3. Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande

På väg mot ett klimatpositivt 2050

När Uppsala växer skapas nya möjligheter för ekonomisk tillväxt samtidigt som sociala klyftor minskar och ekosystem ska bevaras och stärkas. I Uppsala ska stad och land utvecklas tillsammans. Den hållbara stads- och landsbygdsutvecklingen säkerställer likvärdig tillgång till boende, kommunikationer, samhällsservice och offentliga platser. Uppsala kommun ska vara landets bästa landsbygdkommun med god tillgång till mötesplatser, affärer, skolor, arbetsplatser och kommunikationer. Den lokala utvecklingen av näringslivet samt byggande på landsbygden främjas.

Uppsala ska vara världsledande i miljö- och klimatomställningen samt förbättra beredskapen för ett förändrat klimat. Kommunen tar ansvar och motverkar klimatförändringarna genom omställning till fossilfritt 2030 och ett klimatpositivt Uppsala 2050. Det ställer krav på kraftfulla insatser inom bland annat transporter, byggande, energi och livsmedel. Kommunens energi ska komma från förnybara källor. Uppsala är Sveriges bästa cykelstad. Det egna markinnehavet ska säkra en långsiktig stads- och landsbygdsutveckling som tar hänsyn till rekreation, biologisk mångfald och vattenresurser. Vid eventuell exploatering av värdefull natur och åkermark bör det kompenseras genom exempelvis naturvårdsinsatser i andra områden. Uppsalas vatten, naturområden och parker håller hög kvalitet och finns nära invånarna. Luft- och livskvalitet ska förbättras i stadskärnan med hänsyn till verksamheter och boende i city och deras behov.

Uppdrag och uppföljning

Kopplat till varje inriktningsmål finns ett antal uppdrag som kommunens nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med. Tillsammans hjälper uppdragen oss att nå målet.

Resultat: januari–april 2019
Enligt plan

Kommunfullmäktiges uppdrag inom inriktningsmålet löper på enligt plan.

Läs en fördjupning av inriktningsmålets resultat i den senaste ekonomiska uppföljningen.

Uppdraget är slutfört
Enligt plan
Inte helt enligt plan, kan vara försenat eller så har inte arbetet kommit igång.
Inte alls enligt plan, det har utgått helt eller så har arbetet avstannat.
 
Utifrån den sociala kompassen fortsätt utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Flera nämnder och bolag samverkar kring utvecklingen av Gottsunda och Valsätra, exempelvis med att underlätta deltagande i vuxenutbildning, förbättra utbudet av mötesplatser och öka tryggheten i området. Kommunen samordnar insatser på landsbygden kring bland annat pendlarparkeringar och boenden för äldre utanför Uppsala stad. Landsbygdsmässan i april 2018 hade störst fokus på byggande i prioriterade tätorter utanför staden. Det pågår en utveckling av analyser för ökad social hänsyn i fysisk planering genom ett pilotprojekt knutet till arbete med fördjupade översiktsplaner. Processen för detaljplaner fortsätter att utvecklas för att öka samordningen och än mer fånga upp hållbarhetsperspektiv. Den sociala kompassen används bland annat som underlag för satsningar inom kultur- och fritidsområdet. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen.
 
Utveckla strategin för markförvärvning. Ansvariga: Kommunstyrelsen Plan- och byggnadsnämnden Bedömning: Kommunen arbetar med att ta fram en markstrategi som innehåller fastigheter som kommunen är intresserad av att köpa. Markstrategin ska kompletteras med behov för social infrastruktur. Under 2019 ska strategin vara klar för att därefter löpande revideras. Uppsala kommuns fastighets AB efterlyser gemensamma krav vid köp och försäljning av mark för hela kommunkoncernen. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen.
 
Stärk arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Kommunfullmäktige beslutade i juni om en policy och en handlingsplan för trygghet och säkerhet. En trygghetsundersökning har genomförts och en analys av brottsutveckling pågår. Kommunen arbetar både med insatser för geografiska områden och med insatser för särskilda målgrupper. Handlingsplanen för Gottsunda och Valsätra, insatser för en mer blandad bebyggelse, fortsatt utveckling av kulturcentra, språk- och hälsofrämjande insatser för kvinnor, interreligiöst samtalsforum och insatser för att öka medvetenheten kring våld och hedersförtryck är några exempel på detta. Flera nära partnerskap och relationer till föreningslivet stödjer sådana insatser och bidrar till att öka tryggheten. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen.
 
Öka återanvändning och återvinning genom förbättrade och enklare möjligheter för invånare att källsortera, samt vidta åtgärder för att öka försäljningen på Återbruket. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Det finns idag återvinningsstationer i samtliga kranstätorter utom Knutby, men där pågår nu markarbeten och utplacering av en återvinningsstation. Uppsala vatten och avfall genomför tester med insamling från sopkärl med flerfack för källsortering i hushållen samt påbörjar planeringsarbetet för insamling av matavfall i papperspåse. Återbruket har ökat sina öppettider och genom pumphusets nya utställning kan barn och unga lära sig om dricksvatten, återanvändning och återvinning. I ”sopkampen” kan alla barn och elever i Uppsalas förskolor, skolor och fritidshem bidra till Uppsala kommuns mål om minskat matsvinn, minskad nedskräpning och bättre sopsortering. Kommunen eftersträvar återvinning även för egen del. Genom utveckling av teknik för anläggning och drift av konstgräsplaner kan uttjänt konstgräs användas på nya ytor för spontanidrott. Andra större exempel handlar om att återanvända bygg- och anläggningsmaterial och att det pågår försök med att rena och återanvända halkbekämpningsgrus.
 
Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Kommunfullmäktige beslutade i maj om ett nytt energiprogram som ger förutsättningar för att Uppsala blir klimatpositivt 2050. Nu förbereds två projekt kopplat till samhällsteknisk infrastruktur. Effektarbetet siktar på implementering av åtgärder från effektutredningen genom ett EU-finansierat projekt med start 2019. Flera av kommunens bolag har egna solcellsanläggningar och ytterligare anläggningar planeras. De flesta av bolagen arbetar mycket aktivt med energieffektiviseringar. Exempelvis har Uppsala vatten och avfall minskat sin energiförbrukning med 12 procent de senaste fem åren och Uppsalahem med 18 procent sedan 2007. Nämnderna ställer krav på energieffektivitet i de lokaler deras verksamheter använder. Vid investeringsstöd till föreningar prioriteras miljöåtgärder och vid markanvisningstävlingar är energieffektivitet ett kriterium. Allt eftersom gamla avtal går ut fasar kommunen ut fordon som drivs med fossila bränslen. Äldrenämnden ställer krav på att även privata utförare ska ha hållbara transporter.
 
Vid upphandling av den särskilda kollektivtrafiken ska krav ställas på att fordonen använder de fossilfria drivmedel som bäst uppfyller gällande hållbarhetskriterier och som bygger på närproducerade energiresurser. Ansvariga: Kommunstyrelsen Gatu- och samhällsmiljönämnden Bedömning: Upphandlingen använder sig av hållbarhetskriterier och beräknas vara klar under 2018. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen.
 
Ta fram en strategisk plan för att växla till närodlade råvaror och ekologisk mat i kommunens verksamhet. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: En kommungemensam handlingsplan är framtagen och verkställs i samverkan mellan berörda nämnders verksamheter. Bland annat genomförs insatser för att uppmärksamma allas gemensamma ansvar för att bidra till målen om en ökad andel ekologiska och närproducerade livsmedel. För att möjliggöra en ökad andel närproducerade livsmedel planeras en leverantörsträff med lokala producenter samt grossister. Planering för ett ökat återtag från Jälla fortgår som en del av projektet för att lägga om lantbruket på Jälla till att bli ekologiskt. Uppsala kommun är även medlem i en regional styrgrupp som har tagit fram en handlingsplan för att stärka den lokala livsmedelsproduktionen. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen.
 
Utveckla och samordna drift och underhåll av skolgårdar. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Uppsala Kommun Skolfastigheter AB Utbildningsnämnden Arbetsmarknadsnämnden Bedömning: Samordningsarbetet är igång med inriktningen att olika elevers behov ska tillgodoses vid utformningen av utemiljön. Rosendalsskolan och Palmbladsskolan är de första projekten som kommer att förverkliga samnyttjande av skolgård och rekreationsytor. Arbetsmarknadsnämnden fick uppdraget från och med år 2018. Det finns inte samma krav på skolgårdar inom vuxenutbildningen som det finns i övriga skolformer, men nämnden bidrar till uppdraget genom att anställa extratjänster som ska stödja i arbetet med att underhålla skolgårdar. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen.
 
Inom ramen för klimatprotokollet tillsammans med näringslivet, universiteten och organisationer främja testbäddar och klimatsmart innovation i Uppsala. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Under 2018 har period tre av Uppsala klimatprotokoll avslutats och period fyra inletts. Det tredje klimatprotokollet utvecklade klimatutmaningar som ytterligare konkretiserar arbetet med att nå ett fossilfritt och klimatpositivt Uppsala. Det inledda arbetet med Jakten på plasten har rönt stor uppmärksamhet. Inom ramen för protokollet har underlag till nya etappmål för miljö- och klimatprogrammet samt ett nytt energiprogram tagits fram. Kommunen är delaktig i utredningar och forskningsprojekt som rör alternativa energikällor såsom en solpark och biokol. Arbetet med att ställa om kommunens fordonsflotta till fossilbränslefritt fortsätter med målsättning att gå från 50 till 70 procent under 2018. Ett nytt projekt för minskad klimatpåverkan inom restaurangbranschen startar under hösten. Det pågår ett aktivt arbete med att minska kommunkoncernens miljöpåverkan. Exempelvis har Fyrishov fossilfri elförbrukning och sport- och rekreationsfastigheter använder enbart fossilfria bränslen. Uppsala vatten och avfall investerar i biogasproduktionen och har en tät dialog med intressenter, branschorganisationer och andra aktörer om biogasanvändningen. Hela maskinparken på Hovgården har konverterats till att använda fossilfri diesel. I samband med upphandling av transporttjänster för till exempel återvinningscentraler och hämtning av avfall ställs krav på fossilfria och förnybara drivmedel. Inom äldreomsorgen pågår ett arbete med ruttoptimering och hållbara transporter. Nya krav ställs på utförare av hemvård på att öka andelen hållbara transporter och andelen ekologisk livsmedel.
 
Påskynda utbyggnaden av bredband på landsbygden genom förbättrad samordning. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Ett nytt bredbandsprogram beslutades av kommunfullmäktige i juni. Under hösten återupptas arbetet med det nya nätverket kring bredband i kommunen. Kommunens hemsida har uppdaterats med information om bredbandsutbyggnaden. Ställning tas till en ny ansökan om Wifi4EU under hösten. Löpande strategiskt arbete sker tillsammans med grannkommuner och Region Uppsala. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen.
 
Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation, genom bland annat testbäddar, för att utveckla den egna verksamheten, stärka klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Flera nämnder och bolag utvecklar arbetsmetoder för att ännu mer främja och ta vara på utvecklingsmöjligheter inom verksamheten. Kommunen har tagit flera initiativ till att motverka skadlig miljöpåverkan med teknikens hjälp. Det handlar bland annat om att utveckla mer energieffektiva och miljövänliga lösningar genom krav i upphandlingar, utvecklingsprojekt i samarbete med andra och verksamhetsnära förbättringar. Det handlar också om att ta vara på digitaliseringens möjligheter. Exempelvis har Uppsala konsert och kongress fått bekräftelse på sitt digitaliseringsarbete genom utmärkelsen Uppsalas mest digitaliserade företag 2018 av fler än 2000 företag i kommunen enligt digitaliserings- och analysföretaget CloudRepublic.
 
Följa upp trädinventeringen, plantera fler träd och förbättra förutsättningarna för trädplantering i täta stadsmiljöer. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Bedömning: Enligt nämnden kommer stadsträdgårdsmästaren att ta vid det pågående arbetet.
 
Utveckla arbetet med klimatanpassning genom samverkan med fastighetsägare. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Kommunfullmäktige beslutade i april att komplettera miljö- och klimatprogrammet med ett avsnitt om klimatanpassning. Beslut togs även att inte ta fram en särskild handlingsplan för klimatanpassning. Utredningar och åtgärder bör i stället göras i sitt sammanhang integrerat med respektive nämnd och bolags verksamhetsansvar. Samverkan med fastighetsägare kommer ske inom ramen för Uppsala klimatprotokoll. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen.
 
I samverkan med Region Uppsala verka för att utbyggnad av fyra spår Uppsala-Arlanda-Stockholm kan påbörjas före 2029. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Ett första beslut togs av kommunfullmäktige i januari och regeringen beslutade om infrastrukturpaketet under våren där två ytterligare spår mellan Uppsala och Stockholm finns med. Överenskommelsen om fyrspår innebär att staten ska gå in med miljardinvesteringar och att Uppsala ska bygga 33 000 nya bostäder i södra Uppsala. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen.
 
Se över hur man kan lösa byggnation av parkeringsanläggningar med lokaler i markplan för andra ändamål än parkeringsverksamheten. Ansvariga: Kommunstyrelsen Uppsala Parkerings AB Bedömning: Kommunen har börjat se över hur parkeringsgarage med verksamhetslokaler ska kunna lösas. Mobilitetsfrämjande ytor planeras in på ett tidigt stadium när parkeringshuset Brandmästaren byggs. Även verksamhetslokaler för andra ändamål finns med i planeringen. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen.
 
Utveckla den strategiska planeringen för ökad jämlikhet, ökad trygghet och minskad segregation. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Plan- och byggnadsnämnden Kommunstyrelsen Uppsalahem AB Uppsala Kommuns Fastighets AB Bedömning: Handlingsplan för Gottsunda och Valsätra är tillsammans med planprogram för Gottsunda sätt att utveckla det strategiska arbetet med social hållbarhet i fysisk planering. En ny social kompass och trygghetsmodell har tagits fram som ska stödja planeringsförutsättningar i den fysiska planeringen. Uppsala är en av regeringens utpekade kommuner för tilldelning av statsbidrag för att motverka segregation med ansökan i september. I Rosendalsprojektet används en modell för att skapa en större variation i utbudet av bostäder och på så sätt bidra till minskad segregation.
 
Modernisera naturvårdsarbetet genom att ta fram digitaliserade och lättanvända verktyg för att bevara, stärka och utveckla naturvärden och grön infrastruktur. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Kommunstyrelsen Plan- och byggnadsnämnden Bedömning: Kommunen ska under hösten starta upp en upphandling av uppdaterade och kvalitetssäkrade naturdata enligt SIS-standard. Naturdata ska samlas in och göras tillgänglig i en lättanvänd databas. Arbetet med att ta fram ett nytt långsiktigt styrdokument för natur- och friluftsområdet är påbörjat. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen.
 
Utveckla en modell för kompensations- och förstärkningsåtgärder av ekosystemtjänster och biologisk mångfald i den växande staden. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Kommunstyrelsen Plan- och byggnadsnämnden Bedömning: En omvärldsanalys är genomförd och arbete med att utveckla kompensations- och förstärkningsåtgärder av ekosystemtjänster och biologisk mångfald i den växande staden pågår.
 
Ta tillvara erfarenheterna från stadsodlingsåret för att utveckla stadsodling och ”placemaking”. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Bedömning: Erfarenheterna från utvärderingen av 2017 års uppdrag om stadsodlingsåret tas till vara i framtida arbete. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen.
 
Genomföra åtgärder för säker skolväg, som även ökar trafiksäkerheten vid förskolor och grundskolor och som främjar ett hållbart resande. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Utbildningsnämnden Uppsala Kommun Skolfastigheter AB Bedömning: En projektplan för arbetet är framtagen för grundskola. Ett projekt om säkra skolvägar har avslutats och övergått i ett fortsatt projekt kring hämta-lämna-platser vid fem skolor. Två workshopar har genomförts med inbjudna föräldrar från berörda skolor för att få fram möjliga förslag. Projektet omfattar samarbete med rektorer, elever och föräldrar. Ett flertal aktiviteter såsom vandrande skolbussar och trafikvecka startar höstterminen 2018.
Förbättra framkomligheten i staden med gående, cyklister och kollektivtrafik som utgångspunkt. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Plan- och byggnadsnämnden Kommunstyrelsen Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Förbättra cykelinfrastrukturen inom och till tätorter på landsbygden i samverkan med Region Uppsala och Trafikverket, till exempel genom att planera för en cykelväg mellan Gunsta och Länna. Ansvariga: Kommunstyrelsen Gatu- och samhällsmiljönämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Skapa förutsättningar för fler mobilitetsanläggningar och förbättrad tillgång till säkra cykelparkeringar. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Uppsala Parkerings AB Kommunstyrelsen Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Bygga fler pendlarparkeringar under planperioden i anslutning till kollektivtrafikens knutpunkter i bland annat Storvreta, Almunge, Vattholma, Björklinge och Vänge. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Undersöka möjligheterna till en Boexpo i södra Uppsala inom ramen för Uppsalapaketet. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Möjliggöra för fler och mer blandat byggande i tätorterna på landsbygden. Ansvariga: Plan- och byggnadsnämnden Kommunstyrelsen Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Upprätta en solkommunstrategi, vilken bland annat rymmer mål om att samtliga av kommunkoncernen ägda fastigheter, där så är möjligt, ska ha solceller på sina tak år 2025. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Ta fram en handlingsplan med årliga kontrollpunkter för att nå målet om fossilfritt Uppsala 2030. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Inventera tätortsnära natur- och friluftsområden lämpliga att skydda som naturreservat, exempelvis Linnéstigarna, Fjällnora, koppla ihop Hammarskog med Nåsten, gula stigen och norra åstråket. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Kommunstyrelsen Plan- och byggnadsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Öka återvinningen genom att etablera fler miljö-/återvinningsstationer. Ansvariga: Uppsala Vatten och Avfall AB Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.

För att nå målet har vi bland annat