningsnämnden. Gatu- och samhällsmiljönämnden utreder möjligheten att låta andra investera, bygga och sköta driften av idrottsanläggningar. Kulturnämnden hanterar uppdraget i nämndens planer för lokalförsörjning och infrastruktur inom kultur- och fritidsområdet. Alla berörda bolagsstyrelser utom Uppsalahem rapporterar att de kommer att bli klara med uppdraget under 2017. De kan inte genomföra uppdraget eftersom lokaler enbart byggs som komplement till bostäderna.
 
Samordna vinterväghållningen med fokus på stadens ytterområden och kransorter. Gäller till och med 2017. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Uppsala Kommun Skolfastigheter AB Uppsala kommuns Industrihus AB Uppsala Parkerings AB Uppsalahem AB Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter Bedömning: Gatu- och samhällsmiljönämnden har börjat samordna arbetet med vinterväghållning och övrig markskötsel. En gemensam upphandling startar under hösten. Alla involverade bolagsstyrelser rapporterar att arbetet kommer att bli klart under 2017.
 
Utveckla och samordna drift och underhåll av skolgårdar. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Utbildningsnämnden Uppsala Kommun Skolfastigheter AB Arbetsmarknadsnämnden Bedömning: Utbildningsnämnden är färdiga med uppdraget. Nämnden har ett lokalprogram för utemiljö som bland annat tar hänsyn till elevers behov. Gatu- och samhällsmiljönämnden uppger att de har en gemensam målbild. Skolfastigheter kommer att bli klara med uppdraget 2017.
 
Inom ramen för klimatprotokollet tillsammans med näringslivet, universiteten och organisationer utveckla arbetet för att nå klimatmålen fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Arbetet går enligt plan för 11 av 12 nämnder och 12 av 13 bolagsstyrelser. Arbetsmarknadsnämnden har tagit fram mätvärden för miljöarbetet som de kan använda när de följer upp sin verksamhetsplan. Utbildningsnämnden arbetar med energieffektivitet, ekologisk mat och ökad återvinning. Kommunstyrelsen tar fram en handlingsplan för de långsiktiga kommungeografiska klimatmålen. För att främja en hållbar arbetspendling har kommunstyrelsen arbetat för att få fyra järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm. Flera verksamheter arbetar för att drift och upphandlad verksamhet ska vara mer miljövänlig. Kommunens personbilar och lätta lastbilar byts successivt ut till fossilbränslefria alternativ.
 
Ta fram program för klimatanpassning. Gäller till och med 2017. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Kommunstyrelsen beslutar om ett program för klimatanpassning kring årsskiftet och ska börja implementera det under 2018.
 
Påskynda och effektivisera utbyggnaden av bredband på landsbygden. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Kommunstyrelsen arbetar med ett reviderat bredbandsprogram som kommunfullmäktige ska besluta om hösten 2017. Programmet ska göra det lättare för invånarna att följa utvecklingen av bredbandsutbyggnaden och få tips och råd för hur man kan installera fiber. Kommunstyrelsen ska tillsammans med de kommunala bolagen se över en prissättningsmodell för användningen av kommunal mark.
Utveckla Uppsala till en Smart stad där innovationer, digitalisering och miljö- och klimatdrivet arbete skapar möjligheter att möta samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag
Följa upp trädinventeringen, plantera fler träd och förbättra förutsättningarna för trädplantering i täta stadsmiljöer. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden
Utveckla arbetet med klimatanpassning genom samverkan med fastighetsägare. Ansvariga: Kommunstyrelsen
I samverkan med Region Uppsala verka för att utbyggnad av fyra spår Uppsala-Arlanda-Stockholm kan påbörjas före 2029. Ansvariga: Kommunstyrelsen
Se över hur man kan lösa byggnation av parkeringsanläggningar med lokaler i markplan för andra ändamål än parkeringsverksamheten. Ansvariga: Kommunstyrelsen Uppsala Parkerings AB
Utveckla den strategiska planeringen för ökad jämlikhet och minskad segregation utifrån kartläggning av levnadsvillkor och hälsa. Ansvariga: Kommunstyrelsen Gatu- och samhällsmiljönämnden Plan- och byggnadsnämnden Uppsalahem AB Uppsala Kommuns Fastighets AB
Modernisera naturvårdsarbetet genom att ta fram digitaliserade och lättanvända verktyg för att bevara, stärka och utveckla naturvärden och grön infrastruktur. Ansvariga: Kommunstyrelsen Gatu- och samhällsmiljönämnden Plan- och byggnadsnämnden
Utveckla en modell för kompensations- och förstärkningsåtgärder av ekosystemtjänster och biologisk mångfald i den växande staden. Ansvariga: Kommunstyrelsen Gatu- och samhällsmiljönämnden Plan- och byggnadsnämnden
Ta tillvara erfarenheterna från stadsodlingsåret för att utveckla stadsodling och ”placemaking”. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden

För att nå målet har vi bland annat