3. Växa smart och hållbart

På väg mot ett klimatpositivt 2050

När Uppsala växer skapas nya möjligheter för ekonomisk tillväxt samtidigt som sociala klyftor minskar och ekosystem ska bevaras och stärkas. Den hållbara stads- och landsbygdsutvecklingen säkerställer likvärdig tillgång till boende, kommunikationer, samhällsservice och offentliga platser. Uppsala kommun ska vara en av landets bästa landsbygdkommuner. Ett starkt områdesarbete förebygger och förhindrar social oro. Uppsala ska vara i framkant i miljö- och klimatomställningen samt förbättra beredskapen för ett förändrat klimat. Det ställer krav på kraftfulla insatser inom bland annat transporter, byggande, energi och livsmedel. Uppsala ska bli Sveriges bästa cykelstad. Det egna markinnehavet ska säkra en långsiktig stads- och landsbygdsutveckling som tar hänsyn till rekreation, biologisk mångfald och vattenresurser. Vid eventuell exploatering av värdefull natur och åkermark bör det kompenseras genom exempelvis naturvårdsinsatser i andra områden. Uppsalas vatten, naturområden och parker håller hög kvalitet och finns nära invånarna.

Uppdrag och uppföljning

Kopplat till varje inriktningsmål finns ett antal uppdrag som kommunens nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med. Tillsammans hjälper uppdragen oss att nå målet.

Resultat: mars–april 2018
Enligt plan

FN har som mål att väsentligen öka andelen förnybar energi och att fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller energieffektivitet till år 2030. För Sveriges del är transportsektorn den stora utmaningen kring förnybar energi. I Uppsala är målsättningen att vara fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050. 

De flesta av bolagen arbetar mycket aktivt med energieffektiviseringar. Kommunen använder i allt högre grad fossilfria fordon. Andelen fossilfria bränslen som tankas i kommunens fordon har sedan årsskiftet stigit från 35 till 42 procent. 

Utsläppen av växthusgaser per invånare är fortfarande för höga. Det finns ett påtagligt gap mellan fullmäktiges målsättning på 4,6 ton per invånare år 2020 och 5,9 ton per invånare som är den senaste uppgiften från 2016. Behovet av fortsatt styrning inom området är därför stort.

Andelen ekologiska livsmedel i kommunens egen verksamhet ökar stadigt och uppgår under första delen av 2018 till 44 procent.

Läs mer om inriktningsmålets resultat i dokumentet Ekonomisk uppföljning mars och verksamhetsuppföljning april 2018.

Uppdraget är slutfört
Enligt plan
Inte helt enligt plan, kan vara försenat eller så har inte arbetet kommit igång.
Inte alls enligt plan, det har utgått helt eller så har arbetet avstannat.
 
Utifrån den sociala kompassen fortsätt utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Uppdraget fick en något förändrad lydelse 2018 med en starkare betoning på den sociala kompassen, det vill säga den socioekonomiska kartläggning kommunen genomförde 2017. Kommunen samordnar insatser på landsbygden kring bland annat pendlarparkeringar och boenden för äldre utanför Uppsala stad. Landsbygdsmässan i april 2018 hade störst fokus på byggande i prioriterade tätorter utanför staden. Direktiv för arbeten med program för Stabby och Flogsta och fördjupad översiktsplan för sydöstra stadsdelarna tas upp för beslut i maj 2018. Flera nämnder och bolag samverkar kring utvecklingen av Gottsunda och Valsätra, exempelvis med att etablera vuxenutbildning, förbättra utbudet av mötesplatser och öka tryggheten i området. Processen för detaljplaner fortsätter att utvecklas för att öka samordningen och än mer fånga upp hållbarhetsperspektiv. Den sociala kompassen används bland annat som underlag för satsningar inom kultur- och fritidsområdet. En uppdatering av den sociala kompassen kommer att förstärka äldreperspektivet.
 
Utveckla strategin för markförvärvning. Ansvariga: Kommunstyrelsen Plan- och byggnadsnämnden Bedömning: I det fortsatta arbetet med strategin har kommunen tagit fram en karta som visar fastigheter som är intressanta för kommunen att köpa. Under 2019 ska strategin vara klar och därefter löpnade revideras. Flera bolag efterlyser en bättre samverkan med kommunstyrelsens verksamheter för mark och exploatering. Uppsala kommuns Fastighets AB efterlyser gemensamma krav vid köp och försäljning av mark för hela kommunkoncernen. Uppsalahem har initierat en samverkansdialog med kommunstyrelsens verksamheter för att öka enhetligheten i markanvisningsprocessen.
 
Stärk arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Uppdraget fick en något förändrad lydelse 2018 med en starkare betoning på att öka tryggheten i kommunen. Kommunen arbetar både med insatser som är riktade mot geografiska områden och med insatser för särskilda målgrupper. Handlingsplanen för Gottsunda och Valsätra, insatser för en mer blandad bebyggelse, fortsatt utveckling av kulturcentra, språk- och hälsofrämjande insatser för kvinnor, interreligiöst samtalsforum och insatser för att öka medvetenheten kring våld och hedersförtryck är några exempel på detta. Flera nära partnerskap och relationer till föreningslivet bidrar till att öka tryggheten. Under året kommer delar av föreningslivet att erbjudas utbildning i jämställdhet och normkritiska arbetssätt.
 
Ta fram en lokalförsörjningsplan för räddningstjänsten. Ansvariga: Kommunstyrelsen Räddningsnämnden Bedömning: En lokalförsörjningsplan för räddningstjänsten har enligt räddningsnämnden tagits fram under året. Kommunstyrelsen rapporterar att uppdraget är försenat och att det i fortsättningen fångas upp av kommunstyrelsens arbete med att utveckla lokalförsörjningsprocessen i stort.
 
Öka återanvändning och återvinning genom förbättrade och enklare möjligheter för invånare att källsortera. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Uppdraget fick en något förändrad lydelse 2018 med en starkare betoning på att förenkla källsorteringen för kommunens invånare. Det finns idag återvinningscentraler i samtliga kranstätorter utom Knutby . I Knutby ska anläggningen placeras på en upprustad pendlarparkering men bygglov har överklagats, men beslut i ärendet förväntas komma i maj. Uppsala Vatten och Avfall genomför tester med insamling från sopkärl med flerfack för källsortering i hushållen. Återbruket har ökat sina öppettider och genom Pumphusets nya utställning kan barn och unga lära sig om dricksvatten, återanvändning och återvinning. I ”Sopkampen” kan alla barn och elever i Uppsalas förskolor, skolor och fritidshem bidra till Uppsala kommuns mål om minskat matsvinn, minskad nedskräpning och bättre sopsortering. Kommunen eftersträvar återvinning även för egen del. Genom utveckling av teknik för anläggning och drift av konstgräsplaner kan uttjänt konstgräs användas på nya ytor för spontanidrott. Andra större exempel handlar om att stenmaterial och massor återanvänds i infrastrukturprojekt och att det pågår försök med att rena och återanvända halkbekämpningsgrus.
 
Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Uppdraget fick en något förändrad lydelse 2018 med en starkare betoning på energisparande. Förslag på nytt energiprogram kommer att behandlas i maj 2018. Förslaget innehåller även en utvecklingsplan för energidistribution och konkretiserar arbetet med att skapa förutsättningar för nya samordnade lösningar för samhällstekniska försörjningsystem. Flera av kommunens anläggningar, till exempel Fyrishov och Gränby ishall, har egna solcellsanläggningar och ytterligare anläggningar planeras. De flesta av bolagen arbetar mycket aktivt med energieffektiviseringar. Exempelvis har Uppsala Vatten och Avfall minskat sin energiförbrukning med 12 procent de senaste fem åren, trots befolkningstillväxt. Nämnderna ställer krav på energieffektivitet i de lokaler deras verksamheter använder. Vid investeringsstöd till föreningar prioriteras miljöåtgärder och vid markanvisningstävlingar är energieffektivitet ett kriterium. Allt eftersom gamla avtal går ut fasar kommunen ut fordon som drivs med fossila bränslen. Äldrenämnden har inte nått lika långt som den planerat när det gäller att påverka privata utförare att bli mer energieffektiva.
 
Vid upphandling av särskilda kollektivtrafiken ska krav ställas på att fordonen använder lokalt producerad biogas eller andra lokala drivmedel som uppfyller gällande hållbarhetskriterier. Ansvariga: Kommunstyrelsen Gatu- och samhällsmiljönämnden Bedömning: Upphandlingen löper på enligt plan och beräknas vara klar under 2018. Hållbarhetskriterier för upphandling är framtagna och inkluderade i riktlinjer för upphandling.
 
Ta fram en strategisk plan för att växla till närodlade råvaror och ekologisk mat i kommunens verksamhet. Ansvariga: Äldrenämnden Kulturnämnden Utbildningsnämnden Omsorgsnämnden Socialnämnden Kommunstyrelsen Bedömning: En inventering av behov av stöd för att kunna köpa in mer ekologisk mat är genomförd bland kommunens verksamheter. Resultatet kommer att fungera som underlag för fortsatt arbete med att ta fram den strategiska planen. En leverantörsträff planeras med lokala producenter samt grossister för att öka samarbetet mellan leverantörer av livsmedel och lokal livsmedelsproduktion. Uppsala kommun är medlem i en regional styrgrupp som ska ta fram en handlingsplan för att stärka en lokal produktion och konsumtion av livsmedel som ska vara klar i juni 2018. I samverkan med Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala universitet, RISE med flera utreder kommunen att delta i Trafikverkets upphandling av forskning och innovation kring fossilfria godstransporter med fokus på bland annat cirkulära flöden i livsmedelskedjan. Ett projekt har startats för att ställa om lantbruket vid Jälla till ekologiskt, samt se om möjlighet finns att öka leveranser av livsmedel till kommunens verksamheter.
 
Utveckla och samordna drift och underhåll av skolgårdar. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Utbildningsnämnden Uppsala Kommun Skolfastigheter AB Bedömning: Samordningsarbetet är igång med inriktningen att olika elevers behov ska tillgodoses vid utformningen av utemiljön. Skolgårdsyta i områden med begränsade tomter samnyttjas med ytor för idrott och fritid. Även vinterväghållningen samordnas. Kommunen ansöker om statsbidrag hos Boverket för upprustning av skolgårdar. Arbetsmarknadsnämnden fick uppdraget från och med år 2018. Det finns inte samma krav på skolgårdar inom vuxenutbildningen som det finns i övriga skolformer, men nämnden bidrar till uppdraget genom att anställa extratjänster som ska stödja i arbetet med att underhålla skolgårdar.
 
Inom ramen för klimatprotokollet tillsammans med näringslivet, universiteten och organisationer utveckla arbetet för att nå klimatmålen fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Uppdraget fick en något förändrad lydelse 2018 med en starkare betoning på att arbetet sker i samverkan och samordnas inom klimatprotokollet. Inom protokollet har ”Jakten på plasten” inletts, vilket har uppmärksammats till och med på regeringsnivå. Inom ramen för protokollet har arbete skett för att få nya etappmål för miljö- och klimatprogrammet samt ett nytt energiprogram. Utredningar genomförs inför en eventuell upphandling av en solpark i samarbete med Vattenfall och inför ett eventuellt deltagande i Trafikverkets upphandling för fossilfria godstransporter tillsammans med SLU, Uppsala Universitet, RISE och Biogas Öst. Uppsala kommun ingår även i ett forskningsprojekt med bland andra Kungliga tekniska högskolan, Stockholm stad och Fortum för att utvärdera biokols potential. Ett projekt inom restaurangbranschen har genomförts med medel från Naturvårdsverkets Klimatklivet som avslutas i juni. Andelen ekologiska livsmedel i kommunens egen verksamhet ökar stadigt och uppgår under första delen av 2018 till 44 procent. Arbetet med att ställa om kommunens fordonsflotta till fossilbränslefritt fortsätter med målet att gå från 50 till 70 procent under 2018. Flera verksamheter arbetar aktivt med att i ännu högre grad övergå till miljövänligare drivmedel för fordon och maskiner. Exempel på andra insatser är skärpta miljökrav vid upphandlingar, åtgärder för ökad energieffektivitet i lokaler och anläggningar, digitaliserade tjänster och att främja föreningars deltagande i klimatmatchen. Äldrenämnden har inte nått lika långt som den planerat när det gäller att påverka privata utförare. Nämnden verkar för att även privata utförare ska öka andelen förnybar energi vid transporter och andelen ekologisk mat.
 
Påskynda utbyggnaden av bredband på landsbygden genom förbättrad samordning. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Ett uppdaterat bredbandsprogram ska tas fram under 2018 för att förstärka bredbandsutvecklingen. En genomförandestrategi för full bredbandstäckning ska tas fram utifrån handlingsplanen i landsbygdsprogrammet. Stöd ges via löpande kontakt med invånare och ett kommuninternt nätverk kring bredbandsfrågor är under uppstart. Kommunen samarbetar med Sveriges kommuner och landsting, Post och telestyrelsen och Region Uppsala för en bättre bredbandstäckning.
 
Utveckla Uppsala till en Smart stad där innovationer, digitalisering och miljö- och klimatdrivet arbete skapar möjligheter att möta samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Flera initiativ har tagits till att med teknikens hjälp utveckla sätt att motverka skadlig miljöpåverkan. Inom vård- och omsorgsområdet genomförs flera innovationsprojekt som innebär förändrade arbetssätt för både myndighetsutövning och för själva omsorgen. En förväntad effekt är att tryggheten hos brukarna ökar. Flera nämnder och bolag utvecklar mer systematiska sätt att främja och ta vara på utvecklingsmöjligheter inom verksamheten, inte minst äldrenämnden och Industrihus.
 
Följa upp trädinventeringen, plantera fler träd och förbättra förutsättningarna för trädplantering i täta stadsmiljöer. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Bedömning: Uppföljning av trädinventeringen pågår och det finns planer på att plantera fler träd runt serviceboenden. Detta sker inom ramen för trädåret och ger bättre förutsättningar för klimatskydd.
 
Utveckla arbetet med klimatanpassning genom samverkan med fastighetsägare. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Ett förslag till tillägg i miljö- och klimatprogrammet om klimatanpassning planeras att behandlas av kommunfullmäktige i maj. I förslaget föreslås att ingen separat handlingsplan för klimatanpassning tas fram utan att arbetet sker inom ramen för befintliga planer och program. Samverkan med fastighetsägare för genomförande planeras till 2019 med visst förberedande arbete 2018.
 
I samverkan med Region Uppsala verka för att utbyggnad av fyra spår Uppsala-Arlanda-Stockholm kan påbörjas före 2029. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Ett första beslutsärende antogs av kommunfullmäktige i januari 2018 och ytterligare följdbeslut kommer under våren. Regeringen förväntas fatta beslut i frågan under våren och därefter kan förhandlingar fortsätta med Regionen och regeringen. Förutsatt att regeringen tar beslut om att avsätta medel för fyra spår till Uppsala under våren kan uppdraget avslutas 2018.
 
Se över hur man kan lösa byggnation av parkeringsanläggningar med lokaler i markplan för andra ändamål än parkeringsverksamheten. Ansvariga: Kommunstyrelsen Uppsala Parkerings AB Bedömning: Kommunen har börjat se hur parkeringsgarage med verksamhetslokaler ska kunna lösas. Mobilitetsfrämjande ytor planeras in på ett tidigt stadium när parkeringshuset Brandmästaren byggs. Även verksamhetslokaler för andra ändamål finns med i planeringen.
 
Utveckla den strategiska planeringen för ökad jämlikhet och minskad segregation utifrån kartläggning av levnadsvillkor och hälsa. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Plan- och byggnadsnämnden Kommunstyrelsen Uppsalahem AB Uppsala Kommuns Fastighets AB Bedömning: Handlingsplan för Gottsunda och Valsätra är tillsammans med planprogram för Gottsunda som pilot sätt att utveckla det strategiska arbetet med social hållbarhet i fysisk planering. Arbete pågår även med att utveckla kartläggning av levnadsvillkor och hälsa med en geografisk analys.
 
Modernisera naturvårdsarbetet genom att ta fram digitaliserade och lättanvända verktyg för att bevara, stärka och utveckla naturvärden och grön infrastruktur. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Kommunstyrelsen Plan- och byggnadsnämnden Bedömning: Kommunen håller på att ta fram ett nytt långsiktigt styrdokument för natur- och friluftsområden. Arbetet med att uppdatera och kvalitetssäkra naturdata enligt SIS-standard pågår genom upphandling för del av uppdraget. Tanken är att samla och tillgängliggöra naturdata i en lättanvänd databas.
 
Utveckla en modell för kompensations- och förstärkningsåtgärder av ekosystemtjänster och biologisk mångfald i den växande staden. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Kommunstyrelsen Plan- och byggnadsnämnden Bedömning: Ett förslag på modell för kompensations- och förstärkningsåtgärder av ekosystemtjänster och biologisk mångfald ska tas fram och lyftas för beslut 2019. Därefter sker implementering i verksamheten.
 
Ta tillvara erfarenheterna från stadsodlingsåret för att utveckla stadsodling och ”placemaking”. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Bedömning: En utvärdering av 2017 års uppdrag om stadsodingsåret är genomförd. Utifrån utvärderingen håller förslag på fortsatt arbete på att tas fram.
 
Genomför åtgärder som ökar trafiksäkerheten vid förskolor och grundskolor och som främjar ett hållbart resande. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Utbildningsnämnden Uppsala Kommun Skolfastigheter AB Bedömning: Uppdraget fick en något förändrad lydelse 2018 med en starkare betoning på hållbart resande. Inom projektet Säkra skolvägar görs exempelvis en kartläggning av hämta- och lämnaplatser, en gå- och cykeltävling och informationsinsatser. Projektet omfattar samarbete med rektorer, elever och föräldrar. Ett flertal aktiviteter såsom vandrande skolbussar och trafikvecka startar under höstterminen 2018.

För att nå målet har vi bland annat