2. Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i

Nära till trygghet, nära till inspiration

Uppsala är nyskapande och utmanande. Uppsala har en stark ställning som evenemangs- och mötesstad. Uppsala är en attraktiv kommun för kulturskapare att bo och verka i. Invånare och besökare ges möjlighet till meningsfull fritid och rekreation där kulturell infrastruktur och det offentliga rummet bidrar till en nära, trygg och inspirerande miljö. Tryggheten ska öka i hela Uppsala. I Uppsala är trygghet inte ett privilegium för några få utan en rättighet för alla och Uppsala ska inte ha något särskilt utsatt område. Ett starkt områdesarbete förebygger och förhindrar social oro. Insatser för att bekämpa kriminaliteten kombineras med förebyggande åtgärder som ger resultat. Arbetet med att skapa förutsättningar för jämlik, jämställd och tillgänglig kultur, idrott och fritid fortsätter. Företag väljer Uppsala som ett attraktivt alternativ för nyetableringar och företagande. Successivt förbättras villkoren för företagare. Uppsala är en kommun där nya och befintliga företag ges förutsättningar att starta och växa. Med de nya företag som etablerar sig här och befintliga som expanderar får fler Uppsalabor ett arbete att gå till. Samarbeten med Uppsalas universitet gör Uppsala till en stark kunskapsstad. Uppsala tar vara på innovationskraften bland kommunens entreprenörer, underlättar för innovationer och startupföretag samt utgör testbädd för ny teknik och smarta tjänster. I Uppsala finns goda förutsättningar för socialt företagande. Grön affärsutveckling främjas och Uppsala bidrar med nya gröna jobb, moderna lösningar och exportmöjligheter av grön teknik.

Uppdrag och uppföljning

Kopplat till varje inriktningsmål finns ett antal uppdrag som kommunens nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med. Tillsammans hjälper uppdragen oss att nå målet.

Resultat: januari–april 2019
Enligt plan

Kommunfullmäktiges uppdrag inom inriktningsmålet löper på enligt plan.

Läs en fördjupning av inriktningsmålets resultat i den senaste ekonomiska uppföljningen.

Uppdraget är slutfört
Enligt plan
Inte helt enligt plan, kan vara försenat eller så har inte arbetet kommit igång.
Inte alls enligt plan, det har utgått helt eller så har arbetet avstannat.
 
Underlätta för innovationer i den egna verksamheten och utgöra testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Kommunen deltar i flera samarbeten och initiativ för att främja innovationer. Ett går under namnet Klimathjälpen, där företag, organisationer och individer hjälps åt att visualisera individens klimatpåverkan i en IT-lösning. Ett annat exempel är ett projekt för smarta elnät där Skolfastigheter deltar genom samarbetet inom STUNS – Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle. På nya Tiundaskolan testas även gröna batterier som är gjorda av saltvatten och bomull för lagring av el från solpaneler. Destination Uppsala är först ut i Sverige med en ny turistrobot, en videorobot genom vilken allmänheten kan möta kommunens turistinformatörer. Flera nämnder tar fram lösningar som ska förbättra servicen till medborgare genom att tillgängliggöra information via webbkartor. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen.
 
Utifrån genomförd nollmätning stärka platsvarumärket Uppsala. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Kommunen har under året arbetat aktivt med att öka kännedom och kunskap om platsvarumärket Uppsala bland verksamma inom besöksnäringen och mötesarrangörer. Uppsalas varumärkesfilmer har vunnit guld i Swedish Media Festival i kategorin Turism. Filmerna och annat material är tillgängliggjort på www.meruppsala.se och är fritt att använda för den som vill marknadsföra platsen Uppsala. Destination Uppsala samordnar insatser och tillhandahåller mallar och verktyg för att underlätta kommunikation i enlighet med platsvarumärket. Uppsala konsert och kongress bidrar till att stärka Uppsala som mötesstad, vilket bland annat märks genom att Uppsala är landets andra största mötesstad i antalet internationella möten. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen.
 
Ta fram en gemensam strategi för utveckling av kulturmiljöarbetet. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Kulturnämnden Kommunstyrelsen Plan- och byggnadsnämnden Bedömning: Arbetet med en gemensam strategi för utveckling av kulturmiljöarbetet är påbörjat under ledning av ny stadsantikvarie. Projektdirektiv och projektupplägg håller på att färdigställas. En kulturarvsstrateg rekryteras för det fortsatta kulturmiljöarbetet. Under 2018 har en kulturhistorisk byggnadsinventering av kvarteret Vingmuttern i Ulleråker genomförts. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen.
 
Utveckla kulturcentrum i Gränbyområdet som försörjer de nordöstra stadsdelarna. Ansvariga: Kulturnämnden Bedömning: Arbetet med att utveckla kulturcentrum i Gränby pågår i nära samverkan med föreningsliv, skola och förvaltningar inom kommunen. Hösten 2018 genomförs ett utredningsarbete som ska identifiera vilka behov som finns i området bland boende, föreningar och andra aktiva aktörer. Utifrån denna utredning kommer en programverksamhet för 2019 att planeras. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen.
 
Färdigställa arbetet med Södra Åstråket. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Kommunstyrelsen Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter Bedömning: Reservatsbildning är ett första konkret incitament för världsarvsansökan. Kommunfullmäktige beslutade om att inrätta naturreservatet Årike Fyris i juni 2018. Hänsyn är tagen till världsarv i beslutsunderlaget.
 
Utveckla hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar natur, lokal kultur och lokala produkter. Ansvariga: Kulturnämnden Kommunstyrelsen Nya Destination Uppsala AB Bedömning: Kommunstyrelsen och Destination Uppsala genomför tillsammans projektet Kulturhistorisk mat och besöksnäring som skapar nytt utbyte mellan aktörer inom besöksnäringen. Samverkan sker bland annat inom världsarvsansökan för Linnéstigar. Kulturnämnden deltar i utvecklingsprojekt för Walmstedtska gården, Ulva Kvarn och Hammarskog. En dialog planeras med aktörer i branschen för att se över hur Uppsala kommun kan utveckla hållbar turism som skapar arbetstillfällen. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen.
 
Driva och utveckla projektet ”Ren Stad” i samverkan med andra aktörer för att upprätthålla en trygg, vacker, tillgänglig och säker kommun Ansvariga: Kommunstyrelsen Gatu- och samhällsmiljönämnden Bedömning: Olika kommunikationsinsatser genomförs för att bidra till att förändra attityder om nedskräpning. Ett delprojekt för området Gottsunda/Valsätra håller på att startas upp. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen.
 
Genomföra en översyn av behoven av samlings- och kulturlokaler i befintliga och nya områden. Ansvariga: Kulturnämnden Plan- och byggnadsnämnden Kommunstyrelsen Uppsalahem AB Uppsala Kommuns Fastighets AB Uppsala kommuns Industrihus AB Uppsala Kommun Skolfastigheter AB Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter Idrotts- och fritidsnämnden Bedömning: Behoven av samlings- och kulturlokaler i befintliga och nya områden säkerställs inom ramen för arbetet med lokalförsörjningsplaner. Genom koordinering av olika nämnders lokalförsörjningsplaner effektiviseras kommunens lokalanvändning. Behov av olika funktionalitet inventeras och förs in i markförsörjningsstrategin. Kulturnämnden genomför även en översyn av kulturlokaler på landsbygden under 2018. Uppsalahem samarbetar med Hyresgästföreningen för att öka nyttjandet av kvarterslokaler med fokus på Gottsunda. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen.
 
Stärka planeringen av det civila försvaret. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Arbetet med att stärka det civila försvaret är starkt beroende av nationell vägledning vilken har flyttats fram i tiden. En utbildningsinsats för krisberedskap kommer att erbjudas under hösten där grunder i säkerhetsskydd ingår.
 
Stärk arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: En handlingsplan för ökad trygghet och säkerhet fastställdes i kommunstyrelsen i maj 2018. Handlingsplanen innehåller 118 åtgärder inom nio målområden som ska öka tryggheten och säkerheten för uppsalaborna. Målområdena handlar bland annat om trivsam och trygg miljö, minskad brottslighet, internt skydd och personsäkerhet samt civilt försvar. Det handlar även om brottsförebyggande frågor och arbete för att motverka våldsbejakande extremism. I handlingsplanen finns också ett särskilt fokus på barn och jämställdhetsperspektivet.
 
Ta fram ett förslag till Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner på ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor som ska gälla från och med 2020. Ansvariga: Räddningsnämnden Bedömning: Arbetet med uppdraget har påbörjats. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen.
 
Utreda formerna för samordning av evenemang. Ansvariga: Kulturnämnden Kommunstyrelsen Nya Destination Uppsala AB Bedömning: Samordning sker genom Region Uppsalas besöksnäringsgrupp. Underlag för en kartläggning av evenemang håller på att tas fram. Destination Uppsalas evenemangslots hjälper arrangörer att få rätt kontakter och tillstånd samt att utveckla sina evenemang. Kommunen arbetar även löpande med att säkerställa evenemangssäkerheten i samverkan med berörda myndigheter och aktörer. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen.
 
Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Flera nämnder och bolag har genomfört risk- och sårbarhetsanalyser och arbetar med att ta fram egna ledningsplaner inför och vid allvarliga störningar. Kommunstyrelsen ger stöd i arbetet. Flera bolag har sedan tidigare krishanteringsplaner som kommer att uppdateras enligt den kommungemensamma ledningsplanen. Utöver planerad verksamhet har också inträffade händelser som torka, värmebölja och skyfall gett upphov till lärdomar och erfarenheter som tas omhand systematiskt och omsätts i lärande. Uppsala Vatten och Avfall arbetar för stärkt krisberedskap kopplat till vattenförsörjning i samarbete med andra berörda myndigheter. Uppdraget avslutades 2018 och följs upp i årsredovisningen.
Utreda formerna för samordning, ansvar för utveckling och drift av vissa rekreationsanläggningar, Björklingebadet, Sunnerstagropen, Fjällnora, Ulva Kvarn och Hammarskog. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Idrotts- och fritidsnämnden Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter Kommunstyrelsen Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Planera för ett nytt tillgänglighetsanpassat naturbad samt lekplats vid kommunens mark mellan Lyssnarängen och Vårdsätrabadet. Ansvariga: Kommunstyrelsen Gatu- och samhällsmiljönämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Inför 24 timmars-garanti för samtal mellan vårdnadshavare och socialtjänst när unga begår brott. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Samordna upphandlingsarbetet rörande gaturummet i syfte att undvika onödiga grävarbeten. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Inled ett systematiskt arbete med att bekämpa de kriminellas ekonomi i samverkan med polis och andra myndigheter. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Utveckla årlig analys av förbättringsarbetet av näringslivsklimatet i samband med kommunkoncernens årsredovisning i syfte att successivt förbättra näringslivsklimatet. Ansvariga: Kommunstyrelsen Nya Destination Uppsala AB Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Främja företagande på landsbygden. Ansvariga: Kommunstyrelsen Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Vidta de åtgärder som krävs för att nå EU:s luftkvalitetsmål i Uppsala. Ansvariga: Gatu- och samhällsmiljönämnden Kommunstyrelsen Miljö- och hälsoskyddsnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Utreda konstmuseiverksamhet i nya lokaler inför inriktningsbeslut. Ansvariga: Kulturnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Förbereda ansökan om att kandidera till utmärkelsen Europeisk Kulturhuvudstad 2029. Ansvariga: Kulturnämnden Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.
Beakta näringslivsperspektivet i kommunala beslut. Ansvariga: alla nämnder och alla bolag Bedömning: Nytt uppdrag 2019. Uppdraget följs upp löpande och redovisas var fjärde månad.

För att nå målet har vi bland annat